Întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”. Neconstituționalitate

ABSTRACT

The legislative solution which provides for the interruption of the period of limitation of criminal liability by fulfilling “any act of procedure”, from the content of the provisions of art. 155 par. (1) of the Criminal Code, is unconstitutional.

Key words: procedural act, interruption, unconstitutionality, criminal liability.

Decizia C.C.R. Actul normativ vizat Dispoziții criticate Obiectul cauzei
Dec. C.C.R. nr. 297/2018 Codul penal Art. 155 alin. (1) Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25 iunie 2018, a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României (în continuare Dec. C.C.R.) nr. 297/2018 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile:

Art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu următorul conținut:

,,Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză.” 

Dec. C.C.R. nr. 297/2018 – dispozitiv:

Prin Dec. nr. 297/2018, Curtea Constituțională a României, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate formulată de către C.S. și N.M.S. în dosarul nr. 2635/111/2014 al Curții de Apel Oradea, Secția penală și pentru cauze cu minori, și a constatatsoluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituțională.

 

Argumentele C.C.R.:

Prin Dec. C.C.R. nr. 443/2017[1], s-a relevat că răspunderea penală este o formă a răspunderii juridice, angajată ca urmare a încălcării unei dispoziții de drept penal, fapt ce dă naștere unui raport juridic de constrângere, născut ca efect al săvârșirii infracțiunii; acest raport are ca părți statul, pe de o parte, și persoana care săvârșește infracțiunea, pe de altă parte. Conținutul raportului juridic penal de constrângere este format din dreptul statului de a trage la răspundere persoana care a săvârșit infracțiunea, prin aplicarea sancțiunii corespunzătoare (prevăzute de legea penală), precum și din obligația persoanei în cauză de a executa sancțiunea aplicată.

Totodată, s-a reținut că dintre principiile care guvernează răspunderea penală prezintă relevanță, din perspectiva analizei de față, principiul legalității incriminării și a pedepsei prevăzut în art. 23 alin. (12) din Constituția României, republicată, și în art. 1 din Codul penal în vigoare (în continuare C.pen.); potrivit acestuia faptele care constituie infracțiuni și pedepsele aplicabile în cazul săvârșirii lor sunt prevăzute de legea penală. Același principiu se regăsește, indirect, și în art. 15 alin. (2) din codul menționat anterior, conform căruia infracțiunea este singurul temei al răspunderii penale.

Principiul legalității răspunderii penale este completat cu principiul caracterului personal al acesteia, conform căruia răspunderea penală poate fi angajată numai cu privire la persoana care a săvârșit o infracțiune și la participanții la comiterea acesteia.

În fine, un alt principiu aplicabil răspunderii penale este cel al prescriptibilității răspunderii penale. Potrivit acestuia dreptul statului de a trage la răspundere penală persoanele care săvârșesc infracțiuni se stinge, dacă el nu este exercitat într-un anumit interval de timp. Prescripția răspunderii penale are la bază ideea că, pentru a-și atinge scopul, acela al realizării ordinii de drept, răspunderea penală trebuie să intervină prompt, cât mai aproape de momentul săvârșirii infracțiunii, întrucât doar în acest fel poate fi: realizată prevenția generală și aceea specială; creat, pe de o parte, sentimentul de securitate a valorilor sociale ocrotite, iar, pe de altă parte, încrederea în autoritatea legii. Cu cât răspunderea penală este angajată mai târziu față de data săvârșirii infracțiunii, cu atât eficiența ei scade, rezonanța socială a săvârșirii infracțiunii se diminuează, iar stabilirea răspunderii penale pentru săvârșirea infracțiunii nu mai apare ca necesară, deoarece urmările acesteia ar fi putut fi înlăturate sau șterse. Totodată, în intervalul de timp scurs de la săvârșirea infracțiunii, autorul acesteia, sub presiunea amenințării răspunderii penale, se poate îndrepta, fără a mai fi necesară aplicarea unei pedepse.

