Abatere judiciară. Lipsa nejustificată a avocatului desemnat din oficiu

ABSTRACT

The absence of the ex officio appointed lawyer from the trial date can not constitute a judicial misconduct, under the conditions in which, at the same trial date, the full exercise of all procedural rights were not ensured and the case was also postponed due to the absence of the defendant, who was in arrest related to another case and was not brought to trial.

Keywords: judicial misconduct, court fine, ex officio appointed lawyer, unjustified lawyer’s absence.

I. Prezentare speță. Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Târgu-Mureș la data de 31 octombrie 2014, avocatul J.D.O. a declarat apel împotriva Încheierii de ședință din 21 octombrie 2014, pronunțate de către Judecătoria Târnăveni, solicitând anularea amenzii judiciare ce i-a fost aplicată prin Încheierea de ședință din 15 septembrie 2014, pronunțată de Judecătoria Târnăveni în dosarul nr. 615/323/2013, deoarece nu a lipsit în mod nejustificat. S-au anexat înscrisuri în copie.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța de apel a reținut următoarea situație de fapt:

Prin Încheierea de ședință din 21 octombrie 2014, pronunțată de Judecătoria Târnăveni, a fost respinsă ca nefondată cererea de reexaminare a amenzii judiciare formulată de către avocatul J.D.O. Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a relevat următoarele:

Motivele invocate nu sunt întemeiate pentru a se dispune ridicarea amenzii. În mod corect, s-a dispus amendarea avocatului sus-menționat pentru neprezentarea în fața instanței de judecată la termenul din data de 15 septembrie 2014, despre care avea cunoștință. Nu este de neglijat nici faptul că și la un termen anterior acesta nu s-a prezentat în fața instanței de judecată, cu toate că avea delegație la dosar. Faptul că înainte cu o zi avocatul a fost angajat și în alt dosar aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, nu-l poate exonera pe acesta de amenda aplicată, atât timp cât angajamentul pentru noul client a fost efectuat după ce fusese stabilit termenul și ora în prezenta cauză. De asemenea, s-a reținut că nu prezintă relevanță: faptul că avocatul a omis să depună cerere de amânare a cauzei, acest lucru fiindu-i imputabil; faptul că oricum cauza se amâna, deoarece textul de lege nu prevede acest aspect ca o exonerare de răspundere; faptul că, așa cum se susține, la primul termen avocatul nu a avut cunoștință că a fost desemnat în dosar, Baroul Mureș având obligația să încunoștințeze avocații desemnați, aspect care nu ține de organizarea instanței, ci de aceea a baroului.

Examinând apelul promovat, prin prisma dispozițiilor art. 417 și urm. din noul Cod de procedură penală (în continuare C.pr.pen.), instanța de apel  l-a găsit fondat, pentru următoarele considerente:

Amenda judiciară în sumă de 500 lei i-a fost aplicată apelantului, prin Încheierea de ședință din 15 septembrie 2014, pe considerentul că acesta, în calitate de apărător desemnat din oficiu, nu s-a prezentat la două termene de judecată și nu și-a justificat lipsa. Însă, prin aceeași încheiere de ședință, s-a dispus emiterea unor adrese către Arestul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș și Penitenciarul Târgu-Mureș, în vederea comunicării unei eventuale stări de deținere a inculpatei S.L.M., urmând ca, după comunicare, să fie dispusă transpunerea dosarului la unul dintre completele de judecată desemnate pentru inculpații arestați.

Potrivit referatului întocmit de grefierul de ședință, așa cum s-a consemnat în Încheierea din 22 octombrie 2014, inculpata s-a aflat în Arestul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș până la data de 22 octombrie 2014, când a fost transferată în Penitenciarul Aiud, nefiind prezentată la instanță, iar prin aceeași încheiere, s-a dispus trimiterea cauzei la compartimentul    arhivă-registratură din cadrul Judecătoriei Târnăveni, în vederea repartizării aleatorii la un complet de judecată desemnat pentru inculpații arestați. De asemenea, inculpata nu a fost adusă din penitenciar nici la următorul termen de judecată din 14 noiembrie 2014.

Din cuprinsul încheierilor de ședință, precum și din înscrisurile depuse de apelant rezultă că: acesta a fost prezent la cele cinci termene de judecată, anterior trimiterii cauzei la camera preliminară conform noilor coduri; la dosar nu există dovada că ar fi fost anunțat de noile termene de judecată după camera preliminară; oricum, cauza a suferit amânare, din cauza lipsei inculpatei aflate în stare de detenție, indiferent de prezența avocatului; acesta nu a lipsit în mod nejustificat la cele două termene.

