Nerespectarea regimului precursorilor de droguri. O nouă formă a acestei infracțiuni

ABSTRACT

Recently, it was published in the Official Gazette of Romania, Part I, Law no. 142/2018 on drug precursors, also containing provisions on a new form of offense of non-compliance with the drug precursors regime.

Key words: offense, Law no. 142/2018, non-compliance with the drug precursors regime.

Actul normativ Obiectul
Legea nr. 142/2018 – regimul juridic al precursorilor de droguri

– incriminarea faptei de nerespectare a regimului precursorilor de droguri

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 25 iunie 2018, a fost publicată Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri.

Prezintă interes art. 20 din Legea nr. 142/2018:

,,Art. 20

(1) Punerea pe piață a substanțelor clasificate, importul, exportul și activitățile intermediare acestora, precum și deținerea de substanțe clasificate fără licența prevăzută la art. 5 alin. (1) sau licența specială prevăzută la art. 5 alin. (3), respectiv fără înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau înregistrarea specială prevăzută la art. 7 alin. (3), constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și importul și exportul substanțelor clasificate, fără autorizațiile prevăzute la art. 8 alin. (1).

(3) Comercializarea sau punerea la dispoziție cu orice titlu de substanțe clasificate către operatori economici ori persoane fizice care nu dețin licența prevăzută la art. 5 alin. (1) sau licența specială prevăzută la art. 5 alin. (3), respectiv înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau înregistrarea specială prevăzută la art. 7 alin. (3), care să permită desfășurarea de activități cu astfel de substanțe, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Notă aprobativă. I. Reglementare europeană. Legiuitorul român a pus în aplicare, la nivel național, dispozițiile conținute în următoarele acte normative:

a) Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor[1], cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul nr. 273/2004);

b) Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe[2], cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul nr. 111/2005);

c) Regulamentul delegat (UE) 2015/1.011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei[3];

d) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.013 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Uniune și țările terțe cu precursori ai drogurilor[4].

II. Reglementare națională. 1. Cadrul legal. Noua formă a infracțiunii, pe care am denumit-o ,,Nerespectarea regimului precursorilor de droguri”, este prevăzută în art. 20 din Legea nr. 142/2018.

Forma veche a infracțiunii sus-menționate era prevăzută în art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri[5], cu modificările ulterioare[6].

2. Obiectul juridic special al noii forme a incriminării îl constituie relații sociale privitoare la respectarea regimului precursorilor de droguri; ocrotirea acestor relații asigură realizarea ordinii și siguranței publice.

3. Obiectul material. Infracțiunea analizată are ca obiect material precursorul de droguri, dar numai dacă acesta face parte din categoria substanțelor clasificate. În conformitate cu art. 1 alin. (3) din Legea nr. 142/2018, prin precursori de droguri se înțeleg acele substanțe clasificate și neclasificate folosite frecvent la producerea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope, la care se face referire în art. 1 din Regulamentul nr. 273/2004[7] și în art. 1 din Regulamentul nr. 111/2005.

4. Subiectul activ este necalificat, infracțiunea putând fi săvârșită de către orice persoană (fizică sau juridică).

5. Subiectul pasiv este statul.

6. A. Latura obiectivă. Elementul material al formei tip a infracțiunii de nerespectare a regimului precursorilor de droguri [art. 20 alin. (1) din Legea nr. 142/2018] se săvârșește, alternativ, prin: punerea pe piață, importul, exportul și activitățile intermediare acestora, precum și deținerea de substanțe clasificate; aceste atitudini infracționale trebuie efectuate fără licențele sau înregistrările prevăzute de lege.

În cazul formei asimilate [art. 20 alin. (2) din Legea nr. 142/2018], făptuitorul trebuie să importe și/sau să exporte substanțe clasificate, dar fără autorizația impusă de lege.

Urmarea imediată constă într-o stare de pericol creată pentru ordinea și siguranța publică.

Raportul de cauzalitate rezultă ex re (din materialitatea faptei).

B. Latura subiectivă. Fapta se săvârșește cu intenție (directă sau indirectă).

7. Formele infracțiunii. Tentativa nu se pedepsește.

Consumarea intervine în momentul săvârșirii oricăreia dintre cele șapte modalități normative ale elementului material.

8. Sancțiunea constă în închisoare de la 6 luni la 5 ani sau amendă.

9. Forme atenuate. Infracțiunea are o formă atenuată prevăzută în alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 142/2018. Aceasta constă în comercializarea sau punerea la dispoziție cu orice titlu de substanțe clasificate către operatori economici ori persoane fizice care nu dețin licențele sau înregistrările prevăzute de lege de natură să le permită desfășurarea de activități cu astfel de substanțe.

Forma atenuată se săvârșește cu intenție (directă sau indirectă).

Tentativa nu se pedepsește.

Sancțiunea constă în închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă.

10. Aspecte procesuale. Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu de către procuror.

În cazul infracțiunii prevăzute în art. 20 din Legea nr. 142/2018 urmărirea este de competența procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (art. 21 din aceeași lege).

Competența de judecată în primă instanță revine tribunalului, potrivit art. 36 alin. (1) lit. c) din noul Cod de procedură penală[8], bineînțeles dacă legea nu prevede altfel [de pildă, în cazul infracțiunilor săvârșite de către avocați, competența aparține curții de apel – art. 38 alin. (1) lit. d) din același cod[9]].


[1] Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 47 din 18 februarie 2004.

[2] Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 22 din 26 ianuarie 2005.

[3] Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 162 din 27 iunie 2015.

[4] Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 162 din 27 iunie 2015.

[5] ,,Art. 22

(1) Punerea pe piață a substanțelor clasificate, importul, exportul și activitățile intermediare acestora, precum și deținerea de substanțe clasificate fără autorizația prevăzută la art. 5 alin. (1), respectiv fără înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) și (4) constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.

(2) Comercializarea de substanțe clasificate către operatori economici ori persoane fizice neautorizate potrivit art. 5 alin. (1) sau, după caz, neînregistrate potrivit art. 7 alin. (1) și (4) pentru activitatea cu astfel de substanțe constituie infracțiune și se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

[6] Această ordonanță a fost abrogată prin Legea nr. 142/2018.

[7] Substanțele clasificate sunt enumerate în anexa I la regulamentul sus-menționat, cum ar fi: 1-fenil-2-propanonă, acid N-acetilantranilic, izosafrol (cis + trans)3,4-metilendioxifenilpropan-2-onă, piperonal, safrol, efedrină, pseudoefedrină, permanganat de potasiu etc.

Spre deosebire de acestea, cele neclasificate reprezintă substanțele care, deși nu sunt menționate în anexa I, sunt identificate ca fiind folosite la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope [art. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 273/2004].

Aceleași substanțe (clasificate și neclasificate) sunt prevăzute și în Regulamentul nr. 111/2005.

[8] ,,Art. 36. Competența tribunalului

(1) Tribunalul judecă în primă instanță:

[…]

c) infracțiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau Direcția Națională Anticorupție, dacă nu sunt date prin lege în competența altor instanțe ierarhic superioare;

[…]

[9] ,,Art. 38. Competența curții de apel

(1) Curtea de apel judecă în primă instanță:

[…]

d) infracțiunile săvârșite de avocați, notari publici, executori judecătorești, de controlorii financiari ai Curții de Conturi, precum și auditori publici externi;

[…]

Nerespectarea regimului precursorilor de droguri. O nouă formă a acestei infracțiuni was last modified: octombrie 10th, 2018 by Costache Adrian

Căutare