Prin urmare, s-a constatat că, pentru a nu lăsa nesoluționate sine die raporturi juridice de conflict, legiuitorul a reglementat prescripția răspunderii penale drept cauză de înlăturare a răspunderii penale. Prescripția răspunderii penale este prevăzută în art. 153-156 C.pen. Așa fiind, prescripția răspunderii penale constă în stingerea raportului juridic penal de conflict și, prin aceasta, în stingerea dreptului statului de a trage la răspundere penală persoana care săvârșește o infracțiune, după trecerea unui anumit interval de timp de la data comiterii acesteia, respectiv după scurgerea termenului de prescripție. În acest sens, termenele de prescripție sunt stipulate în art. 154 din codul menționat anterior, în funcție de natura și gravitatea pedepselor prevăzute de lege pentru infracțiunile în cazul cărora se aplică.

De asemenea, s-a reținut că pentru a avea ca efect înlăturarea răspunderii penale, termenul de prescripție trebuie să curgă fără intervenția vreunui act de natură a readuce în conștiința publică fapta comisă. Altfel spus, orice activitate ce are ca efect readucerea în atenția societății a faptului săvârșirii infracțiunii întrerupe cursul prescripției și amână producerea efectelor sale. În acest sens, art. 155 alin. (1) C.pen. prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, iar conform dispozițiilor alin. (2) al aceluiași articol, după fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție.

Tot prin Dec. C.C.R. nr. 443/2017, s-a mai relevat că termenul de prescripție reprezintă intervalul de timp în care organele judiciare își pot exercita dreptul de a trage la răspundere penală persoanele care săvârșesc infracțiuni și de a aplica pedepse pentru faptele comise. Așadar, împlinirea acestui termen are ca efect decăderea organelor judiciare din dreptul anterior menționat. În acest context, autorii prezentei excepții de neconstituționalitate ridică problema actelor prin care poate fi întrerupt cursul prescripției răspunderii penale, susținând că nu orice act de procedură ar trebui să aibă efectul sus-menționat. Ei fac trimitere, în acest sens, la soluția legislativă reglementată în art. 123 din Codul penal anterior (în continuare C.pen. din 1969), conform căreia cursul termenului prescripției era întrerupt prin îndeplinirea oricărui act care, potrivit legii, trebuia comunicat învinuitului (suspectului, în accepțiunea noului Cod de procedură penală) sau inculpatului în desfășurarea procesului penal.

Într-adevăr, spre deosebire de reglementarea anterioară, care prevedea întreruperea cursului termenului de prescripție doar ca efect al realizării unor acte procedurale ce se comunicau, potrivit legii, învinuitului sau inculpatului, dispozițiile art. 155 alin. (1) C.pen. stipulează întreruperea cursului termenului de prescripție a răspunderii penale cu ocazia realizării oricărui act de procedură, indiferent de natura acestuia.

Este de acceptat faptul că actele efectuate pe parcursul procesului penal de către organele judiciare pot fi clasificate în acte procesuale și acte procedurale. Conform acestei clasificări, actele procesuale sunt instrumentele juridice prin care subiecții procesuali își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile prevăzute de lege, iar actele procedurale sunt activitățile prin care sunt aduse la îndeplinire actele procesuale ori prin care se constată efectuarea și se consemnează conținutul unui act sau al unei măsuri procesuale ori al unui alt act procedural. Prin urmare, actele procedurale presupun preexistența actelor procesuale corespunzătoare. Cu titlu exemplificativ, procesul-verbal de percheziție este întocmit în urma efectuării percheziției, consemnarea declarațiilor unui martor presupune audierea prealabilă a acestuia, iar întocmirea unei minute are loc în urma desfășurării ședinței de judecată. Astfel, procesul penal presupune o succesiune de activități, desfășurate de către participanții la acesta, prin care aceștia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile, prevăzute în Codul de procedură penală, toate actele procesuale și procedurale emise concurând la soluționarea cauzelor penale. Dintre acestea, legea prevede comunicarea acelor acte de procedură care vizează în mod direct drepturile și interesele procesuale ale participanților la procesul penal.

Astfel, legiuitorul a extins sfera cauzelor de întrerupere a termenului prescripției, cu consecința restrângerii incidenței acestei instituții. Așa fiind, emiterea unor acte de procedură, precum citațiile adresate unor participanți la procesul penal, diferitele procesele-verbale încheiate de către organele de urmărire penală sau ordonanțele de declinare a competenței organului de urmărire penală (ca în prezenta cauză) – acte care nu trebuie comunicate suspectului/inculpatului – produce efectul prevăzut în art. 155 C.pen.

