Înşelăciunea în formă continuată – Data săvârșirii. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, și nu revocarea acesteia

ABSTRACT

In the case of the continued offense, the date of committing the act is that of committing the last act of execution.

Consequently, committing an offense of deception in a continuing form before the final judgment of a conviction for other concurrent acts is finally terminated suspends the suspension under supervision of the execution of the punishment enforced by that judgment and not its revocation if the offense was discovered before the expiration of the term supervision.

Key words: cancellation, continued crime, deception, revocation, suspension of execution of the sentence under supervision.

I. Prezentare speță. Hotărârea instanței de fond. Prin Sentința penală nr. 241/2013, pronunțată de către Tribunalul Bihor, s-au dispus, printre altele:

1. În baza art. 244 alin. (1) din noul Cod penal (în continuare C.pen.) cu aplicarea art. 39 lit. a), art. 41 și art. 42 din Codul penal anterior (în continuare C.pen. din 1969), precum și a art. 5 C.pen., condamnarea inculpatului I.G., recidivist postcondamnatoriu, la o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată.

2. În temeiul art. 864 alin. (1) raportat la art. 83 și art. 84 C.pen. din 1969, ținând seama de prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012[1], revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului prin Sentința penală nr. 2287/2006 a Judecătoriei Oradea (definitivă prin Decizia penală nr. 548/2008 a Curții de Apel Oradea), precum și executarea în întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa aplicată în prezenta cauză, rezultând astfel o pedeapsă finală de 7 ani închisoare.

Hotărârea instanței de apel. Calea de atac a apelului a fost exercitată numai de către inculpat.

Examinând sentința apelată atât din oficiu, cât și prin prisma motivelor invocate de către inculpat, instanța de apel a relevat următoarele:

În cauză, ultimul act de executare a infracțiunii continuate de înșelăciune a fost săvârșit de către inculpat la data de 12 august 2008, deci anterior datei de 23 octombrie 2008, când a rămas definitivă Sentința penală nr. 2287/2006 a Judecătoriei Oradea. Așadar, se impune anularea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin această sentință, și contopirea ei cu pedeapsa stabilită în speță conform dispozițiilor art. 85 alin. (1) C.pen. din 1969; potrivit acestor dispoziții, suspendarea condiționată a executării pedepsei se anulează, chiar dacă pedeapsa închisorii pentru infracțiunea concurentă este aplicată după expirarea termenului de încercare (supraveghere conform noului Cod penal), cu condiția ca infracțiunea să fi fost descoperită anterior expirării termenului de încercare.

Potrivit art. 865 C.pen. din 1969, dispozițiile art. 85 alin. (1) și (2) din același cod se aplică în mod corespunzător și în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Procedând la individualizarea pedepsei, se poate aprecia că aplicarea unei pedepse de 3 ani închisoare, reprezentând minimul special prevăzut de textul legal, este suficientă pentru realizarea scopului reeducativ și preventiv al pedepsei raportat la modul și împrejurările în care a fost comisă fapta și la circumstanțele personale ale inculpatului, care este un element tânăr, cu studii medii, precum și la împrejurarea că pedeapsa urmează a fi executată în regim privativ de libertate.

Așa fiind, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) din noul Cod procedură penală (în continuare C.pr.pen.), instanța de apel a admis apelul penal declarat de către inculpatul I.G. împotriva Sentinței penale nr. 241/2013 a Tribunalului Bihor pe care a desființat-o, în sensul că:

A. A constatat că pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare aplicată inculpatului I.G. este compusă din pedeapsa de 4 ani închisoare, stabilită în cauză, și pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată prin Sentința penală nr. 2287/2006 a Judecătoriei Oradea, cu privire la care s-a dispus revocarea suspendării executării sub supraveghere; aceste pedepse au fost repuse în individualitatea lor.