În atari condiții, nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute în art. 283 alin. (3) C.pr.pen., în sensul că nu sunt întrunite cele două condiții cumulative pentru aplicarea amenzii judiciare, respectiv lipsa nejustificată a avocatului și asigurarea exercitării depline a tuturor drepturilor procesuale. Or, nu se poate susține că, la termenele de judecată la care inculpata aflată în stare de deținere nu a fost adusă în fața instanței, a fost asigurată exercitarea deplină a tuturor drepturilor procesuale.

Așadar, prin prisma considerentelor mai sus expuse:

În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., s-a admis apelul declarat de avocatul J.D.O. împotriva Încheierii de ședință din 21 octombrie 2014, pronunțate de către Judecătoria Târnăveni.

În temeiul art. 423 alin. (1) C.pr.pen., s-a desființat integral încheierea atacată și, rejudecând cauza:

În baza art. 284 alin. (2)-(3) C.pr.pen., s-a admis cererea formulată de avocatul J.D.O. și s-a dispus anularea amenzii judiciare în sumă de 500 lei aplicată prin Încheierea de ședință din 15 septembrie 2014, pronunțată de Judecătoria Târnăveni în dosarul nr. 615/323/2013.

În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., s-a mai dispus ca cheltuielile judiciare efectuate în apel să rămână în sarcina statului.

(C. Ap. Târgu-Mureș, S. pen. și pentru cauze cu minori și de familie, Dec. pen. nr. 18/A/2015)

II. Notă aprobativă. 1. Într-adevăr, potrivit art. 283 alin. (3) C.pr.pen.[1], pentru ca lipsa avocatului ales sau desemnat din oficiu de la un termen de judecată (sau chiar de urmărire penală) să constituie abatere judiciară, sunt necesare îndeplinirea cumulativă a două condiții: lipsa să fie nejustificată; exercitarea deplină a tuturor drepturilor procesuale să fie asigurată. Or, în speță, atât timp cât inculpata nu a fost adusă la judecată[2], cauza a fost amânată, neputându-se susține sub nicio formă că subzistă cea de-a doua condiție. Deci, chiar dacă lipsa avocatului este nejustificată, totuși, trebuie să se verifice dacă procedura de citare este legal îndeplinită, iar cauza se află în stare de judecată, asigurându-se astfel exercitarea deplină a tuturor drepturilor procesuale.


[1] ,,Art. 283. Abateri judiciare

[…]

(3) Lipsa nejustificată a avocatului ales sau desemnat din oficiu, fără a asigura substituirea, în condițiile legii, sau refuzul nejustificat al acestuia de a asigura apărarea, în condițiile în care s-a asigurat exercitarea deplină a tuturor drepturilor procesuale, se sancționează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei. Baroul de avocați este informat cu privire la amendarea unui membru al baroului.

[…]

[2] Prevederile aplicabile ale noului Cod de procedură penală sunt următoarele:

,,Art. 364. Participarea inculpatului la judecată și drepturile acestuia

(1) Judecata cauzei are loc în prezența inculpatului. Aducerea inculpatului aflat în stare de deținere la judecată este obligatorie. Se consideră că este prezent și inculpatul privat de libertate care, cu acordul său și în prezența apărătorului ales sau numit din oficiu și, după caz, și a interpretului, participă la judecată prin videoconferință, la locul de deținere (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

(2) Judecata poate avea loc în lipsa inculpatului dacă acesta este dispărut, se sustrage de la judecată ori și-a schimbat adresa fără a o aduce la cunoștința organelor judiciare și, în urma verificărilor efectuate, nu i se cunoaște noua adresă.

(3) Judecata poate de asemenea avea loc în lipsa inculpatului dacă, deși legal citat, acesta lipsește în mod nejustificat de la judecarea cauzei.

(4) Pe tot parcursul judecății, inculpatul, inclusiv în cazul în care este privat de libertate, poate cere, în scris, să fie judecat în lipsă, fiind reprezentat de avocatul său ales sau din oficiu. În cazul în care inculpatul aflat în stare de deținere a solicitat să fie judecat în lipsă, instanța poate dispune, la cerere sau din oficiu, ca acesta să poată pună concluzii în cadrul dezbaterilor și să i se dea cuvântul prin intermediul videoconferinței, în prezența apărătorului ales sau din oficiu.

(5) Dacă apreciază necesară prezența inculpatului, instanța poate dispune aducerea acestuia cu mandat de aducere.

(6) Inculpatul poate formula cereri, ridica excepții și pune concluzii, inclusiv în situația prevăzută la alin. (1) teza finală.

Abatere judiciară. Lipsa nejustificată a avocatului desemnat din oficiu was last modified: decembrie 29th, 2017 by Costache Adrian

Căutare