Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive: incriminare numai în ipoteza în care este efectuată în cadrul unei activităţi de import, export ori intermediere de produse; neincriminare în cazul săvârșirii de către consumatorul final în vederea consumului propriu, efectuată exclusiv în acest scop. Interzicerea analogiei. Folosirea sintagmei ,,infracţiune incriminată”. Admisibilitate

ABSTRACT

Procurement of products susceptible to have psychoactive effects is a product operation within the meaning of art. 2 (b) of Law no. 194/2011 on fighting operations with products susceptible to have psychoactive effects, other than those provided by the normative acts in force, and falling under the provisions of art. 16 par. (1) of the same normative act (i.e., it is an offense) in the event that it is carried out in the context of an import, export or product brokering activity.

The procurement of products susceptible to have psychoactive effects by the final consumer for their own consumption, carried out exclusively for this purpose, does not constitute an operation with products within the meaning of art. 2 (b) of Law no. 194/2011 and does not fall under the provisions of art. 16 par. (1) of the same normative act (i.e. it is not a crime).

Keywords: consumer, own consumption, export, import, offense, product brokerage, procurement of products susceptible to have psychoactive effects.

Decizia Î.C.C.J. Completul

Î.C.C.J.

Actul normativ vizat Dispoziții vizate Obiectul cauzei
Dec. Î.C.C.J. nr. 10/2018 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare[1] Art. 16 alin. (1) Dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la incriminarea procurării de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 24 octombrie 2018, a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (în continuare Dec. Î.C.C.J.) nr. 10/2018 privind dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la incriminarea procurării de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Obiectul chestiunii de drept:

,,Dacă activitatea de procurare, ca modalitate alternativă a operațiunii cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, astfel cum această noțiune este definită de art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, și incriminată la art. 16 din aceeași lege, se referă la procurare ca activitate legală de import, export ori intermediere de produse sau privește procurarea unor astfel de produse în orice împrejurare și cu orice titlu, inclusiv de către consumatorul final al produselor susceptibile a avea efecte psihoactive.”

Dispoziții legale incidente:

– Art. 1 din Legea nr. 194/2011, cu următorul conținut:

,,Prezenta lege stabilește cadrul legal aplicabil preparatelor, substanțelor, plantelor, ciupercilor sau combinațiilor acestora, denumite în continuare produse, susceptibile să aibă efecte psihoactive, asemănătoare celor determinate de substanțele sau preparatele stupefiante ori psihotrope, plantele sau substanțele aflate sub control național, altele decât cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative în vigoare, și instituie măsuri de prevenire, control și combatere a consumului în vederea protejării sănătății populației de acțiunile negative ale acestora.”

– Art. 2 lit. b), h) din Legea nr. 194/2011, cu următorul conținut:

,,În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

[…]

b) operator – persoana fizică sau juridică care, coordonând direct ori prin interpuși, efectuează sau intenționează să efectueze operațiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, extracții, condiționare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piață, livrare, procurare, ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare sau orice altă activitate legală de import, export ori intermediere de produse, denumite în continuare operațiuni cu produse;

[…]

h) autorizație – act tehnico-administrativ emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare A.N.S.V.S.A., care atestă că produsul nu este substitut în sensul prezentei legi, în urma efectuării unor analize și evaluări de către laboratoarele specializate în acest sens, după caz.”

– Art. 4 din Legea nr. 194/2011, cu următorul conținut:

,,Orice operator ce desfășoară sau intenționează să desfășoare operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive prin consum, chiar dacă scopul pentru care a fost produs nu este consumul, altele decât cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative în vigoare, are obligația de a solicita A.N.S.V.S.A. o autorizație, astfel cum este definită la art. 2 lit. h).”

– Art. 16 din Legea nr. 194/2011, cu următorul conținut:

(1) Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

(2) Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” 

Dec. Î.C.C.J. nr. 10/2018 – dispozitiv:

Prin Dec. nr. 10/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de către C. Ap. Suceava, S. pen. și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 4.877/86/2017, și a statuat:

,,În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 stabilește că:

Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie o operațiune cu produse în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 și intră sub incidența dispozițiilor art. 16 alin. (1) din același act normativ în ipoteza în care este efectuată în cadrul unei activități de import, export ori intermediere de produse.

Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de către consumatorul final în vederea consumului propriu, efectuată exclusiv în acest scop, nu constituie operațiune cu produse în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 și nu intră sub incidența dispozițiilor art. 16 alin. (1) din același act normativ.

 

Argumentele Î.C.C.J.:

Adoptarea Legii nr. 194/2011 s-a impus ca urmare a amplificării exponențiale a unui fenomen legat de dezvoltarea comercializării unor produse denumite generic plante etnobotanice și care prezintă un potențial extrem de periculos pentru sănătatea persoanelor, scopul acesteia constituindu-l stabilirea cadrului legal de efectuare a operațiunilor cu aceste categorii de produse.

Obiectul de reglementare al legii sus-menționate îl constituie, conform art. 1 din aceeași lege, stabilirea cadrului legal aplicabil preparatelor, substanțelor, plantelor, ciupercilor sau combinațiilor acestora (…), iar prin regim juridic al produsului se înțelege ansamblul reglementărilor având ca obiect cel puțin una dintre operațiunile prevăzute la lit. b) a art. 2 din legea sus-indicată.

Astfel, obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute în art. 16 din Legea nr. 194/2011 îl constituie relațiile sociale care se nasc și se desfășoară în legătură cu protejarea sănătății populației, prin combaterea efectelor negative pe care îl are consumul de substanțe cu efecte sau susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Subiect activ al infracțiunii prevăzute în art. 16 din Legea nr. 194/2011 poate fi orice persoană fizică sau juridică, aspect asupra căruia Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat prin Decizia nr. 25/2015[2], pronunțată de către Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Prin considerentele deciziei menționate anterior, s-a arătat că sfera de cuprindere a subiectului activ nu poate fi limitată la categoria de operator la care face referire art. 2 lit. b) din legea sus-menționată, ci include orice persoană fizică sau juridică.

În cuprinsul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 sunt reglementate însă două noțiuni, respectiv în prima parte este definită noțiunea de operator, iar ulterior sunt enumerate categoriile de acțiuni care sunt considerate operațiuni cu produse, respectiv: fabricare, producere, tratare, sinteză, extracții, condiționare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piață, livrare, procurare, ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare sau orice altă activitate legală de import, export ori intermediere de produse.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, operațiunile cu produse care sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive se supun autorizării în condițiile stabilite de această lege. De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 4 din același act normativ, obligația de a solicita o autorizație A.N.S.V.S.A. revine oricărui operator ce desfășoară sau intenționează să desfășoare operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive prin consum, chiar dacă scopul pentru care a fost produs nu este consumul.

Norma de incriminare cuprinsă în art. 16 din Legea nr. 194/2011 prevede sub aspectul elementului material al laturii obiective că acesta constă în efectuarea de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, destinatarul normei fiind persoana fizică sau juridică ce efectuează sau intenționează să efectueze operațiunile reglementate cu aceste categorii de produse. De asemenea, textul legal (evocat anterior) condiționează întrunirea elementelor de tipicitate ale infracțiunii de cerința ca efectuarea de operațiuni cu produse să fie realizată fără a deține autorizația eliberată în condițiile acestei legi, respectiv fără drept.

Din interpretarea textelor legale la care s-a făcut referire se desprinde concluzia că operațiuni cu produse și pentru desfășurarea cărora este obligatorie obținerea autorizării, în sensul Legii nr. 194/2011, sunt acele activități care sunt subsumate scopului producerii, circulației sau interpunerii în circulație a produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive, indiferent dacă sunt destinate consumului sau nu. De asemenea, într-o interpretare sistematică a dispozițiilor art. 2 lit. b) din aceeași lege se constată că tehnica legislativă constând în adăugarea după enumerarea activităților de fabricare, producere, tratare, sinteză, extracții, condiționare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piață, livrare, procurare, ambalare, transport, stocare-depozitare și manipulare a variantelor alternative de import, export ori intermediere de produse restrânge sfera operațiunilor la cele de interpunere în circulația acestor categorii de substanțe. Mai mult, folosirea expresiei activitate legală pare să sublinieze voința legiuitorului de a include în sfera operațiunilor supuse autorizării acele activități care au un caracter comercial sau care se desfășoară în mod sistematic, într-un cadru organizat și care se bucură de prezumția de liceitate, iar nu pe cele derulate în mod ilicit. De altfel, restrângerea sferei operațiunilor la cele de interpunere în circulație a acestor categorii de substanțe prin folosirea sintagmei sau orice alte activități legale (…) este explicabilă și prin prisma dificultăților pe care le-ar întâmpina legiuitorul în încercarea de a oferi o enumerare exhaustivă a acțiunilor ce ar putea constitui acțiuni supuse autorizării de către instituția de resort.

