Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, în varianta asimilată acestei infracțiuni

Mircea PETRESCU*

 ABSTRACT

The author analyzes the offense of non-compliance with the arms and ammunition regime, with special reference to its assimilated version [art. 342 par. (6) of the Criminal Code].

Key words: offense, failure to comply with arms and munitions regime, omission.

Considerații preliminare

Secția judiciară – Serviciul judiciar penal a solicitat Secției de resurse umane și documentare (ambele secții din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) comunicarea unui punct de vedere „vizând încadrarea juridică a faptei de deținere a unor arme letale sau neletale în ipoteza nedepunerii lor la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă exclusiv în infracțiunea prevăzută în art. 342 alin. (6) din Codul penal sau în concurs ideal cu infracțiunile prevăzute în art. 342 alin. (1)/art. 342 alin. (2) din același cod”.

Cadrul legislativ

Vom începe răspunsul nostru la problemele de drept semnalate prin invocarea cadrului legislativ incident:

– Art. 342 din Codul penal (în continuare C.pen.) incriminează mai multe fapte ca infracțiuni la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, în forma lor tipică și ca variantă asimilată, printre care și omisiunea de a depune arma și muniția aferentă în termenul fixat de lege la organul competent, de către cel căruia i-a expirat valabilitatea permisului de armă, astfel:

,,Art. 342. Nerespectarea regimului armelor și munițiilor

(1) Deținerea, portul, confecționarea, precum și orice operațiune privind circulația armelor letale, a munițiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcționarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Deținerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

[…]

(6) Nedepunerea armei și a muniției la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

[…]

– Regimul armelor și munițiilor este reglementat de Legea nr. 295/2004[1], republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 2 din legea sus-menționată definește categoriile armelor, munițiilor, persoanelor și documentelor, după cum urmează:

,,Art. 2 – Definiții

În sensul prezentei legi, definițiile și categoriile armelor, munițiilor, persoanelor și documentelor sunt:

[…]

II. Categorii de arme și muniții

[…]

2. arme și muniții letale – arme și muniții prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor și care sunt prevăzute în categoria B din anexă;

3. arme și muniții neletale – armele și munițiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoapărare, confecționate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii și armele vechi.

[…]

V. Categoriile de persoane

[…]

8. armurier – orice persoană fizică sau juridică autorizată, în condițiile prezentei legi, să desfășoare una ori mai multe operațiuni cu arme, piese și muniții;

[…]

VI. Tipuri de documente

1. permis de armă – documentul emis, în condițiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedește dreptul de a deține și, după caz, de a purta și folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie și calibru sunt înscrise în acest document, precum și muniția aferentă;

[…]

Articolele 9 și 10 din Legea nr. 295/2004 stabilesc condițiile generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deținere, port și folosire a armelor letale/neletale și a muniției aferentă acestora:

,,Art. 9 – Dreptul de procurare, deținere, port și folosire a armelor și muniției

Persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pot procura, deține, purta și folosi arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare acestora.

,,Art. 10 – Condiții generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deținere, port și folosire a armelor

(1) Dreptul de procurare, de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale se dobândește de la data emiterii de către autoritățile competente a autorizației de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.

(2) Dreptul de procurare, de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se dobândește de la data emiterii de către autoritățile competente a autorizației de procurare a armei și, după caz, a permisului de armă.

În continuare, în legea sus-menționată sunt stabilite condițiile ce trebuie îndeplinite de către persoanele care solicită emiterea autorizației de procurare a armelor letale/neletale, corelativ cu dobândirea dreptului de procurare a respectivelor arme:

,,Art. 14 – Condiții de acordare a autorizației de procurare a armelor letale

(1) Autorizația de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) dețin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcție de destinația armelor;

c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracțiuni comise cu intenție ori pentru infracțiuni prevăzute de prezenta lege;

d) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție, prevăzute de Codul penal, Partea specială, titlurile I, II, III, X, XI, XII și art. 269, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 342, 346, 348, 369, 371, 375, 381, 383, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) sunt apte din punct de vedere psihologic și medical pentru a deține și folosi arme și muniții;

f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la organele competente;

g) au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

h) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deținere sau, după caz, port și folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepția situațiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calității prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5);

i) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condițiile prezentei legi.

