Minor. Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea aplicată în baza Codului penal din 1969, din alte cauze decât comiterea unei noi infracţiuni

ABSTRACT

Article 22 par (2) of Law no. 187/2012 provides that, in the case in which the suspension of the execution of a prison penalty applied on the basis of a the Criminal Code from 1969, is revoked from other cases than the committing of a new offence, the jail penalty is replaced with the educational measure of the institutionalization in an educational center for a period equal to the duration of the suspended penalty, but no longer than 3 years.

Therefore, the first instance wrongly revoked the suspension of the execution of the penalty under surveillance and ordered the execution of the respective penalty in detention, thus breaking the above mentioned legal provisions, which have imperative character.

Key words: educative measure of institutionalization in an educational center, juvenile, revoking the suspension of the execution of the penalty under surveillance.

I. Prezentare speță. Prin Sentința penală nr. 119/2014, Judecătoria Corabia, în baza art. 583 din noul Cod de procedură penală (în continuare C.pr.pen.), a admis sesizarea Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Olt și, în consecință:

În baza art. 864 alin. (2) din Codul penal anterior (în continuare C.pen. din 1969)[1] raportat la art. 15 și art. 16 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal[2], cu modificările și completările ulterioare[3], a revocat suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare, ce se dispusese, pe un termen de încercare (supraveghere, conform noului Cod penal) de 3 ani, față de inculpatul C.M.N., prin Sentința penală nr. 48/2013 a aceleiași instanțe, rămasă definitivă prin Decizia nr. 2394/2013 a Curții de Apel Craiova.

Totodată, a dispus executarea în întregime a pedepsei menționate mai sus în regim de detenție.

Pentru a pronunța Sentința penală nr. 119/2014, Judecătoria Corabia a reținut:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Corabia sub nr. 891/213/2014, Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Olt a solicitat instanței verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în art. 864 C.pen. din 1969 cu privire la condamnatul C.M.N.

În acest sens, este de menționat că prin Sentința penală nr. 48/2013 a Judecătoriei Corabia, pronunțată în dosarul penal nr. 347/213/2013, definitivă prin Decizia nr. 2394/2013 a Curții de Apel Craiova, inculpatul C.M.N. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat prevăzută în art. 208 și art. 209 alin. (1) lit. a), g) și i) C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 99 alin. (3) din același cod și art. 3201 din Codul de procedură penală anterior (din 1969).

Ca modalitate de executare, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilindu-se, conform art. 863 alin. (1) C.pen. din 1969, măsurile de supraveghere ce urmau a fi respectate de către condamnat, pe perioada termenului de încercare (supraveghere, conform noului Cod penal) de 3 ani stabilit conform art. 862 din același cod.

Ca atare, condamnatul trebuia:

– să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Olt, la datele fixate;

– să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

– să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență;

– să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă.

În baza art. 863 alin. (3) C.pen. din 1969, inculpatului i s-a pus în vedere să urmeze un curs de învățământ sau de calificare.

Deși condamnatul a fost convocat prin adresele 112N/13.12.2013 și nr. 57/07.01.2014 pentru a se prezenta la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Olt la data de 19 decembrie 2013, acesta nu s-a prezentat și nu a motivat în nici un fel acest fapt. Prima dintre convocări, expediată cu confirmare de primire, a fost semnată de către el. Neprezentându-se, condamnatului i-au fost transmise de către Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Olt două avertismente scrise, fiind totodată convocat prin fiecare dintre ele, însă condamnatul nu a dat curs acestora.

Ulterior, în urma verificărilor efectuate de Poliția Tia Mare s-a constatat că persoana condamnată a plecat la muncă în străinătate, începând cu data de 19 decembrie 2013, fapt confirmat și de tatăl său.

Întrucât condamnatul nu s-a prezentat la datele stabilite la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Olt, nu a anunțat în prealabil schimbarea de domiciliu, reședință sau locuință, nu a comunicat informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență, nu s-a prezentat nici la termenele acordate de instanța de judecată în prezentul dosar, s-a apreciat că, prin atitudinea sa, condamnatul nu a îndeplinit, cu rea-credință, măsurile de supraveghere ce i-au fost impuse prin Sentința penală nr. 48/2013 a Judecătoriei Corabia.

Împotriva Sentinței penale nr. 119/2014 a Judecătoriei Corabia a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia, solicitând admiterea apelului, desființarea sentinței menționate anterior pe motiv de nelegalitate, întrucât în mod greșit prima instanță a revocat suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare, dispunând executarea acesteia în regim de detenție, având în vedere că art. 22 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 stipulează, în ceea ce privește regimul sancționator aplicabil minorilor, că în cazul în care suspendarea executării unei pedepse se revocă din alte cauze decât comiterea unei noi infracțiuni, pedeapsa închisorii se înlocuiește cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă egală cu durata pedepsei suspendate, dar nu mai mult de 3 ani.

Prin Decizia penală nr. 418/2015, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, în dosarul nr. 891/213/2014, a fost admis apelul parchetului și, rejudecând, s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului C.M.N., prin Sentința penală 48/2013 a Judecătoriei Corabia, definitivă prin Decizia penală 2394/2013 a Curții de Apel Craiova, și înlocuirea pedepsei sus-menționate cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de un an.

În motivarea deciziei s-au arătat următoarele:

Potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, măsura suspendării executării pedepselor aplicate în baza Codului penal din 1969 pentru infracțiuni comise în timpul minorității se menține și după intrarea în vigoare a noului Cod penal.

Cu toate acestea, art. 864 alin. (2) C.pen. din 1969 stipulează că, în cazul în care cel condamnat nu îndeplinește, cu rea-credință, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligațiile stabilite de instanță, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei.

Însă, art. 22 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 prevede că, în cazul în care suspendarea executării unei pedepse cu închisoarea aplicată în baza Codului penal din 1969 se revocă din alte cauze decât comiterea unei noi infracțiuni, pedeapsa închisorii se înlocuiește cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă egală cu durata pedepsei suspendate, dar nu mai mult de 3 ani.

Prin urmare, prima instanță în mod greșit a revocat suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei și a dispus executarea ei în regim de detenție, încălcând astfel dispozițiile legale sus-menționate, care au caracter imperativ.

(C. Ap. Craiova, S. pen. și pentru cauze cu minori, Dec. nr. 418/2015)

II. Notă aprobativă. Deși potrivit art. 864 alin. (2) C.pen. din 1969 [art. 96 alin. (1) din noul Cod penal[4]] erau obligatorii revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei și dispunerea executării ei în regim de detenție, totuși, în speță, erau aplicabile dispozițiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, potrivit principiului specialia generalibus derogant, așa cum corect a reținut instanța de apel.


[1] ,,Art. 864. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

[…]

Dacă cel condamnat nu îndeplinește, cu rea-credință, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligațiile stabilite de instanță, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei.”

[2] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

[3] ,,Art. 15

(1) Măsura suspendării condiționate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menține și după intrarea în vigoare a Codului penal.

(2) Regimul suspendării condiționate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969.

,,Art. 16

(1) Măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menține și după intrarea în vigoare a Codului penal, până la împlinirea termenului de încercare stabilit prin hotărârea de condamnare.

(2) Pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 5 din Codul penal, instanța va avea în vedere sfera obligațiilor impuse condamnatului și efectele suspendării potrivit legilor succesive, cu prioritate față de durata termenului de încercare sau supraveghere.

[4] ,,Art. 96. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.

[…]

Minor. Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea aplicată în baza Codului penal din 1969, din alte cauze decât comiterea unei noi infracțiuni was last modified: aprilie 10th, 2017 by Costache Adrian

Căutare