Se observă astfel că nu este inclusă în enumerarea din cuprinsul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 acțiunea de deținere sau cea de consum a substanțelor susceptibile de a avea efecte psihoactive și, a fortiori, acestea nu sunt supuse autorizării de către A.N.S.V.S.A. În mod evident, consumul sau deținerea în vederea consumului a unor substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv nu face parte din categoria activităților de intermediere în circulația unor asemenea produse și nu ar putea fi incluse în categoria celor supuse autorizării în condițiile prevăzute de legea menționată anterior.

Având în vedere conținutul legal al art. 16 din Legea nr. 194/2011, din perspectiva trimiterii la noțiunea de operațiuni cu produse prevăzută în art. 2 lit. b) din aceeași lege, și condiția ca acestea să fie efectuate fără a deține autorizația la care se referă art. 4 din legea sus-indicată, se constată că elementul material al infracțiunii poate consta exclusiv în efectuarea uneia sau mai multora dintre activitățile definite de actul normativ ca operațiuni cu produse, întrucât numai acestea sunt supuse autorizării. Practic, prin instituirea cerinței specifice, respectiv de a nu fi deținută autorizația prevăzută de lege, legiuitorul a exclus din categoria acțiunilor ce ar putea constitui elementul material al infracțiunii actele care nu sunt supuse acestei proceduri de autorizare.

În susținerea concluziei expuse se reține că, de vreme ce legiuitorul a optat pentru incriminarea operațiunilor cu produse fără a deține autorizația prevăzută de lege (iar nu a oricăror acte sau operațiuni), operațiuni pe care le-a definit în cuprinsul art. 2 lit. b) din același act normativ, devin incidente principiile privind previzibilitatea legii, derivate din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare C.E.D.O.) și a Curții Constituționale a României. Astfel, potrivit jurisprudenței C.E.D.O., art. 7 paragr. 1 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care consacră principiul legalității incriminării și pedepsei (nullum crimen, nulla poena sine lege), pe lângă interzicerea, în mod special, a extinderii conținutului infracțiunilor existente asupra unor fapte care, anterior, nu constituiau infracțiuni, prevede și principiul potrivit căruia legea penală nu trebuie interpretată și aplicată extensiv în defavoarea acuzatului, de exemplu, prin analogie. Rezultă astfel că legea trebuie să definească în mod clar infracțiunile și pedepsele aplicabile, această cerință fiind îndeplinită atunci când un justițiabil are posibilitatea de a cunoaște, din însuși textul normei juridice pertinente, la nevoie cu ajutorul interpretării acesteia de către instanțe și în urma obținerii unei asistențe judiciare adecvate, care sunt actele și omisiunile ce pot angaja răspunderea sa penală și care este pedeapsa pe care o riscă în virtutea acestora[3].

Or, în condițiile în care, așa cum s-a arătat anterior, activitățile care se încadrează în noțiunea de operațiuni cu produse sunt definite în cuprinsul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011, elementul material al infracțiunii incriminate de art. 16 din același act normativ poate viza exclusiv aceste activități, fiind interzisă extinderea sferei de incriminare și la alte operațiuni, cum ar fi consumul sau deținerea în vederea consumului unor asemenea produse.

