Noile modificări și completări ale legii avocaturii

ABSTRACT

Recently, the Parliament of Romania made a series of modifications and completions to Law no. 51/1995 on the organisation and conduct of the legal profession, by Law no. 25/2017, some of which are arguable.

Key words: counsel, legal profession, completion, Law no. 25/2017, Law no. 51/1995 on the organisation and conduct of the legal profession, modification. 

Actul normativ Obiectul
Legea nr. 25/2017 Modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

În Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 210 din 28 martie 2017, a fost publicată Legea nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat*[1].

Prezintă interes art. I pct. 11, 14-17, 19, 38-40 din Legea nr. 25/2017:

,,11. Articolul 26 (din Legea nr. 51/1995, adăugirea noastră – Gh. Ivan) se modifică și va avea următorul cuprins:

ART. 26

(1) Instanțele sunt obligate să verifice și să se pronunțe asupra calității de reprezentant al unei persoane care se prezintă ca avocat, exercitând acte specifice acestei profesii și folosind însemnele profesiei de avocat.

(2) Exercitarea, fără drept, a oricărei activități specifice profesiei de avocat constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(3) Fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

(4) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate în mod public de o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condițiile prezentei legi, sunt nule.

14. La articolul 35 (din Legea nr. 51/1995, adăugirea noastră – Gh. Ivan), după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri și de la măsura confiscării:

a) înscrisurile care conțin comunicări între avocat și clientul său;

b) înscrisurile care conțin consemnări efectuate de către avocat cu privire la aspecte referitoare la apărarea unui client.

15. La articolul 35 (din Legea nr. 51/1995, adăugirea noastră – Gh. Ivan), după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Raportul dintre avocat și persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate forma obiectul supravegherii tehnice decât dacă există date că avocatul săvârșește ori pregătește săvârșirea unei infracțiuni dintre cele prevăzute în art. 139 alin. (2) din Codul de procedură penală. Dacă pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activitățile de supraveghere tehnică au vizat și raporturile dintre avocat și suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, probele obținute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând a fi distruse, de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este informat, de îndată, de către procuror. Judecătorul dispune informarea avocatului.

16. Articolul 39 (din Legea nr. 51/1995, adăugirea noastră – Gh. Ivan) se modifică și va avea următorul cuprins:

ART. 39

(1) În exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiți de lege, fără a putea fi asimilați funcționarilor publici, cu excepția situațiilor în care atestă identitatea părților, a conținutului sau datei unui act.

(2) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea ședinței de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere demnității judecătorului, procurorului, altor avocați, părților sau reprezentanților acestora în proces.

(3) Avocatul nu răspunde penal pentru susținerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată și cu respectarea prevederilor alin. (2), în fața instanțelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicție și nici dacă sunt în legătură cu consultațiile oferite justițiabililor ori cu formularea apărării în acea cauză ori pentru susținerile făcute în cadrul consultațiilor verbale sau consultațiilor scrise acordate clienților, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională.

(4) Nerespectarea de către avocat a prevederilor alin. (2) și (3) constituie abatere disciplinară gravă. Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea penală sau civilă.

(5) Nu constituie abatere disciplinară și nici nu pot atrage alte forme de răspundere juridică a avocatului opiniile juridice ale acestuia, exercitarea drepturilor, îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege și folosirea mijloacelor legale pentru pregătirea și realizarea efectivă a apărării libertăților, drepturilor și intereselor legitime ale clienților săi.

17. La articolul 40 (din Legea nr. 51/1995, adăugirea noastră – Gh. Ivan), după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

(2) Avocatul este obligat să depună toată diligența pentru apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale clienților și să uzeze de mijloacele prevăzute de lege, pe care le consideră favorabile acestora.

(3) Avocatul este obligat să se abțină de la asistarea și sfătuirea unui client în realizarea de către acesta de acte sau fapte ce ar putea constitui infracțiuni.

(4) Avocatul este îndreptățit să se retragă imediat și să renunțe la asistarea și reprezentarea clientului în cazul în care acțiunile și scopurile acestuia, aparent legale la începutul asistenței și/sau al reprezentării, se dovedesc, pe parcursul acesteia, ca fiind infracționale.

19. La articolul 46 (din Legea nr. 51/1995, adăugirea noastră – Gh. Ivan), după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (41) – (43), cu următorul cuprins:

(41) Divulgarea de către avocat, fără drept, a unei informații confidențiale din sfera privată a clientului său ori care privește un secret operațional sau comercial care i-a fost încredințat în virtutea aceleiași calități sau de care a putut să ia cunoștință în timpul desfășurării activităților specifice profesiei constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

(42) Sunt obligați să respecte secretul profesional și membrii organelor de conducere ale profesiei de avocat cu privire la aspectele de care au luat cunoștință în virtutea exercitării prerogativelor cu care au fost învestiți.

