Mijloace legislative actuale pentru combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

Dr. Codruț Olaru

Adjunct al Procurorului General al României

The crime generated by drug consumption, by way of its social, economic, medical, cultural and politic consequences, inflicts significant damages to the general interests of society, it encroaches upon the life and health and citizens and it may engender a hardly reversible social instability; for this reason, preventing and combating illicit trafficking and consumption of drugs are constant concerns of contemporary society.

Importanța cercetării cauzelor generatoare în materia traficului și consumului ilicit de droguri la nivel global, cât și găsirea unor mijloace și metode eficiente de prevenire și combatere a acestui flagel, poate fi fundamentată și susținută de analiza și interpretarea a cel puțin trei categorii elemente statistice:

– numărul consumatorilor de droguri la nivel mondial;

– numărul deceselor și al îmbolnăvirilor cauzate de consumul de droguri;

– suma totală a profiturilor ilicite obținute în urma traficului și consumului de droguri.

Din această triplă perspectivă, ultimele evaluări[1] ale ONUDC au stabilit faptul că, la nivel global, între 162 și 324 milioane de persoane, reprezentând între 3,5% – 7,0% din populația lumii cu limite de vârstă cuprinse între 15-64 de ani, au folosit un drog ilicit, după cum urmează:

– canabis – 177,63 milioane de consumatori;

– opioide – 33,04 milioane de consumatori;

– opiacee – 16,37 milioane de consumatori;

– cocaină – 17,24 milioane de consumatori;

– ATS – 34,40 milioane de consumatori;

– Ecstasy – 18,75 milioane de consumatori.

Numărul persoanelor care în mod frecvent consumă droguri sau al celor care sunt dependente de droguri ori au tulburări ca urmare a consumului de droguri se situează între 16 și 39 milioane.

Problematica dependenței și a consumului de droguri trebuie analizată și prin raportare la numărul deceselor și al îmbolnăvirilor cauzate de consumul de droguri. Potrivit acelorași analize[2], a rezultat faptul că un număr estimat la 183.000 decese legate de consumul de droguri a fost raportat doar în anul 2012, rata mortalității fiind de 40 decese/1 milion în rândul populației cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani.

Din totalul numărului de consumatori de droguri, 12,7 milioane de persoane își injectează drogurile ca alternativă de consum, iar 13,1% dintre aceștia sunt infectați cu HIV.

Dacă la cele două evaluări – numărul de consumatori de droguri și numărul deceselor și al îmbolnăvirilor corelative – luăm în discuție și suma totală a profiturilor ilicite obținute în urma traficului și consumului de droguri, perspectiva reală a acestui fenomen devine cu adevărat îngrijorătoare.

ONUDC apreciază[3] valoarea de pe piață a drogurilor ilicite la 13 miliarde USD în ceea ce privește producția, la 94 de miliarde USD din punctul de vedere al vânzărilor cu ridicata și la 322 miliarde USD dacă avem în vedere vânzările cu amănuntul, estimări realizate pe baza prețurilor practicate și a confiscărilor efectuate.

Veniturile obținute din industria drogurilor sunt mai mari decât produsul intern brut al 88% din țările lumii.

Volumul vânzărilor de droguri cu ridicata a reprezentat echivalentul mondial a 12% din exportul de chimicale, 14% din exportul de produse agricole și a depășit exporturile de minerale din anul 2003.

Toate aceste elemente de natură statistică au reprezentat și continuă să fundamenteze atât adoptarea la nivel național a unor mecanisme legislative solide cât și consolidarea periodică a acestora.

În România, acest lucru s-a realizat prin adoptarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri[4], creație legislativă care a constituit, de-a lungul perioadei de aplicabilitate, un reper major pentru activitatea organelor de aplicare a legii și pentru instanțele de judecată.

Astfel,

a) Legea nr. 143/2000 realizează unificarea tuturor dispozițiilor de drept penal material cu privire la droguri într-un singur act normativ.