(2) Cererea de eliberare a autorizației de procurare a armelor se depune de către solicitant la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau la inspectoratul județean de poliție în a cărui rază teritorială își are domiciliul ori reședința. Cererea se soluționează în termen de maximum 45 de zile, în cazul primei autorizări, și în termen de maximum 30 de zile, în cazul autorizărilor ulterioare.

[…]

,,Art. 18 – Pierderea dreptului de procurare a armelor

Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizația de procurare a armelor se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b) – f) și i).

,,Art. 57 – Procurarea și înstrăinarea armelor neletale

(1) Cetățenii români și rezidenții statelor membre cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, precum și străinii cu ședere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale din categoriile C și D din anexă, precum și muniția aferentă de la orice armurier și, după caz, intermediar care comercializează astfel de arme:

a) după obținerea autorizației de procurare potrivit alin. (4), pentru armele prevăzute în categoria C din anexă;

b) după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la art. 11 alin. (1), pentru armele prevăzute în categoria D din anexă.

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul deținerii, respectiv al portului și folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare și un număr nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevăzute în categoria C din anexă.

(3) Armele neletale prevăzute în categoria C pct. 22 din anexă pot fi procurate, în scopul deținerii, respectiv al portului și folosirii, numai de către sportivii și antrenorii de tir.

(4) Autorizația de procurare a armelor neletale prevăzute în categoria C din anexă se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de un an;

b) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție;

c) sunt apte din punct de vedere psihologic și medical;

d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la organele competente;

e) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizării, cu excepția situațiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calității prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5);

f) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale și neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condițiile prezentei legi;

g) au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Prevederile art. 14 alin. (2)-(4), art. 16 și 17 se aplică în mod corespunzător pentru situația prevăzută la alin. (4).

(6) Dreptul de procurare a armelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizația de procurare a acestora se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (4) (sublinierea noastră – M. Petrescu).

[…]

Așadar, obținerea autorizației și dobândirea dreptului de procurare (implicit de deținere) a armelor letale/neletale este raportată la o multitudine de condiții, una dintre acestea fiind absolvirea unui curs de instruire teoretică și practică, organizat de către o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice ale Legii nr. 295/2004 – art. 14 alin. (1) lit. g) (au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de o către persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi) și art. 57 alin. (4) lit. g) (au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de către o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi).

Vom reveni asupra acestui aspect.

Ca urmare a dobândirii dreptului și autorizației și după procurarea, în condiții legale, de arme letale/neletale, persoana respectivă este obligată (potrivit Legii nr. 295/2004) să se prezinte la organul de poliție care a eliberat autorizația, în vederea solicitării permisului de armă:

,,Art. 22. Solicitarea acordării permisului de armă și a înscrierii armei în permisul de armă

(1) Persoana care a procurat, în condițiile legii, arme letale are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data procurării, să se prezinte la organul de poliție care a eliberat autorizația de procurare, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deținătorul.

[…]

,,Art. 58. Drepturile și obligațiile posesorilor armelor neletale supuse autorizării

(1) Dispozițiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile și obligațiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (1) și (2), art. 26, 27 și 50, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării.

[…]

Mai departe, valabilitatea permisului de armă se prelungește în condițiile art. 25 și 58 alin. (2) din legea sus-menționată.

Calificarea penală a situației din cuprinsul art. 342 alin. (6) C.pen. se raportează la obligația deținătorilor de arme și muniții de a le depune la un armurier autorizat, ca efect al suspendării sau anulării permisului de armă, conform următoarelor dispoziții din Legea nr. 295/2004:

,,Art. 28 – Anularea și suspendarea dreptului de deținere a armelor

(1) Dreptul de deținere a armelor se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situații:

a) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c), e) și f);

b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilității permisului de armă;

c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d) a săvârșit într-o perioadă de 2 ani două contravenții prevăzute de prezenta lege sau o contravenție pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a anulării dreptului de deținere ori, după caz, de port și folosire a armelor;

e) a folosit armele deținute fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) și (4);

f) a pierdut, din motive imputabile lui, calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)-(4) sau nu mai are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (5), care a condiționat acordarea dreptului de deținere a armelor;

g) a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;

h) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru deținerea armelor;

i) se constată că dreptul de deținere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informații false;

j) refuză să se supună examenului psihologic și/sau examenului medical în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliție competente și/sau recomandării de reexaminare.