(43) Nu constituie infracțiune fapta avocatului de nedenunțare a unor infracțiuni despre care ia cunoștință în exercitarea profesiei, cu excepția următoarelor infracțiuni:

1. omor, ucidere din culpă sau altă infracțiune care a avut ca urmare moartea unei persoane;

2. genocid, infracțiuni contra umanității sau infracțiuni de război contra persoanelor;

3. cele prevăzute de art. 32-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.

În toate cazurile, este exonerat de răspundere avocatul care previne săvârșirea infracțiunii sau consecințele acesteia în alt mod decât denunțarea făptuitorului.

38. La articolul 85 (din Legea nr. 51/1995, adăugirea noastră – Gh. Ivan), alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

ART. 85

(1) Onorariile pentru asistența judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiției și Ministerul Public.

39. La articolul 85 (din Legea nr. 51/1995, adăugirea noastră – Gh. Ivan), după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 45 de zile de la data depunerii deconturilor de către barouri la organul judiciar competent. Pentru întârzierea la plată a onorariilor se calculează și se plătesc dobânzi/penalități la nivelul prevăzut de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat. Plata dobânzilor/penalităților se face la cererea barourilor.

40. La articolul 85 (din Legea nr. 51/1995, adăugirea noastră – Gh. Ivan), alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se asigură din sumele prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

[…]

Notă parțial aprobativă:

1. Spre deosebire de reglementarea anterioară, s-a prevăzut, în mod expres, că fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale. Este vorba, așadar, de infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități prevăzută în art. 348 din noul Cod penal (în continuare C.pen.)[2], acest text legal conținând norma de incriminare cadru aplicabilă în materie.

2. În art. 35 din Legea nr. 51/1995 au fost introduse și alte garanții necesare desfășurării de către avocat a unei apărări eficiente a clientului său, pe lângă acelea existente deja în materie. Prin urmare, în momentul de față, aceste garanții se prezintă astfel:

A. Pentru asigurarea secretului profesional, actele și lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile. Percheziționarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său sau ridicarea de înscrisuri și bunuri nu poate fi făcută decât de către procuror, în baza unui mandat emis în condițiile legii;

B. Sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri și de la măsura confiscării:

a) înscrisurile care conțin comunicări între avocat și clientul său;

b) înscrisurile care conțin consemnări efectuate de către avocat cu privire la aspecte referitoare la apărarea unui client.

C. Nu vor putea fi ascultate și înregistrate, cu niciun fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului și nici nu va putea fi interceptată și înregistrată corespondența sa cu caracter profesional, decât în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

D. Raportul dintre avocat și persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate forma obiectul supravegherii tehnice decât dacă există date că avocatul săvârșește ori pregătește săvârșirea unei infracțiuni dintre cele prevăzute în art. 139 alin. (2) din noul Cod de procedură penală[3]. Dacă pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activitățile de supraveghere tehnică au vizat și raporturile dintre avocat și suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, probele obținute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând a fi distruse, de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este informat, de îndată, de către procuror. Judecătorul dispune informarea avocatului.

3. Sintagma ,,avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției” din conținutul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 este discutabilă. Avocatul trebuie să fie un apărător de bază a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale clientului său, și nu un partener al organelor judiciare, mai ales unul indispensabil. Între activitatea de apărare și aceea de parteneriat trebuie să aibă întâietate prima; de altfel, cea de-a doua nici nu ar trebui amintită și nici pusă în practică, pentru a nu se crea suspiciuni cu privire la independența avocatului în exercitarea profesiei[4].

4. Infracțiunea prevăzută în art. 46 alin. (41) din Legea nr. 51/1995 se suprapune peste aceea prevăzută în art. 227 C.pen.[5] Întrucât este vorba de două norme speciale, se pune întrebarea: care din ele se aplică? Evident, norma din art. 46 alin. (41) din Legea nr. 51/1995 se aplică cu precădere față de cea prevăzută în Partea specială a noului Cod penal și are prioritate, fiind o normă care reglementează un domeniu de activitate special.

Spre deosebire de reglementarea din noul Cod penal [art. 227 alin. (2)], în cazul infracțiunii prevăzute în art. 46 alin. (41) din Legea nr. 51/1995, acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.

5. În privința avocatului, au fost introduse derogări de la dispozițiile art. 266 C.pen.[6], după cum urmează:

A. În toate cazurile, inclusiv în acelea în care subzistă obligația de denunțare, este exonerat de răspundere avocatul care previne săvârșirea infracțiunii sau consecințele acesteia în alt mod decât denunțarea făptuitorului. Nu este admisibil ca în cazul avocatului să existe această cauză de nepedepsire, iar atunci când același comportament – de a preveni săvârșirea infracțiunii sau consecințele acesteia în alt mod decât denunțarea făptuitorului – a fost adoptat de o altă persoană, nu.