Distinct de cele sus-menționate, este de relevat faptul că instituția prescripției răspunderii penale se impune a fi analizată dintr-o dublă perspectivă, întrucât aceasta instituie, pe de o parte, un termen de decădere a organelor judiciare din dreptul de a trage la răspundere penală persoanele care săvârșesc infracțiuni, iar, pe de altă parte, un termen, apreciat de către legiuitor ca fiind suficient de mare, pentru ca societatea să uite faptele de natură penală săvârșite și efectele acestora, ca urmare a diminuării treptate a impactului lor asupra relațiilor sociale. Astfel, prescripția răspunderii penale este, din punctul de vedere al naturii sale juridice, o cauză de stingere a răspunderii penale și, prin urmare, a acțiunii de tragere la răspundere penală, cauză determinată și justificată de efectele trecerii timpului asupra nevoii societății de tragere la răspundere penală. Aceasta întrucât, după trecerea unui anumit interval de timp, de la momentul săvârșirii infracțiunii, aplicarea unei pedepse penale nu mai contribuie la realizarea scopului legii penale, nemaiexistând necesitatea social-politică ce determină mecanismul juridic al angajării răspunderii penale.

Așa fiind, analiza dispozițiilor legale ce reglementează întreruperea cursului termenului de prescripție a răspunderii penale trebuie făcută din aceeași dublă perspectivă (sus-menționată), ea reprezentând, pe de o parte, o soluție juridică de repunere a organelor judiciare într-un nou termen, integral, de prescripție (în care își pot exercita rolul activ, conferit de dispozițiile art. 5 din noul Cod de procedură penală, de stabilire a adevărului, în cauzele penale, pe baza probelor administrate), iar, pe de altă parte, o manieră prin care societatea, prin intermediul organelor statului, aduce la cunoștința suspectului sau a inculpatului că fapta de natură penală pe care a săvârșit-o nu și-a pierdut rezonanța socială avută în momentul comiterii sale. Prin prisma acestui ultim aspect, întreruperea cursului termenului de prescripție a răspunderii penale devine eficientă,   producându-și efectele, într-o manieră completă, doar în condițiile existenței unor pârghii legale de încunoștințare a persoanei în cauză cu privire la începerea unui nou termen de prescripție. Or, o astfel de procedură de aducere la cunoștință poate consta tocmai în comunicarea acelor acte efectuate în cauză, ce au ca efect curgerea unui nou termen de prescripție a răspunderii penale.

Mai mult, prin Dec. C.C.R. nr. 1092/2012[2], s-a statuat că prescripția aparține dreptului penal material, și nu dreptului procesual penal; așa fiind, prescripția este o cauză de înlăturare a răspunderii penale. Totodată, s-a reținut că înlăturându-se răspunderea penală, se înlătură și acțiunea penală, dar aceasta reprezintă un efect derivat, de ordin procesual, ce decurge din primul efect, din înlăturarea răspunderii penale, efect de ordin material. Prin urmare, s-a conchis că prescripția răspunderii penale apare ca o cauză de înlăturare a răspunderii penale și, pe cale de consecință, ca o cauză de înlăturare sau de neaplicare a pedepsei, cauză care face să înceteze dreptul de a trage la răspundere penală și obligația corespunzătoare.

Avându-se în vedere jurispudența sus-invocată, se poate aprecia că legea penală, în ansamblul ei, este supusă atât exigențelor calității legii, impuse prin dispozițiile constituționale ale art. 1 alin. (5), cât și celor ale principiului legalității incriminării și a pedepsei, astfel cum acesta este reglementat în art. 23 alin. (12) din Constituția României, republicată. Dispozițiile constituționale anterior menționate impun nu doar reglementarea clară, precisă și previzibilă a faptelor care constituie infracțiuni, ci și a condițiilor în care o persoană poate fi trasă la răspundere penală pentru săvârșirea acestora. Or, din ansamblul reglementărilor ce au ca scop angajarea răspunderii penale face parte și instituția prescripției răspunderii penale al cărei mecanism juridic este suspus acelorași cerințe ale principiului legalității și ale standardelor de calitate a legii, inclusiv sub aspectul, sus-analizat, al mecanismelor juridice prin care suspectul sau inculpatul este informat cu privire la persistența în timp a efectelor sociale ale faptelor de natură penală pe care le-a săvârșit. Pentru acest motiv, termenele de prescripție sunt prevăzute în cuprinsul părții generale a Codului penal. În acest sens, dispozițiile art. 154 C.pen. conțin termene de prescripție a răspunderii penale, stabilite de către legiuitor prin raportare la gravitatea faptelor incriminate, și, în consecință, la limitele speciale ale pedepselor penale prevăzute pentru infracțiunile reglementate. Cum prescripția răspunderii penale este o instituție de drept penal substanțial care are la bază trecerea timpului, dispozițiile legale ce reglementează termenele de prescripție a răspunderii penale și modalitatea de aplicare a acestora au o importanță considerabilă atât pentru activitatea organelor judiciare ale statului, cât și pentru persoanele care săvârșesc infracțiuni.