(2) Dreptul de deținere a armelor se suspendă în următoarele situații:

a) titularul dreptului nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d);

b) titularului i s-a anulat calitatea prevăzută la art. 13 alin. (3) sau (4), care a condiționat acordarea dreptului de deținere, dar acesta a recurs la căile de atac prevăzute de lege pentru redobândirea acestei calități și în cauză nu există o soluție definitivă și irevocabilă;

c) titularul a săvârșit o contravenție pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării dreptului de deținere a armelor;

d) există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică și/sau medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei și menținerii autorizării pentru a deține arme și muniții letale.

(3) În cazul în care persoana se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de poliție competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepția situației în care armele se ridică de către organele de poliție.

,,Art. 29 – Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă

(1) Constatarea situațiilor prevăzute la art. 28 se face de către organele de poliție competente, care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se comunică, în scris, titularului dreptului de deținere sau, după caz, rudelor ori persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situația prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c).

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

,,Art. 30 – Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă

Deținătorul armelor este obligat ca, în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusă la cunoștință măsura prevăzută la art. 29 alin. (1), să depună armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepția situațiilor în care acestea sunt ridicate de organul de poliție competent. Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii de anulare a dreptului de deținere a armelor de către persoana care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 28 alin. (1) nu suspendă obligația persoanei de a depune armele la un armurier autorizat (sublinierea noastră – M. Petrescu).

,,Art. 59 – Anularea și suspendarea dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării

(1) Dreptul de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situații:

a) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a), c) și d);

b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilității permisului de armă;

c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d) a săvârșit într-o perioadă de 2 ani două contravenții prevăzute de prezenta lege sau o contravenție pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a anulării dreptului de deținere ori, după caz, de port și folosire a armelor;

e) se constată faptul că titularul a folosit armele deținute, cu încălcarea condițiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) și (4);

f) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;

g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru portul și folosirea armelor;

h) dreptul de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informații false;

i) nu se supune obligației examinării psihologice și/sau medicale în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliție competente și/sau recomandării de reexaminare.

(2) Dreptul de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se suspendă în următoarele situații:

a) titularul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. b);

b) titularul a săvârșit una dintre contravențiile pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării dreptului de deținere, respectiv de port și folosire;

c) în urma examenului medical se confirmă că titularul manifestă probleme de natură psihologică sau suferă afecțiuni care fac imposibilă menținerea autorizării pentru a deține arme și muniții letale.

(3) În cazul în care persoana se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepția situației în care armele se ridică de către organele de poliție. Prevederile art. 29 și 30 se aplică în mod corespunzător (sublinierea noastră – M. Petrescu).

[…]

Analiză

Revenind la analiza procedurii de dobândire a dreptului de a deține și manipula arme și muniții letale/neletale, persoana solicitantă trebuie să îndeplinească toate condițiile impuse de lege, printre acestea fiind și aceea de a dobândi un anumit nivel de cunoștințe teoretice și abilități practice, confirmate de către o instituție autorizată. După satisfacerea acestor cerințe, solicitantului i se eliberează permisul de armă, care reprezintă, în esență, un înscris doveditor privind acordarea dreptului de folosire a armelor și munițiilor.

În atari condiții, suntem de părere că alin. (1) și (2) din art. 342 C.pen., pe de o parte, și alin. (6) al aceluiași articol, pe de altă parte, incriminează situații diferite și, în consecință, sancționate diferențiat, fiind mult mai gravă acțiunea de a manipula ilicit arme și muniții comparativ cu omisiunea de a depune arma și muniția în termenul stabilit de lege, dar cu mențiunea că aceste arme și muniții, până la expirarea celor 10 zile, au fost deținute pe baza respectării unor condiții legale severe, stabilite prin Legea nr. 295/2004.