B. A înlăturat dispozițiile referitoare la condamnarea inculpatului la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru infracțiunea prevăzută în art. 244 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 39 lit. a), art. 41 și art. 42 C.pen. din 1969, precum și pe cele privind revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin Sentința penală nr. 2287/2006 a Judecătoriei Oradea.

C. A reținut ca lege penală mai favorabilă, aplicabilă în cauză, dispozițiile art. 215 alin. (1), (3) și (5) C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 41, art. 42, art. 74 alin. (2) raportat la art. 76 din același cod, texte în baza cărora a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

D. În baza art. 15 coroborat cu art. 16 din Legea nr. 187/2012[2] raportat la art. 865 și art. 85 alin. (1) C.pen. din 1969, a anulat beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin Sentința penală nr. 2287/2006 a Judecătoriei Oradea (definitivă la data de 23 octombrie 2008 prin Decizia penală nr. 548/2008 a Curții de Apel Oradea); a contopit această pedeapsă cu aceea de 3 ani închisoare aplicată în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, fără a-i mai aplica vreun spor, astfel că inculpatul va executa o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare.

E. A redus cuantumul despăgubirilor civile acordate părților civile F.L. și F.I. de la 30.000 euro până la 12.500 euro, sumă care a fost actualizată conform dispozițiilor sentinței apelate.

F. A menținut restul dispozițiilor sentinței apelate.

G. A statuat ca cheltuielile judiciare avansate de stat să rămână în sarcina acestuia, în temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen.

(C. Ap. Oradea, S. pen., Dec. pen. nr. 406/2015)

I. Notă aprobativă. 1. Potrivit art. 154 alin. (2) C.pen.[3] [art. 122 alin. (2) C.pen. din 1969], infracțiunea continuată se consideră săvârșită la data comiterii ultimei acțiuni sau inacțiuni. Dacă această dată se situează înainte de rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, aplicate pentru alte fapte concurente, atunci soluția nu poate fi decât anularea suspendării (art. 97 C.pen.[4], respectiv art. 865 C.pen. din 1969), și nu aceea a revocării ei (art. 96 C.pen.[5], respectiv art. 864 C.pen. din 1969).

2. Procurorul de ședință nu a observat ilegalitatea, instanța de apel acționând în calea de atac a inculpatului.


[1] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

[2] ,,Art. 15

(1) Măsura suspendării condiționate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menține și după intrarea în vigoare a Codului penal.

(2) Regimul suspendării condiționate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969.

,,Art. 16

(1) Măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menține și după intrarea în vigoare a Codului penal, până la împlinirea termenului de încercare stabilit prin hotărârea de condamnare.

(2) Pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 5 din Codul penal, instanța va avea în vedere sfera obligațiilor impuse condamnatului și efectele suspendării potrivit legilor succesive, cu prioritate față de durata termenului de încercare sau supraveghere.

[3] ,,Art. 154. Termenele de prescripție a răspunderii penale

[…]

(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârșirii infracțiunii. În cazul infracțiunilor continue termenul curge de la data încetării acțiunii sau inacțiunii, în cazul infracțiunilor continuate, de la data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni, iar în cazul infracțiunilor de obicei, de la data săvârșirii ultimului act (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

[…]

[4] ,,Art. 97. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care  s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.

(2) În caz de concurs de infracțiuni sau pluralitate intermediară, instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 91. Dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a pronunțat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

[5] ,,Art. 96. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu   rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.

(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.

(3) Dacă pedeapsa amenzii care a însoțit pedeapsa închisorii în condițiile art. 62 nu a fost executată și a fost înlocuită cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) și alin. (6), instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, la care se adaugă pedeapsa închisorii care a înlocuit amenda.

(4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.

(5) Pedeapsa principală pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară.

(6) Dacă infracțiunea ulterioară este săvârșită din culpă, instanța poate menține sau revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În cazul revocării, dispozițiile alin. (1), alin. (4) și alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

Înșelăciunea în formă continuată – Data săvârșirii. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, și nu revocarea acesteia was last modified: octombrie 10th, 2018 by Costache Adrian

Căutare