Prin art. 27 din lege au fost abrogate, în mod expres, dispozițiile art. 312 C. pen. 1969 în ceea ce privește produsele și substanțele stupefiante și orice alte dispoziții contrare. Ca urmare a acestei dispoziții legale, infracțiunea prevăzută de art. 312 C. pen. 1969 a avut ca denumire marginală „traficul de substanțe toxice”, iar dispozițiile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 73/1969 au fost abrogate implicit;

b) pentru prima dată, în art. 1 din Legea nr. 143/2000 se realizează o interpretare legală amănunțită cu privire la înțelesul unor termeni și expresii cuprinse în lege, respectiv:

– „substanțe aflate sub control național” – drogurile și precursorii înscriși în tabelele-anexă nr. I-IV, care fac parte integrantă din lege; tabelele pot fi modificate prin înscrierea unei noi plante sau substanțe, prin radierea unei plante sau substanțe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătății sau a ministrului afacerilor interne;

– „droguri” – plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, înscrise în tabelele nr. I-III;

– „droguri de mare risc” – drogurile înscrise în tabelele nr. I și II;

– „droguri de risc” – drogurile înscrise în tabelul nr. III;

– „precursori” – substanțele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV;

– „inhalanți chimici toxici” – substanțele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătății;

– „consum ilicit de droguri” – consumul de droguri aflate sub control național, fără prescripție medicală;

– „consumator” – persoana care își administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghițire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism;

– „consumator dependent” – consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat și sub necesitate ori nevoie, prezintă consecințe fizice și psihice conform criteriilor medicale și sociale;

c) prin Legea nr. 143/2000 sunt incriminate un număr de 11 infracțiuni, care cuprind multiple modalități normative prin care se poate încălca regimul drogurilor, inclusiv forme agravante, reușindu-se practic să se acopere întreaga plajă de fapte prin care s-ar putea încălca regimul juridic al drogurilor;

d) în cuprinsul aceleiași Legi nr. 143/2000 sunt prevăzute și dispoziții privind măsuri de natură medicală ce se pot lua față de consumatorii iliciți de droguri.

Toate aceste aspecte arătate mai sus vin să confirme faptul că Legea nr. 143/2000 este cea mai importantă lege pe care România a adoptat-o în materia combaterii traficului și consumului ilicit de droguri[5].

În legătură directă cu fenomenul traficului și consumului de droguri trebuie amintită și problematica apariției în ultimii ani, pe piața internă de consum, de noi substanțe cu proprietăți psihoactive (SNPP), cunoscute sub denumirea non-științifică de „substanțe etnobotanice”; această terminologie este agreată de statele membre ale Uniunii Europene pentru produsele comercializate prin intermediul „magazinelor de vise” și se referă la noi substanțe cu proprietăți psihoactive, ce sunt disponibile în stare pură sau în combinații.

Interesul constant în documentarea acestei noi problematici are la bază și creșterea absolut îngrijorătoare a numărului de consumatori de astfel de substanțe, justificată, în principal, pe argumentul unui preț mult mai scăzut al acestora comparativ cu drogurile „clasice”, în condițiile obținerii aceluiași gen de efecte. Astfel, conform ultimelor evaluări în materie[6], consumul de „droguri legale” în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani din întreaga Uniune Europeană a fost de 5%, peste această limită situându-se țări ca Marea Britanie, Letonia, Polonia și Irlanda, cu procente de 8%, 9%, 9% și 16%.

Urmare a investigațiilor realizate de către organismele europene cu atribuții în materie[7], în anul 2012 au fost identificate 693 de magazine care vând pe internet „droguri legale” pentru consumatorii din UE, în comparație cu 314 magazine identificate în ianuarie 2011 și 170 în ianuarie 2010.

În prezent, Sistemul de Avertizare Timpurie (Early Warning System EWS), operat de către EMCDDA, și Europol monitorizează peste 280 de noi substanțe psihoactive din categoria fenetilaminelor (care au efecte stimulante sau halucinogene, cum ar fi PMMA și 2C-I), triptaminelor (care au efecte predominant halucinogene, cum ar fi AMT și 5-MeO-DALT), piperazinelor (care au efect stimulant, cum ar fi mCPP și BZP), catinonelor (precum mefedrona, methylone și MDPV, care prezintă efecte stimulatoare), canabinoizilor sintetici (care pot avea efecte halucinogene și deprimante) ș.a.

Sub aspect legislativ, din perspectivă europeană, abordarea conceptuală a devenit unitară odată cu adoptarea Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive[8], care a stabilit faptul că dispozițiile sale se aplică substanțelor care în prezent nu sunt enumerate în niciunul dintre tabelele cuprinse în Convenția unică privind stupefiantele din 1961 a ONU, care pot reprezenta o amenințare la adresa sănătății publice comparabilă cu cea reprezentată de substanțele enumerate în Tabelul I, II sau IV, și Convenția privind substanțele psihotrope din 1971 a ONU, care pot reprezenta o amenințare la adresa sănătății publice comparabilă cu cea reprezentată de substanțele enumerate în Tabelul I, II, III sau IV.