Ținând seama de considerentele sus-relevate, se impune a fi garantat caracterul previzibil al efectelor dispozițiilor art. 155 alin. (1) C.pen. asupra persoanei care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, inclusiv prin asigurarea posibilității acesteia de a cunoaște aspectul intervenirii întreruperii cursului prescripției răspunderii penale și al începerii cursului unui nou termen de prescripție. De altfel, data efectuării unui act de procedură ce produce efectul anterior menționat este și aceea de la care începe să curgă, respectiv de la care poate fi calculat noul termen de prescripție. A accepta soluția contrară înseamnă a crea, cu ocazia efectuării unor acte procedurale care nu sunt comunicate suspectului sau inculpatului și care au ca efect întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, pentru persoana în cauză o stare de incertitudine perpetuă, dată de imposibilitatea unei aprecieri rezonabile a intervalului de timp în care poate fi trasă la răspundere penală pentru faptele comise, incertitudine ce poate dura până la împlinirea termenului prescripției speciale [prevăzut în art. 155 alin. (4) din codul sus-menționat].

Or, conform jurisprudenței Curții Constituționale a României, o dispoziție legală trebuie să fie precisă, neechivocă și să instituie norme clare, previzibile și accesibile a căror aplicare să nu permită arbitrariul sau abuzul, iar norma juridică trebuie să reglementeze în mod unitar și uniform, precum și să stabilească cerințe minimale aplicabile tuturor destinatarilor săi[3].

Prin raportare la jurisprudența sus-analizată, se constată că dispozițiile art. 155 alin. (1) C.pen. instituie o soluție legislativă de natură a crea persoanei care are calitatea de suspect sau de inculpat o situație juridică incertă referitoare la condițiile tragerii sale la răspundere penală pentru faptele săvârșite.

În atari condiții, prevederile articolului sus-menționat sunt lipsite de previzibilitate și, totodată, contrare principiului legalității incriminării, întrucât sintagma „oricărui act de procedură” din cuprinsul acestora are în vedere și acte ce nu sunt comunicate suspectului sau inculpatului, nepermițându-i acestuia să cunoască aspectul întreruperii cursului prescripției și al începerii unui nou termen de prescripție a răspunderii sale penale.

Mai mult, Codul penal în vigoare modifică sfera de aplicare a instituției răspunderii penale, în favoarea unui regim juridic mult mai permisiv al organelor judiciare, nu doar prin reglementarea regulii conform căreia orice act de procedură îndeplinit în cauză are ca efect întreruperea cursului termenului de prescripție a răspunderii penale, ci și prin majorarea termenului prescripției speciale, conform art. 155 alin. (4) din același cod, la dublul termenului de prescripție prevăzut pentru fiecare categorie de infracțiuni, comparativ cu dispozițiile art. 124 C.pen. din 1969, care prevedeau împlinirea termenului prescripției speciale dacă termenul de prescripție era depășit cu încă jumătate.