O situație oarecum asemănătoare de încadrare și sancționare juridică se regășește în cazul analizei infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere – art. 335 C.pen.[2], în sensul că se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani fapta unei persoane care a condus fără drept un autovehicul pe drumurile publice [alin. (1)], în timp ce șoferul care a condus un vehicul ulterior suspendării sau anulării dreptului (pe care l-a dobândit în condițiile respectării normelor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice[3], republicată, cu modificările și completările ulterioare) este pasibil de a suporta o pedeapsă de la 6 luni la 3 ani sau amendă [alin. (2)].

Din interpretarea tuturor textelor invocate rezultă că legiuitorul reglementează riguros condițiile în care se poate dobândi dreptul de a procura și folosi arme și muniția aferentă, permisul de armă fiind numai un înscris doveditor al dreptului la care ne-am referit.

Faptele incriminate în cuprinsul art. 342 alin. (1), (2) și (6) C.pen. au subiecți, structuri și conținut juridic diferit.

Astfel, pentru faptele tipice de nerespectare a regimului armelor și munițiilor [alin. (1) și (2) ale art. 342 C.pen.], subiect activ poate fi orice persoană.

Referitor la varianta asimilată – cea de la art. 342 alin. (6) C.pen. –, subiectul activ este unul calificat, putând fi numai o persoană care a avut permis pentru acea armă sau muniție.

Infracțiunile de nerespectare a regimului armelor și munițiilor în variantele tipice nu sunt condiționate de vreo situație preexistentă.

Articolul 342 alin. (1) și (2) C.pen. incriminează ca infracțiuni deținerea, portul, confecționarea, precum și orice operațiune privind circulația armelor letale, a munițiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcționarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, precum și deținerea sau portul, fără drept, de arme neletale din categoria celor supuse autorizării.

 Observăm că sunt incriminate acțiuni.

Cu privire la varianta asimilată din alin. (6) al art. 342 C.pen., în structura și conținutul constitutiv al infracțiunii intră însă ca părți componente o situație premisă, în sensul că această infracțiune nu poate fi concepută fără preexistența unui permis de armă, și un conținut constitutiv.

Elementul material al variantei asimilate prevăzute în alin. (6) al articolului sus-menționat, diferit de cel al infracțiunilor de la alin. (1) și (2) ale aceluiași articol, constă în omisiunea de depunere a armei și a muniției aferente în termenul fixat de lege la organul competent, de către cel căruia i-a expirat valabilitatea permisului de armă.

 Infracțiunea săvârșită în această variantă este deci o infracțiune de omisiune.

Nedepunerea armei sau muniției în termenul legal constituie în același timp o deținere fără drept a acelor arme sau muniții, ceea ce l-a determinat pe legiuitor să incrimineze această inacțiune ca variantă asimilată, dar să o pedepsească mult mai blând comparativ cu variantele tipice.

Regimul sancționator mai ușor, aplicabil infracțiunii de la alin. (6) al art. 342 C.pen., îl explicăm prin aceea că inacțiunea subiectului calificat are loc după ce acesta a dobândit legal dreptul de a obține și manipula arme sau muniții prin îndeplinirea tuturor condițiilor din cuprinsul Legii nr. 295/2004.

Concluzii

Pentru rațiunile prezentate în cuprinsul articolului, formulăm opinia conform căreia încadrarea juridică a faptei de deținere a unei arme letale/neletale în ipoteza nedepunerii ei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă se circumscrie exclusiv în sfera prevederilor din cuprinsul art. 342 alin. (6) C.pen.


* e-mail: mirceapetrescu65@yahoo.com.

[1] Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iulie 2014.

[2] ,,Art. 335. Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

[…]

Curtea Constituțională a României, prin Dec. nr. 224/2017 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 9 iunie 2017), a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) C.pen., care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere, este neconstituțională.

Prin Dec. Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 11/2017 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 26 iunie 2017), Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a stabilit că, în interpretarea noțiunii de ,,autovehicul” [prevăzută în art. 335 alin. (1) C.pen. raportat la art. 6 pct. 6 și pct. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002], conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier de către o persoană care nu posedă permis de conducere nu întrunește condițiile de tipicitate ale infracțiunii prevăzute în art. 335 alin. (1) C.pen.

[3] Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006.

Nerespectarea regimului armelor și munițiilor, în varianta asimilată acestei infracțiuni was last modified: octombrie 10th, 2018 by Costache Adrian

Căutare