În concordanță cu această decizie a fost concepută și legislația națională în materia combaterii traficului și consumului de SNPP, prin adoptarea Legii nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare[9], lege care instituie cadrul legal aplicabil preparatelor, substanțelor, plantelor, ciupercilor sau combinațiilor acestora, susceptibile să aibă efecte psihoactive, asemănătoare celor determinate de substanțele sau preparatele stupefiante ori psihotrope, plantele sau substanțele aflate sub control național, altele decât cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative în vigoare.

Într-o modalitate explicită, legea specială definește în partea sa introductivă noțiunile de bază corespondente acestei tematici infracționale, respectiv conceptul de „efecte psihoactive”, ca fiind unul dintre următoarele efecte pe care le poate avea un produs, atunci când este consumat de către o persoană:

– stimularea sau inhibarea sistemului nervos central al persoanei, având ca rezultat modificări ale funcțiilor și proceselor psihice și ale comportamentului ori crearea unei stări de dependență, fizică sau psihică,

dar și noțiunea de „consum”, ca fiind:

– introducerea în organismul uman a unui produs, indiferent dacă acesta a fost dizolvat, impregnat, dispersat sau diluat, în una dintre următoarele modalități: pe cale orală ori injectabilă, inhalare, fumat sau aplicarea externă pe corpul unei persoane, în orice alt mod, în așa fel încât produsul să ajungă în corpul unei persoane.

Normele de incriminare și sancționare a faptelor antisociale specifice comerțului cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive sunt următoarele:

– art. 16: „(1) Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

(2) Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”;

– art. 17: „Fapta persoanei care, cu intenție, efectuează fără drept operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de lege, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă”;

– art. 19: „Publicitatea făcută oricăror produse pretinzând în mod credibil că prin consum acestea produc efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă”.

Critica principală ce poate fi adusă acestor norme de incriminare și care poate constitui, din nefericire, un real impediment în activitatea de urmărire penală desfășurată de structurile cu atribuții în materie, este regimul sancționator mult prea blând raportat la gravitatea faptelor posibil a fi comise.

Într-o argumentație absolut succintă ce are în vedere doar raportarea la similitudinea efectelor nocive ale SNPP asupra organismului uman cu cele generate de consumul drogurilor clasice, s-ar fi impus ca limitele de pedeapsă ale Legii nr. 194/2011 să fie comparabile cu cele ale infracțiunilor standard prevăzute de Legea nr. 143/2000; mai mult decât atât, comiterea faptelor prevăzute de Lege nr. 194/2011 sub aparența de legalitate conferită de desfășurarea unor activități aparent licite ar fi putut justifica fără critici semnificative, introducerea unor limite de pedeapsă mai mari, peste cele din actuala reglementare.

Necesitatea unor pedepse sporite poate fi justificată și de considerente de ordin investigativ, dar și pentru asigurarea efectului disuasiv în raport cu cei care intenționează săvârșirea unor astfel de fapte. Cazuistica actuală în materie a demonstrat faptul că, în lipsa unui concurs de infracțiuni care să implice comiterea faptelor de la art. 16-17, art. 19 din Legea nr. 194/2011 împreună cu cele prevăzute de Legea nr. 143/2000, deci comercializarea inclusiv a substanțelor prevăzute în tabelele-anexă nr. I-IV, pedepsele aplicate inculpaților trimiși în judecată pentru aceste infracțiuni sunt nesemnificative ca durată, cele mai multe dintre acestea fiind dispuse în condițiile unui regim suspensiv de executare, conform dispozițiilor art. 91 C.pen.

Pe cale de consecință, într-o viitoare etapă de modificare a unor dispoziții ale Codului Penal și ale Codului de Procedură Penală, se justifică drept imperativ real și reevaluarea regimului sancționator al Legii nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.


[1] World Drug Report 2014, www.unodc.org.

[2] World Drug Report 2014, www.unodc.org.

[3] World Drug Report 2014, www.unodc.org.

[4] M. Of. nr. 362 din 3 august 2000. Legea a fost republicată în M. Of. nr. 163 din 6 martie 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.

[5] Codruț Olaru, Particularitățile criminalității organizate în România, Ediția a 2-a, pag. 154, Editura Hamangiu, 2015

[6] www.ana.gov.ro

[7] Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA).

[8] www.coe.int.

[9] Republicată în M. Of. nr. 140 din 26 februarie 2014.

Mijloace legislative actuale pentru combaterea traficului și consumului ilicit de droguri was last modified: decembrie 23rd, 2016 by Costache Adrian

Căutare