B. Avocatul are obligația de a denunța următoarele infracțiuni:

a) omor, ucidere din culpă sau altă infracțiune care a avut ca urmare moartea unei persoane {cum ar fi, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (art. 195 C.pen.), încăierarea urmată de moartea unei persoane [art. 198 alin. (3) C.pen.] etc.};

b) genocid, infracțiuni contra umanității sau infracțiuni de război contra persoanelor (art. 438-440 C.pen.);

c) acelea prevăzute în art. 32-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului[7], cu modificările și completările ulterioare.

Spre deosebire de reglementarea din noul Cod penal, avocatul nu este obligat să denunțe următoarele infracțiuni: uciderea la cererea victimei (art. 190 C.pen.) și determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 191 C.pen.); deci, dintre infracțiunile contra vieții, numai omorul (art. 188 C.pen.), omorul calificat (art. 189 C.pen.) și uciderea din culpă (art. 192 C.pen.) intră în obligația de denunțare a avocatului. În plus, avocatul mai trebuie să denunțe și infracțiunile menționate mai sus, la lit. b) și c).

C. Așa cum pare să rezulte din noua reglementare [art. 46 alin. (43) din Legea nr. 51/1995], avocatul nu poate beneficia de cauzele de nepedepsire prevăzute în art. 266 alin. (2) și (3) C.pen. Așadar, dacă a luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni, dintre acelea menționate în Legea nr. 51/1995, de către un membru de familie, el trebuie să o denunțe. Soluția este greu de acceptat, în condițiile în care ar trebui să primeze relațiile de familie față de acelea de apărare socială.

D. În timp ce noul Cod penal prevede momentul în care trebuie făcut denunțul – de îndată –, Legea nr. 51/1995 nu amintește nimic în această privință; așadar, avocatul poate face denunțul oricând, bineînțeles cu excepția situației când s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva sa pentru infracțiunea de nedenunțare[8].

6. Introducându-se excepții prin art. 46 alin. (43) din Legea nr. 51/1995, înseamnă că avocatul nu va putea fi tras la răspundere penală pentru infracțiunea de nedenunțare a unor infracțiuni contra securității naționale prevăzută în art. 410 C.pen.[9], aspect care nu poate fi acceptat și care necesită intervenția legiuitorului de îndată.

 


* Rubrică realizată de dr. Gheorghe Ivan, redactor-șef – revista ,,Pro Lege”, procuror – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul de documentare și statistică judiciară, prof. univ. – Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, cercetător științific asociat − Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, e-mail: ivan_gheorghe_p@yahoo.com; ivan_gheorghe@mpublic.ro.

[1] Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificările ulterioare.

[2] ,,Art. 348. Exercitarea fără drept a unei profesii sau activități

Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activități pentru care legea cere autorizație ori exercitarea acestora în alte condiții decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârșirea unor astfel de fapte se sancționează potrivit legii penale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă (sublinierea noastră – Gh. Ivan)”.

[3] ,,Art. 139. Supravegherea tehnică

[…]

(2) Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracțiunilor contra securității naționale prevăzute de Codul penal și de legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracțiunilor privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive, de trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre sau de alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, contra patrimoniului, de șantaj, de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal, de evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție și al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.

[…]

[4] În art. 1 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 se prevede că profesia de avocat este liberă și independentă.

[5] ,,Art. 227. Divulgarea secretului profesional

(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informații privind viața privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoștință despre acestea în virtutea profesiei ori funcției și care are obligația păstrării confidențialității cu privire la aceste date, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

[6] ,,Art. 266. Nedenunțarea

(1) Fapta persoanei care, luând cunoștință de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieții sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Nedenunțarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește.

(3) Nu se pedepsește persoana care, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei nedenunțate, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mișcare a acțiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanților.

Cu privire la analiza infracțiunii de nedenunțare, a se vedea Gh. Ivan, M.-C. Ivan, Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal, ediția 2, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, București, 2015, p. 255-259.

[7] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1161 din 8 decembrie 2004.

[8] La fel ca la infracțiunea de mărturie mincionasă (a se vedea Gh. Ivan, M.-C. Ivan, op. cit., p. 288).

[9] ,,Art. 410. Nedenunțarea unor infracțiuni contra securității naționale

(1) Fapta persoanei care, luând cunoștință despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 394-397, art. 399-403 și art. 406-409, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Nedenunțarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește.

(3) Nu se pedepsește persoana care, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei nedenunțate, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mișcare a acțiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului și a participanților.

Noile modificări și completări ale legii avocaturii was last modified: iulie 26th, 2017 by Costache Adrian

Căutare