Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi. Infracțiune nouă

ABSTRACT*

Recently, it was published in the Official Gazette of Romania, Part I, Law no. 49/2018 on explosives precursors as well as amending and completing some normative acts, including provisions regarding a new offense, namely non-observance of the regime of restricted explosives precursors.

Key words: offense, Law no. 49/2018, non-observance of the regime of restricted explosives precursors, the new Criminal Code, Regulation (EU) no. 98/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013.

Actul normativ Obiectul
Legea nr. 49/2018 – regimul juridic al precursorilor de explozivi;

– modificarea și completarea unor acte normative, și anume: noul Cod penal; noul Cod de procedură penală; Codul vamal al României; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului; Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române; Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;

– incriminarea faptei de nerespectare a regimului precursorilor de explozivi restricționați.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 2 martie 2018, a fost publicată Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prezintă interes art. 28 pct. 3 și 4 din Legea nr. 49/2018:

<<3. După articolul 346 se introduce un nou articol, articolul 3461, cu următorul cuprins:

,,ART. 3461

Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați

(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul, punerea la dispoziție sau utilizarea de precursori de explozivi restricționați, fără drept, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Punerea la dispoziție cu orice titlu de precursori de explozivi restricționați persoanelor din rândul publicului larg de către operatori economici constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(3) Sustragerea precursorilor de explozivi restricționați se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.”

4. Articolul 347 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,ART. 347

Sancționarea tentativei

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 342 alin. (1) și (3), art. 345 alin. (1) și (2), art. 346 alin. (1) și (2), precum și în art. 3461 se pedepsește.”>>

Notă aprobativă. I. Reglementare europeană. Legiuitorul român a pus în aplicare, la nivel național, dispozițiile cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi [denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 98/2013][1], cu modificările și completările ulterioare.

II. Reglementare națională. 1. Cadrul legal. Noua infracțiune, cu denumirea marginală ,,Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați”, a fost introdusă în capitolul III, intitulat ,,Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive”, din titlul VII, denumit ,,Infracțiuni contra siguranței publice”, al Părții speciale a noului Cod penal (în continuare C.pen.).

2. Obiectul juridic special al noii incriminări îl constituie relațiile sociale privitoare la respectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați.

3. Obiectul material. Infracțiunea prevăzută în art. 3461 C.pen. are ca obiect material precursorul de exploziv restricționat, acesta fiind ,,o substanță dintre cele enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 98/2013[2] aflată într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare prevăzută pentru aceasta, respectiv un amestec sau o altă substanță în care o substanță dintre cele enumerate în anexa I la același regulament este prezentă într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare ori, dacă este cazul, o substanță aflată sub control national” [art. 1 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 49/2018].

La rândul său, substanța aflată sub control național este acel ,,element chimic sau o substanță care conține un astfel de element chimic ca atare sau în amestec, existent/existentă în stare naturală sau obținut/obținută prin orice proces de producție, stabilit/stabilită la nivel național, care ar putea fi utilizat/utilizată pentru fabricarea ilicită de explozivi” [art. 1 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 49/2018].

4. Subiectul activ este necalificat, infracțiunea putând fi săvârșită de către orice persoană (fizică sau juridică).

5. Subiectul pasiv principal este statul. Poate fi subiect pasiv secundar operatorul economic în posesia sau detenția căruia se afla legal precursorul de exploziv restricționat, dar numai în situația în care acesta a fost sustras[3].

6. A. Latura obiectivă. Elementul material al formei tip a infracțiunii de nerespectare a regimului precursorilor de explozivi restricționați [art. 3461 alin. (1) C.pen.] se săvârșește, alternativ, prin: producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul, punerea la dispoziție sau utilizarea de precursori de explozivi restricționați; aceste atitudini infracționale trebuie efectuate fără drept.

Urmarea imediată constă într-o stare de pericol creată pentru ordinea și siguranța publică.

Raportul de cauzalitate rezultă ex re (din materialitatea faptei).

B. Latura subiectivă. Fapta se săvârșește cu intenție (directă sau indirectă).

7. Formele infracțiunii. Tentativa se pedepsește.

Consumarea intervine în momentul săvârșirii oricăreia dintre cele șapte modalități normative ale elementului material.

8. Sancțiunea constă în închisoare de la unu la 5 ani.

9. Forme agravate. Infracțiunea are două forme agravate prevăzute în alin. (2)-(3) ale art. 3461 C.pen.:

A. Prima formă agravată constă, potrivit alin. (2) al articolului sus-menționat, în punerea la dispoziție cu orice titlu de precursori de explozivi restricționați persoanelor din rândul publicului larg de către operatori economici.

Forma agravată se săvârșește cu intenție (directă sau indirectă).

Tentativa se pedepsește.

Sancțiunea constă în închisoare de la 2 la 7 ani.

B. A doua formă agravată consistă, conform alin. (3) al art. 3461 C.pen., în sustragerea precursorilor de explozivi restricționați.

Fapta se săvârșește cu intenție (directă sau indirectă). Nu este necesar ca făptuitorul să urmărească însușirea bunului sustras, adică de a-l lua definitiv din posesia sau detenția altuia și de a-l trece în stăpânirea sa[4].

Tentativa se pedepsește.

