Condiţii de publicare

CONDIȚII DE PUBLICARE

Materialele destinate publicării trebuie să îndeplinească următoarele condiții minimale:

 • Manuscrisele pot fi trimise redacției în format electronic, la adresa documentare@mpublic.ro în Microsoft Word, Century sau Times New Roman, cu corp de 14, la două rânduri, opțiunea Justify și cu diacritice. Acestea pot fi, de asemenea, înmânate personal redacției, caz în care manuscrisele trebuie să fie, deopotrivă, în format electronic și tipărite;
 • Cu referire la autor, manuscrisele trebuie să fie însoțite de următoarele informații: nume, titlul didactic sau științific, profesia, funcția, instituția în care își desfășoară activitatea, adresă poștală, număr de telefon/fax, e-mail și, opțional, fotografie în format JPG. Diagramele, schemele, imaginile și tabelele se realizează în Microsoft Word;
 • Manuscrisele vor fi însoțite de un scurt rezumat al articolului, scris atât în limba română, cât și în limba engleză, care să reflecte ideile de bază ale materialului și să conțină cuvintele cheie din tezaurul de cuvinte cheie ale domeniului abordat;
 • Articolele, studiile, comentariile înaintate spre publicare trebuie să respecte structura științifică consacrată;
 • Autorul își asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate în articol, pentru documentarea invocată și sursele citate. Indicațiile bibliografice trebuie să respecte normele citării. Redacția „Pro Lege” nu își asumă responsabilitatea pentru opiniile exprimate de autori în articolele trimise spre publicare. Manuscrisele nu sunt înapoiate autorilor;
 • Redacția „Pro Lege” își rezervă dreptul de a accepta spre publicare sau respinge materialele primite, precum și de a face modificări editoriale, fără să afecteze în vreun fel înțelesul și originalitatea textului trimis spre publicare;
 • Persoanele și instituțiile interesate de copierea sau prelucrarea unor articole sau părți de articole, publicate în „Pro Lege” o pot face în condițiile prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Redacția Pro Lege


PUBLISHING CONDITIONS

The materials intended for publishing must meet the following minimal criteria:

 • The manuscripts can be sent to the editorial office in electronic format to the address documentare@mpublic.ro in Microsoft Word, Century or Times New Roman, size 14, double spacing, Justify, with diacritics. Also, they can be handed personally to the editorial office, in which case the manuscripts must equally be in electronic format and in printed form;
 • Regarding the author, the manuscripts must be accompanied by the following information: name, teaching or scientific title, profession, position, institution where they work, post address, phone/fax number, e-mail and, optionally, one photograph in JPG format. The diagrams, charts, images and tables must be created in Microsoft Word;
 • The manuscripts will be accompanied by a short abstract of the article, written both in Romanian and in English language, which must reflect the main ideas of the material and contain the key-words from the key-words repertory of the approached field of activity;
 • The articles, surveys, comments sent for publishing must observe the sanctioned scientific structure;
 • The author undertakes full responsibility for the ideas expressed in the article, for the referred documentation and the quoted sources. The bibliographic entries must observe the rules. The „Pro Lege” editorial office refuses all responsibility for the opinions expressed by the authors in the articles they send for publishing. The manuscripts will not be returned to the authors;
 • The „Pro Lege” editorial office reserves the right of accepting for publishing or rejecting the received materials and to make editorial changes without affecting in any way the meaning and originality of the text sent for publishing;
 • The persons and institutions interested in copying or processing certain articles or article parts published in „Pro Lege” can do it in accordance with the provisions of Law no. 8/1996 on copyrights and accessory rights.

Pro Lege editorial office

Căutare