Procesul de recenzare

Procesul de recenzare

Revista ,,Pro Lege” este o revistă deschisă studiilor, articolelor, comentariilor, analizelor, opiniilor și cercetărilor consacrate instituțiilor de drept penal, de drept procesual penal, de criminalistică, de criminologie, de statistică judiciară, dar și celor din alte domenii având legătură cu activitatea Ministerului Public.

Deopotrivă, revista publică sinteze teoretice de practică judecătorească, precum și jurisprudență română și europeană, însoțite de note aprobative sau critice, fundamentate din punct de vedere științific.

Totodată, revista publică actualități legislative cu unele considerații concluzive, prezentări rezumative ale operelor unor reputați autori străini, restituiri ale operelor înaintașilor noștri, vitrina cărții juridice, precum și diverse lucrări de interes în rubrica ,,Varia”.

Toate studiile trebuie să se fundamenteze pe o bibliografie solidă, din care să nu lipsească doctrina juridică la zi (atât cea internă, cât și cea externă), legislația în vigoare, precum și practica judiciară relevantă, în domeniile abordate de autori.

În legătură cu procesul de recenzare, trebuie relevat că absolut toate lucrările propuse spre publicare revistei sunt analizate și avizate într-o primă fază de redactorul-șef adjunct (prof. univ. dr.), iar forma finală este avizată de majoritatea membrilor comitetului de redacție; cuprinsul fiecărui număr este întocmit de redactorul-șef adjunct și aprobat de redactorul-șef (prof. univ. dr.), cu avizul majorității membrilor comitetului de redacție. Procesul redacțional are drept criterii de bază valoarea științifică a materialelor, prestigiul științific al autorilor, precum și interesul cititorilor revistei, care, în cea mai mare parte a lor, sunt procurori.

Criteriile de evaluare avute în vedere la avizarea lucrărilor:

 • Subiectul articolului corespunde tematicii revistei Da / Nu;
 • Obiectivele sunt clar definite Da / Nu;
 • Indicațiile bibliografice respectă normele citării Da / Nu;
 • Autorul respectă stilul de redactare al revistei Da / Nu;
 • Concluziile concordă cu obiectivul articolului Da / Nu;
 • Argumentele științifice sunt prezentate într-o ordine logică Da / Nu;
 • Gradul de originalitate a lucrării este corespunzător standardelor naționale și internaționale consacrate Da / Nu;
 • Articolul contribuie la dezvoltarea teoriei și practicii judiciare Da / Nu;
 • Rezumatul corespunde cerințelor Da / Nu;
 • Lucrarea corespunde contextului științific actual Da / Nu.

Avizul pentru publicare poate fi:

 • Fără obiecții;
 • Cu sugestii, care au valoare de recomandare pentru autor;
 • Cu observații, care sunt obligatorii pentru autor, sub sancțiunea nepublicării;
 • De respingere de la publicare.

Conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, acceptarea de către redacție a materialelor trimise spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare; potrivit acestui contract, autorul cesionează cu titlu exclusiv dreptul de reproducere și de difuzare a operei sale. Contractul de editare se reziliază de drept dacă, până la data corecturii finale a numărului de revistă, au survenit modificări legislative importante cu influență asupra conținutului problematicii tratate.

Privitor la materialele care se publică, redacția își rezervă următoarele drepturi:

– să modifice titlurile acestora (spre a se vedea mai clar conținutul și obiectul lor);

– să reformuleze, stilizeze și să corecteze unele formulări confuze, neclare, incomplete, fără să afecteze în vreun fel înțelesul și originalitatea textului trimis spre publicare;

– să alcătuiască grupaje de articole care tratează același subiect – dar cu opinii parțial ori total diferite –, în scopul de a oferi cititorilor opțiunea între puncte de vedere deosebite și/sau informații suplimentare.

Materialele trimise redacției spre publicare nu pot face obiectul ofertei către alte publicații decât în cazul refuzului publicării acestora.

Colaboratorii sunt rugați să respecte legislația privind drepturile de autor, evitând total orice formă de plagiat/autoplagiat.

Redacția nu-și asumă nicio răspundere în caz de plagiat/autoplagiat, întreaga răspundere, atât juridică (civilă, contravențională, penală, după caz), cât și deontologică, revenind în exclusivitate autorului.

Căutare