Abuzul în serviciu. Constituţionalitate limitată

 

Decizia C.C.R. Actul normativ vizat Dispoziții criticate Obiectul cauzei
Dec. C.C.R. nr. 405/2016 1. Codul penal anterior.

2. Codul penal.

3. Legea nr. 78/2000.

1. Art. 246.

2. Art. 297 alin. (1).

3. Art. 132.

Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969 (în continuare C.pen. din 1969), ale art. 297 alin. (1) din Codul penal (în continuare C.pen.) și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

 

În Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 517 din 8 iulie 2016, a fost publicată Dec. Curții Constituționale a României (în continuare Dec. C.C.R.) nr. 405/2016 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 C.pen. din 1969, ale art. 297 alin. (1) C.pen. și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.*

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile:

Art. 246 C.pen. din 1969:

Fapta funcționarului public, care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 297 alin. (1) C.pen.:

,,Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție:

În cazul infracțiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. 

Dec. C.C.R. nr. 405/2016 – dispozitiv:

1. Prin Dec. nr. 405/2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în dosarele: nr. 4397/1/2014 al Înaltei Curți de Casație și Justiție – S. pen., nr. 1479/54/2015 al C. Ap. Craiova – S. pen. și pentru cauze cu minori, nr. 453/285/2014 al C. Ap. Suceava – S. pen. și pentru cauze cu minori, nr. 821/36/2015 al C. Ap. Constanța – S. pen. și pentru cauze penale cu minori și de familie, nr. 2610/91/2014 al Trib. Vrancea – S. pen., nr. 469/113/2015 al Trib. Brăila – S. pen., nr. 1199/113/2015 al Trib. Brăila – S. pen. și nr. 1614/91/2015 al Trib. Vrancea – S. pen. și a constatatdispozițiile art. 246 C.pen. din 1969 și ale art. 297 alin. (1) C.pen. sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”.

2. Prin aceeași decizie, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de aceiași autori, în aceleași dosare, și a constatat că dispozițiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

 

Argumentele C.C.R. pentru prima statuare (pct. 1):

– Sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul dispozițiilor art. 246 C.pen. din 1969 și ale art. 297 alin. (1) C.pen. nu respectă standardul de claritate și predictibilitate cerut de Constituția României, republicată, și de Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, atât timp cât termenul „defectuos” nu este definit în Codul penal și nici nu este precizat elementul în legătură cu care defectuozitatea este analizată.

– Lipsa de claritate, precizie și previzibilitate a sintagmei „îndeplinește în mod defectuos” din cadrul dispozițiilor menționate mai sus creează premisa aplicării acestora ca rezultat al unor interpretări sau aprecieri arbitrare.

– În aplicarea dispozițiilor menționate mai sus, organele judiciare s-au raportat la o sferă normativă largă care cuprindea, pe lângă legi și ordonanțe ale Guvernului, și acte de nivel inferior acestora, cum ar fi hotărâri de guvern, ordine, coduri etice și deontologice, regulamente de organizare internă, fișa postului; acestea au avut influență asupra laturii obiective a infracțiunii de abuz în serviciu prin extinderea acesteia la acțiuni sau inacțiuni ce definesc elementul material al laturii obiective a infracțiunii, deși acestea nu erau prevăzute în acte normative de reglementare primară – legi și ordonanțe ale Guvernului.

– În cazul în care neîndeplinirea ori defectuozitatea îndeplinirii unui act nu s-ar raporta la atribuții de serviciu prevăzute într-un act normativ cu putere de lege, s-ar ajunge la situația ca în cazul infracțiunii de abuz în serviciu elementul material al acesteia să fie configurat atât de legiuitor – Parlament sau Guvern -, cât și de alte organe, inclusiv persoane juridice de drept privat, în cazul fișei postului, ceea ce nu este de acceptat în sistemul juridic de drept penal.

– Prin urmare, dispozițiile criticate încalcă prevederile art. 1 alin. (4) și (5) din Constituția României, republicată, prin faptul că permit configurarea elementului material al laturii obiective a infracțiunii de abuz în serviciu prin activitatea altor organe, altele decât Parlamentul – prin adoptarea legii, în temeiul art. 73 alin. (1) din Constituția României, republicată – sau Guvernul – prin adoptarea de ordonanțe și ordonanțe de urgență, în temeiul delegării legislative prevăzute de art. 115 din Constituția României, republicată.

– Este necesar ca fapta de abuz în serviciu să prezinte o anumită gravitate. În caz contrar, neexistând gradul de pericol social al unei infracțiuni, fapta atrage, după caz, numai răspunderea administrativă sau disciplinară.

 

Argumentele C.C.R. pentru a doua statuare (pct. 2):

– În ceea ce privește infracțiunea prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000, este de menționat că, prin Dec. nr. 400 din 15 iunie 2016, nepublicată încă în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data pronunțării deciziei, răspunzând unor critici similare, C.C.R. a respins excepția de neconstituționalitate a acestor dispoziții.

– Oricum, dispoziția art. 132 din Legea nr.78/2000 trebuie să se raporteze la dispozițiile art. 246 C.pen. din 1969 și ale art. 297 alin. (1) C.pen., astfel cum acestea au fost reconfigurate prin prezenta decizie, dispoziția respectivă fiind o normă incompletă.

– Nu are relevanță existența unei relații de rudenie/prietenie între funcționarul public și persoana care a dobândit avantajul, esențială fiind dobândirea de către o persoană (funcționar public sau terț) a unui folos necuvenit.

– În ceea ce privește susținerile potrivit cărora există o lipsă de corelare între Codul penal, Legea nr. 78/2000 și alte legi speciale care cuprind prevederi similare, precum și în ceea ce privește invocarea unor chestiuni de fapt, este de menționat că acestea nu se constituie în veritabile critici de neconstituționalitate ce pot face obiectul unui control de constituționalitate din partea instanței de contencios constituțional.

 

Notă aprobativă:

– Intervenția Curții Constituționale a României este binevenită, în contextul în care unele organe judiciare române dăduseră o interpretare extensivă normei de incriminare, în defavoarea inculpaților, deși doctrina opinase că atribuțiile de serviciu pot să fie prevăzute în dispozițiile actelor normative, în fișa postului sau pot fi circumscrise de dispozițiile date de șefii ierarhici, dar numai în condițiile legale[1]. Deci, chiar dacă exista, de pildă, fișa postului, trebuia identificată și dispoziția legală încălcată.

– În legislațiile altor state, abuzul în serviciu este incriminat numai atunci când funcționarul public a încălcat dispozițiile legale sau regulamentare (de pildă, art. 323 C.pen. italian. – abuzul în serviciu) sau a împiedicat punerea în aplicare a legii (de pildă, 432-1 C.pen. francez – abuzul de autoritate contra administrației) ori a cauzat încălcarea legii (de pildă, § 339 C.pen. german – încălcarea legii).

 

* Rubrică realizată de dr. Gheorghe Ivan, redactor-șef adjunct – revista ,,Pro Lege”, procuror – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul de documentare și statistică judiciară, prof. univ. – Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, cercetător științific asociat − Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, e-mail: ivan_gheorghe_p@yahoo.com; ivan_gheorghe@mpublic.ro.

[1] A se vedea Gh. Ivan, M.-C. Ivan, Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal, ediția 2, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, București, 2015, p. 402.

Abuzul în serviciu. Constituționalitate limitată was last modified: noiembrie 22nd, 2016 by admin

Căutare