Subsecvent, de vreme ce operațiunile cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive trebuie să fie subsumate scopului producerii, circulației sau interpunerii în circulație a unor asemenea substanțe, iar deținerea în vederea consumului sau consumul propriu-zis al acestora nu intră în sfera de reglementare a actului normativ incident, activitatea de procurare ar putea constitui una dintre modalitățile alternative ale elementului material exclusiv în ipoteza în care este realizată în scopul menționat. Cu alte cuvinte, activitatea de procurare, care, potrivit DEX[4], este definită prin a face rost de ceva, a obține ceva, a achiziționa, poate constitui elementul material al infracțiunii numai în măsura în care este subsumată scopului intermedierii sau interpunerii în circulația produselor susceptibile de a avea afecte psihoactive.

În consecință, procurarea unor produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de către consumatorul final, în măsura în care scopul procurării este exclusiv consumarea de către acesta, nu intră în sfera de reglementare a art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011, și nu constituie o modalitate alternativă a elementului material al infracțiunii incriminate prin art. 16 din același act normativ.

 

Notă aprobativă. 1. Într-adevăr, atunci când se apelează la interpretarea prin analogie, aceasta trebuie să se facă numai în favoarea persoanei vizate de norma interpretată[5].

Nu este permisă extinderea legii prin analogie, mai ales când se face în defavoarea destinatarilor legii[6].

2. Sintagma ,,infracțiune incriminată prin art. (…)” este discutabilă. Incriminarea semnifică trecerea unei fapte în sfera ilicitului penal; de aceea, spunem fapta este incriminată [(cum ar fi) în art. 188 alin. (1) din noul Cod penal sau, mai generic, de legea penală][7]. Ea apare astfel ca fiind fapta descrisă în norma penală (aceasta din urmă fiind denumită și normă de incriminare)[8]. Însă prin infracțiune se înțelege fapta concretă (deci, aceea săvârșită) ale cărei trăsături corespund cu cele ale descrierii din norma de incriminare[9]. Această (ultimă) semnificație rezultă și din art. 15 alin. (1) din codul sus-menționat, potrivit căruia „infracțiunea este fapta (concretă, adăugirea noastră – Gh. Ivan) prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit‑o[10]. Prin urmare, nu este recomandată folosirea sintagmei ,,infracțiune incriminată prin art. (…)”; ori infracțiune, ori incriminare; noțiunile sunt diferite.


[1] Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 26 februarie 2014.

[2] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 18 noiembrie 2015.

[3] C.E.D.O.: Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronunțată în cauza C. contra Franței, paragr. 29; Hotărârea din 22 iunie 2000, pronunțată în cauza C. și alții contra Belgiei, paragr. 145; Hotărârea din 7 februarie 2002, pronunțată în cauza E.K. contra Turciei, paragr. 51; Hotărârea din 29 martie 2006, pronunțată în cauza A. contra Franței, paragr. 41, 42; Hotărârea din 24 mai 2007, pronunțată în cauza D. și M.-P. contra României, paragr. 33, 34.

Decizia Curții Constituționale a României nr. 405/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 8 iulie 2016.

[4] Dicționarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2016, p. 971.

[5] A se vedea, pe larg, Gh. Ivan, M.-C. Ivan, Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal, ediția 3, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, București, 2017, p.      32-33.

[6] Ibidem.

[7] La fel raționează și legiuitorul român. Astfel, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012), ,,dispozițiile art. 4 din Codul penal nu se aplică în situația în care fapta este incriminată de legea nouă sau de o altă lege în vigoare, chiar sub o altă denumire (sublinierea noastră – Gh. Ivan)”.

[8] Gh. Ivan, M.-C. Ivan, op. cit., p. 65.

[9] G. Antoniu, Unele reflecții asupra conceptului de incriminare și conceptului de infracțiune, în ,,Revista de drept penal” nr. 4/2010, p. 9-27.

[10] Gh. Ivan, M.-C. Ivan, op. cit., p. 67.

Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive: incriminare numai în ipoteza în care este efectuată în cadrul unei activități de import, export ori intermediere de produse; neincriminare în cazul săvârșirii de către consumatorul final în vederea consumului propriu, efectuată exclusiv în acest scop. Interzicerea analogiei. Folosirea sintagmei ,,infracțiune incriminată”. Admisibilitate was last modified: ianuarie 7th, 2019 by Costache Adrian

Căutare