Cauza justificativă specială a conflictului de interese permis în domeniul parlamentar

ABSTRACT

Recently, the Romanian Parliament adopted Law no. 30/2017 for the completion of Law no. 96/2006 regarding the Status of the deputies and Senators, introducing the special justificatory cause of the conflict of interest allowed in the parliamentary field, profoundly controversial.

Key words: special justificatory cause, allowed conflict of interest, deputy, Law no. 96/2006 regarding the Status of the deputies and Senators, Law no. 30/2017, senator.

Actul normativ Obiectul
Legea nr. 30/2017 completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată

În Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 212 din 28 martie 2017, a fost publicată Legea nr. 30/2017 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor[1], republicată.

Prezintă interes art. unic din Legea nr. 30/2017:

<<ARTICOL UNIC

La articolul 38 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins:

,,(121) Prin derogare de la art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, nu constituie conflict de interese angajarea la biroul parlamentar a persoanelor cu care senatorii sau deputații s-au aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani.”>>

Notă critică:

1. Legea nr. 30/2017 nu este bine-venită, în condițiile în care fenomenul criminal în domeniul parlamentar se menține la un nivel ridicat. Pe de altă parte, s-a creat o inegalitate de tratament juridic: deputații și senatorii nu vor fi trași la răspundere penală atunci când își angajează la biroul parlamentar persoanele cu care ei s-au aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani, în timp ce ceilalți funcționari publici, da (de pildă, primarul care își angajează la primărie o persoană cu care s-a aflat în aceeași relație).

2. Legiuitorul român a instituit o altă cauză justificativă specială, pe lângă aceea prevăzută în alin. (2) al art. 301 din noul Cod penal (în continuare C.pen.)[2], pe care putem să o denumim conflictul de interese permis în domeniul parlamentar[3]. Astfel, nu constituie infracțiunea de conflict de interese prevăzută în art. 301 alin. (1) C.pen. angajarea la biroul parlamentar a persoanelor cu care senatorii sau deputații s-au aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani. Deci, neavând caracter ilicit, o asemenea faptă nu va putea antrena răspunderea penală, dar nici răspunderea civilă sau de altă natură.

Pe de altă parte, cauza justificativă sus-menționată, operând in rem, în mod obiectiv (potrivit voinței legiuitorului, și nu în mod natural) se extinde și asupra participanților [art. 18 alin. (2) C.pen.[4]][5].


[1] Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016.

[2] ,,Art. 301. Conflictul de interese

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.

Prin Dec. nr. 603/2015 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 noiembrie 2015), Curtea Constituțională a României a constatat că sintagma ,,raporturi comerciale” din cuprinsul dispozițiilor art. 301 alin. (1) C.pen. este neconstituțională.

Prin Legea nr. 193/2017 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 25 iulie 2017), a fost modificat substanțial art. 301 C.pen.; analiza acestei modificări va fi făcută în paginile 330-333 ale prezentului număr al revistei ,,Pro Lege”.

[3] Cu privire la cauza justificativă specială a conflictului de interese permis, a se vedea M.-C. Ivan, Gh. Ivan, Cauzele justificative, Editura Universul Juridic, București, 2016, p. 223-224.

[4] ,,Art. 18. Dispoziții generale

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege.

(2) Efectul cauzelor justificative se extinde și asupra participanților (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

[5] M.-C. Ivan, Gh. Ivan, op. cit., p. 67.

Cauza justificativă specială a conflictului de interese permis în domeniul parlamentar was last modified: octombrie 25th, 2017 by Costache Adrian

Căutare