Procesul de recenzare

Procesul de recenzare

Revista ,,Pro Lege” este o revistă deschisă studiilor, articolelor, comentariilor, analizelor, opiniilor și cercetărilor consacrate instituțiilor de drept penal, de drept procesual penal, de criminalistică, de criminologie, de statistică judiciară, dar și celor din alte domenii având legătură cu activitatea Ministerului Public.

Deopotrivă, revista publică sinteze teoretice de practică judecătorească, precum și jurisprudență română și europeană, însoțite de note aprobative sau critice, fundamentate din punct de vedere științific.

Totodată, revista publică actualități legislative cu unele considerații concluzive, prezentări rezumative ale operelor unor reputați autori străini, restituiri ale operelor înaintașilor noștri, vitrina cărții juridice, precum și diverse lucrări de interes în rubrica ,,Varia”.

Toate studiile trebuie să se fundamenteze pe o bibliografie solidă, din care să nu lipsească doctrina juridică la zi (atât cea internă, cât și cea externă), legislația în vigoare, precum și practica judiciară relevantă, în domeniile abordate de autori.

În legătură cu procesul de recenzare, trebuie relevat că absolut toate lucrările propuse spre publicare revistei sunt analizate și avizate într-o primă fază de redactorul-șef adjunct, iar forma finală este avizată de majoritatea membrilor comitetului de redacție; cuprinsul fiecărui număr este întocmit de redactorul-șef adjunct și aprobat de redactorul-șef, cu avizul majorității membrilor comitetului de redacție. Procesul redacțional are drept criterii de bază valoarea științifică a materialelor, prestigiul științific al autorilor, precum și interesul cititorilor revistei, care, în cea mai mare parte a lor, sunt procurori.

Criteriile de evaluare avute în vedere la avizarea lucrărilor:

 • Subiectul articolului corespunde tematicii revistei Da / Nu;
 • Obiectivele sunt clar definite Da / Nu;
 • Indicațiile bibliografice respectă normele citării Da / Nu;
 • Autorul respectă stilul de redactare al revistei Da / Nu;
 • Concluziile concordă cu obiectivul articolului Da / Nu;
 • Argumentele științifice sunt prezentate într-o ordine logică Da / Nu;
 • Gradul de originalitate a lucrării este corespunzător standardelor naționale și internaționale consacrate Da / Nu;
 • Articolul contribuie la dezvoltarea teoriei și practicii judiciare Da / Nu;
 • Rezumatul corespunde cerințelor Da / Nu;
 • Lucrarea corespunde contextului științific actual Da / Nu.

Avizul pentru publicare poate fi:

 • Fără obiecții;
 • Cu sugestii, care au valoare de recomandare pentru autor;
 • Cu observații, care sunt obligatorii pentru autor, sub sancțiunea nepublicării;
 • De respingere de la publicare.

Conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, acceptarea de către redacție a materialelor trimise spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare; potrivit acestui contract, autorul cesionează cu titlu exclusiv dreptul de reproducere și de difuzare a operei sale. Contractul de editare se reziliază de drept dacă, până la data corecturii finale a numărului de revistă, au survenit modificări legislative importante cu influență asupra conținutului problematicii tratate.

Privitor la materialele care se publică, redacția își rezervă următoarele drepturi:

– să modifice titlurile acestora (spre a se vedea mai clar conținutul și obiectul lor);

– să reformuleze, stilizeze și să corecteze unele formulări confuze, neclare, incomplete, fără să afecteze în vreun fel înțelesul și originalitatea textului trimis spre publicare;

– să alcătuiască grupaje de articole care tratează același subiect – dar cu opinii parțial ori total diferite –, în scopul de a oferi cititorilor opțiunea între puncte de vedere deosebite și/sau informații suplimentare.

Materialele trimise redacției spre publicare nu pot face obiectul ofertei către alte publicații decât în cazul refuzului publicării acestora.

Colaboratorii sunt rugați să respecte legislația privind drepturile de autor, evitând total orice formă de plagiat/autoplagiat.

Redacția nu-și asumă nicio răspundere în caz de plagiat/autoplagiat, întreaga răspundere, atât juridică (civilă, contravențională, penală, după caz), cât și deontologică, revenind în exclusivitate autorului.


The review process

 The “Pro Lege” magazine is intended for publishing surveys, articles, comments, analyses, opinions and research dedicated to criminal law and criminal procedural law institutions, to forensics, criminology, judicial statistics institutions, but also to institutions from other fields having to do with the activity of the Public Ministry.

Also, the magazine publishes judicial practice theoretical syntheses, as well as Romanian and foreign case-law, accompanied by approving or critical comments, substantiated from the scientific point of view.

At the same time, the magazine publishes legal news together with conclusive considerations, summarizing presentations of the works of reputed foreign authors, retrievals of works of our predecessors, the legal books shelf, as well as various works of interest in the “Varia” column.

All surveys must be substantiated by a solid bibliography mandatorily including the up-to-date legal doctrine (both domestic and foreign), the legislation in force, as well as the relevant judicial practice in the fields approached by the authors.

Regarding the review process, absolutely all works proposed for publication in the magazine must are first analyzed and endorsed by the assistant editor, and the final wording is endorsed by the majority of the members of the editorial board; the contents of each edition is drafted by the assistant editor and approved by the editor-in-chief, with the endorsement of the majority of the members of the editorial board. The basic criteria of the editorial process are the scientific value of materials, the scientific prestige of the authors and the interest of the readers of the magazine who are mainly prosecutors.

The assessment criteria envisaged in endorsing the works are the following:

 • The subject matter of the article fits the thematic structure of the magazine Yes/No;
 • The objectives are clearly defined Yes/No;
 • The bibliographic mentions observe the quotation rules Yes/No;
 • The authors observes the editing style of the magazine Yes/No;
 • The conclusions concord with the subject of the article Yes/No;
 • The scientific arguments are presented in a logical order Yes/No;
 • The originality degree of the work corresponds with the accepted national and international standards Yes/No;
 • The article contributes to the development of the judicial theory and practice Yes/No;
 • The summary observes the requirements Yes/No;
 • The work corresponds to the current scientific background Yes/No.

The publication approval can be:

 • Objection-free;
 • With suggestions, as recommendations for the author;
 • With comments, which are mandatory for the author, otherwise publication is refused;
 • Rejecting publication.

According to the Law no. 8/1996 on copyrights and accessory rights, as subsequently amended and supplemented, the acceptance by the editorial office of the materials sent for publishing is the valid signing of the publishing contract; according to this contract, the author exclusively assigns the right of reproducing and broadcasting his work. The publishing contract is duly terminated if any important legislative changes occur until the final correction of the magazine issue number, influencing the content of the subject matter it deals with.

Regarding the published materials, the editing office reserves the following rights:

 • change their headings (to allow their content and object appear more clearly);
 • reword, style and correct any confusing, unclear or incomplete wording, without affecting in any way the meaning and originality of the text sent for publishing;
 • form sets of articles dealing with the same subject — but with partly or entirely difference opinions — with a view to giving readers the option to choose between different points of view and/or additional information.

The materials sent to the editorial office for publishing cannot be offered to any other publication, unless they are refused from publishing in our magazine.

Our collaborators are asked to observe the copyright legislation, avoiding any form of plagiarism/self-plagiarism.

The editorial office does not take any responsibility in case of plagiarism/self-plagiarism, the full responsibility, both legal, non-criminal or criminal (as the case may be) and deontological belonging exclusively to the author.

Ultimele numere ale revistei

Căutare