Problema juridică invocată de către autorii excepției de neconstituționalitate a făcut obiectul activității de legiferare, precum și al controlului de constituționalitate și de legalitate și în alte state europene. Astfel, în țări, cum ar fi Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia și Spania, întreruperea cursului prescripției răspunderii penale se realizează prin acte procesuale care sunt comunicate suspectului sau inculpatului ori care presupun prezența acestuia în fața organelor judiciare sau prin acte care vizează în mod direct soluționarea raportului juridic penal de conflict. Totodată, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale Federale a Germaniei, garanțiile constituționale generale rămân totuși aplicabile și trebuie respectate în ceea ce privește termenele de prescripție privind răspunderea penală. Aceasta include în special principiul protecției încrederii legitime, cerința generală de claritate juridică și specificitatea care derivă din principiul statului de drept (BVerfGE 50, 42 <47>; BVerfG, Ordonanța celei de-a treia Camere a celui de-al doilea Senat din 26.11.2003 – 2 BvR 1247/01, 2 BvR 1248/01), precum și principiul proporționalității (BVerfG, Ordonanța celei de-a treia Camere a celui de-al doilea Senat din 26 noiembrie 2003 – 2, BvR 1247, 1248/01). Relativ la jurisprudența instanțelor obișnuite, Curtea Federală de Justiție (Bundesgerichtshof – BGH) a afirmat în jurisprudența sa că dispozițiile de drept penal care reglementează întreruperea termenului de prescripție se interpretează ca excepții atent definite și, prin urmare, nu se pretează la interpretări extinse; așadar, instanțele obișnuite nu pot, pe proprie răspundere, să dezvolte legea prin analogie (conform Deciziilor Curții Federale de Justiție în materie penală, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen – BGHSt 28, 381 <382>; BGH, Ordonanța din 29 septembrie 2004 – 1 StR 565/03; Ordonanța din 16 iunie 2008 – 3 StR 545/07; Ordonanța din 10 august 2017 – 2 StR 227/17). În această ordine de idei, Curtea Federală de Justiție a statuat că, în sensul § 78c.1 nr. 4 din Codul penal german, o ordonanță judecătorească de autorizare a supravegherii telecomunicațiilor nu poate fi asimilată unui mandat de percheziție sau sechestru; având în vedere modul clar de redactare a § 78c din Codul penal german, s-a statuat astfel că numai acesta din urmă are ca efect întreruperea termenului de prescripție (BGH, Ordonanța din 29 septembrie 2004 – 1 StR 565/03). În mod similar, Curtea Federală de Justiție a clarificat de curând că „numirea unui expert de către judecător sau procuror” (punctul 78c.1 nr. 3 din Codul penal german) se referea numai la actul inițial de numire a expertului relevant și că domeniul de aplicare nu putea fi extins la orice interacțiune dintre autorități și expert în timpul procedurilor pertinente; prin urmare, s-a concluzionat că o nouă întrerupere a termenului de prescripție ar fi posibilă doar dacă același expert a fost numit să depună mărturie cu privire la o chestiune complet diferită sau dacă un alt expert a fost numit să depună mărturie (BGH, Ordonanța din 10 august 2017 – 2 StR 227/17).

Având în vedere considerentele sus-arătate, se constată că soluția legislativă anterioară [prevăzută în art. 123 alin. (1) C.pen. din 1969] îndeplinea condițiile de previzibilitate impuse prin dispozițiile constituționale analizate în prezenta cauză, întrucât prevedea întreruperea cursului prescripției răspunderii penale doar prin îndeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuia comunicat în cauza în care persoana vizată avea calitatea de învinuit sau inculpat.

 

Notă aprobativă. Într-adevăr, reglementarea anterioară [art. 123 alin. (1) C.pen. din 1969[4]] era nu numai conformă Constituției României, republicată, dar și benefică persoanelor acuzate de săvârșirea unor infracțiuni, în comparație cu noua lege penală [art. 155 alin. (1) C.pen.].

Oricum, regimul penal instituit printr-o normă juridică trebuie să fie permisiv destinatarilor acesteia – persoane vătămate și infractori –, și nu organelor de aplicare; totodată, acel regim trebuie să fie egal pentru toate persoanele vizate de către acesta.


[1] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 24 octombrie 2017.

[2] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 31 ianuarie 2013.

[3] A se vedea Dec. C.C.R. nr. 637/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 8 decembrie 2015, paragr. 34.

[4] ,,Art. 123. Întreruperea cursului prescripției

(1) Cursul termenului prescripției prevăzute în art. 122 se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act care, potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfășurarea procesului penal (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

[…]

Întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”. Neconstituționalitate was last modified: octombrie 10th, 2018 by Costache Adrian

Căutare