Sancțiunea constă în închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

10. Aspecte procesuale. Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu de către procuror.


* Rubrică realizată de dr. Gheorghe Ivan, redactor-șef – revista ,,Pro Lege”,   procuror – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul de documentare și statistică judiciară, prof. univ. – Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, cercetător științific asociat − Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, coordonatorul Centrului pentru studii în materie de justiție penală și al Laboratorului de investigații și cercetare  criminalistică − Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală Galați, e-mail: ivan_gheorghe_p@yahoo.com; ivan_gheorghe@mpublic.ro.

[1] Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 39 din 9 februarie 2013.

[2] ,,ANEXA I

Substanțe care nu se pun la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg, izolate sau în amestecuri ori substanțe care le conțin, cu excepția cazului în care concentrația este egală sau mai mică decât valorile limită stabilite mai jos:

_______________________________________________________________________

| Denumirea  substanței și  | Valoarea limită | Codul din Nomenclatura | Codul din Nomenclatura       |

| numărul de înregistrare   |                               | combinată (NC) pentru    | combinată (NC) pentru          |

| al Chemical Abstracts       |                               | un compus  separat,          | un amestec fără constituenți |

| Service (CAS RN)              |                               | definit chimic, care            | (de ex. mercur, metale            |

|                                               |                               |  îndeplinește condițiile     | prețioase sau metale de           |

|                                               |                               | din nota 1 la capitolul 28, | pământuri rare sau                  |

|                                               |                               | respectiv 29 din NC*1)      | substanțe  radioactive)           |

|                                               |                               |                                                | care ar duce la clasificarea     |

|_________________  | ___________|__________________ |  sub un alt cod NC*1) _____|

| Peroxid de hidrogen         | 12% g/g               | 2847 00 00                           | 3824 90 97                                 |

| (CAS RN 7722 – 84-1) __|            ____        |     ______                            |     _________                          |

| Nitrometan                        | 30% g/g               | 2904 20 00                          | 3824 90 97                                  |

| (CAS RN 75-52-5)   __    |                               |                                                 |                                                       |

| Acid nitric                          | 3% g/g                 | 2808 00 00                          | 3824 90 97                                  |

| (CAS RN 7697-37-2) __ |                               |                                                 |                                                       |

| Clorat de potasiu             | 40% g/g               | 2829 19 00                            | 3824 90 97                                 |

| (CAS RN 3811-04-9)       |                              |                                                   |                                                      |

| Perclorat de potasiu        | 40% g/g              | 2829 90 10                             | 3824 90 97                                |

| (CAS RN 7778-74-7)       |                               |                                                  |                                                      |

| Clorat de sodiu                | 40% g/g               | 2829 11 00                             | 3824 90 97                                |

| (CAS RN 7775-09-9)      |                               |                                                  |                                                      |

| Perclorat de sodiu          | 40% g/g               | 2829 90 10                            | 3824 90 97                                |

| (CAS RN 7601-89-0)     |                               |                                                  |                                                     |

| *1) Regulamentul (CE) nr. 948/2009 al Comisiei (JO L 287, 31.10.2009, p. 1).                                        |

[3] Potrivit art. 5 din Legea nr. 49/2018, ,,introducerea pe teritoriul României, scoaterea de pe teritoriul României, producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul, tranzacția, utilizarea, punerea la dispoziție sau orice altă operațiune cu precursori de explozivi restricționați se realizează numai de către operatori economici (sublinierea noastră – Gh. Ivan)”.

Articolul 6 din legea sus-menționată prevede că ,,din motive de ordine și siguranță publică, în România se interzice operatorilor economici să pună la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg precursori de explozivi restricționați, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013”.

La rândul său, art. 7 din Legea nr. 49/2018 relevă că ,,persoanelor din rândul publicului larg le este interzis să introducă pe teritoriul României, să dețină sau să utilizeze precursori de explozivi restricționați, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, ori să producă, să experimenteze, să prelucreze sau să transporte precursori de explozivi restricționați (sublinierea noastră – Gh. Ivan)”.

În fine, art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013 statuează că ,,precursorii de explozivi restricționați nu sunt puși la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg sau nu sunt introduși, deținuți sau utilizați de acestea”. Totuși, potrivit alin. (2) al art. 4 din același regulament, ,,fără a aduce atingere alineatului (1), un stat membru poate menține sau stabili un sistem de acordare de licențe care să permită ca precursorii de explozivi restricționați să fie puși la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg, sau să fie deținuți sau utilizați de acestea cu condiția ca persoanele din rândul publicului larg să obțină și, la cerere, să prezinte o licență pentru achiziționarea, deținerea sau utilizarea acestora emisă în conformitate cu articolul 7 de o autoritate competentă din statul membru în care precursorul de exploziv restricționat urmează să fie achiziționat, deținut sau utilizat (sublinierea noastră – Gh. Ivan)”. Legea nr. 49/2018 nu permite însă persoanelor din rândul publicului larg să aibă la dispoziție ori să dețină sau să utilizeze precursori de explozivi restricționați.

[4] A se vedea, cu privire la infracțiunea de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri, Gh. Ivan, M.-C. Ivan, Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal, ediția 3, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, București, 2017, p. 299.

Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați. Infracțiune nouă was last modified: iulie 10th, 2018 by Costache Adrian

Căutare