Reluarea procesului penal din faza judecății în primă instanță, în urma admiterii cererii de redeschidere a acestuia în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate. Admisibilitate

ABSTRACT

Following the admission of the request for reopening the criminal trial for convicted persons in absentia, the case resumes from the stage of the first instance court.

Keywords: judging in the absence of the convicted person, reopening of the criminal trial, resumption of the criminal proceedings.

Decizia Î.C.C.J. Completul

Î.C.C.J.

Actul normativ vizat Dispoziții vizate Obiectul cauzei
Dec. Î.C.C.J. nr. 13/2017 Completul competent să judece recursul în interesul legii Codul de procedură penală Art. 469 alin. (3) Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală

În Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 735 din 13 septembrie 2017, a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (în continuare Dec. Î.C.C.J.) nr. 13/2017 privind judecarea unui recurs în interesul legii.

Obiectul recursului în interesul legii:

,,Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, referitor la faza de la care se reia procesul penal, în urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate – din faza camerei preliminare sau din faza judecății în primă instanță?

Dispoziții legale incidente:

Art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, având denumirea marginală ,,Judecarea cererii de redeschidere a procesului”, cu următorul conținut:

,,(3) Dacă instanța constată îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), dispune prin încheiere admiterea cererii de redeschidere a procesului penal.[1] 

Dec. Î.C.C.J. nr. 13/2017 – dispozitiv:

Prin Dec. nr. 13/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în interesul legii declarat de către Colegiul de conducere al Curții de Apel Târgu-Mureș și a statuat că:

,,În urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal pentru persoanele condamnate judecate în lipsă, cauza se reia din faza judecății în primă instanță.

 

Argumentele Î.C.C.J.:

Calea procedurală a redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate este cuprinsă în titlul III (,,Judecata”), capitolul V (,,Căile extraordinare de atac”), secțiunea a 4-a (,,Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate”) din noul Cod de procedură penală (în continuare C.pr.pen.), aspect care îi confirmă acestei proceduri natura juridică de cale extraordinară de atac.

Rațiunea instituirii căii de atac sus-menționate rezultă din expunerea de motive a legii privind noul Cod de procedură penală, potrivit căreia, prin introducerea acestei căi extraordinare de atac s-a urmărit crearea premiselor necesare ca instanța de judecată să își formeze o impresie cu privire la acuzat și să asculte în mod direct declarațiile acestuia.

Finalitatea căilor extraordinare de atac se urmărește în raport cu modul de soluționare a acțiunii penale. În ipoteza redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsă, analiza va purta asupra soluției de condamnare, concluzie facilă dedusă din chiar denumirea secțiunii în care este inclusă calea de atac și din interpretarea sistematică și gramaticală a textelor. Amintim, în acest context, conținutul art. 467 alin. (1) C.pr.pen., potrivit căruia, ,,cererea de redeschidere a procesului penal poate fi formulată de către persoana judecată în lipsă și se adresează instanței care a judecat cauza în primă instanță (sublinierea instanței supreme)”, ce relevă aceeași voință a legiuitorului ca redeschiderea procesului penal să vizeze faza de judecată a procesului penal. De asemenea, art. 470 C.pr.pen., potrivit căruia, ,,rejudecarea cauzei se face potrivit regulilor de procedură aplicabile etapei procesuale pentru care s-a dispus redeschiderea procesului penal”, deși a fost abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016[2], atestă faptul că la momentul adoptării noului Cod de procedură penală legiuitorul a avut în vedere reluarea procesului penal din faza judecății, indiferent de etapa în care acesta a ajuns (fond sau apel), iar nu din faza anterioară, a camerei preliminare.

Admiterea cererii de redeschidere a procesului penal atrage desființarea de drept a hotărârii de condamnare[3], cu consecința reluării judecății din fața instanței de fond. Prin desființarea hotărârii de condamnare nu se accede la faza camerei preliminare, închisă definitiv printr-o hotărâre anterioară și distinctă celei desființate de drept, ce nu poate fi cenzurată   într-o fază procesuală succesivă sau ulterioară. Această soluție rezultă din aplicarea principiului separației funcțiilor judiciare în procesul penal (art. 3 C.pr.pen.), funcția de verificare a legalității trimiterii în judecată fiind distinctă de funcția de judecată și finalizată printr-o hotărâre ce nu antamează soluția acțiunii penale și, ca urmare, nu există nicio rațiune de a se extinde efectele desființării în procedura redeschiderii procesului penal și asupra acesteia.

Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia dezlegării unor chestiuni de drept, respectiv Decizia nr. 22/2015[4], prin care s-a statuat în sensul că ,,în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 466 alin. (1) din Codul de procedură penală, obiectul cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate îl reprezintă numai hotărârile penale definitive prin care s-a dispus condamnarea, renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei, indiferent dacă judecata în primă instanță sau în calea ordinară de atac este consecința rejudecării cauzei ca urmare a admiterii contestației în anulare ori revizuirii”, continuă să producă efecte și ulterior modificărilor legislative. Din cuprinsul considerentelor acestei decizii amintim că: ,,Prin noțiunea de proces penal utilizată în denumirea căii extraordinare de atac a redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate se înțelege faza de judecată, prin folosirea metodei interpretării restrictive legiuitorul urmărind să asigure posibilitatea reluării, în condițiile legii, a judecării cauzei, din analiza dispozițiilor art. 466 alin. (1) și (5) din Codul de procedură penală rezultând că pot fi supuse acestei proceduri extraordinare doar hotărâri penale definitive: hotărâri de condamnare, hotărâri de renunțare la aplicarea pedepsei și hotărâri de amânare a aplicării pedepsei, prin intermediul cererii de redeschidere a procesului penal putându-se critica, exclusiv, hotărâri definitive prin care se rezolvă fondul cauzei (condamnare, renunțare la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei), persoana condamnată în lipsă putând contesta nu atât soluția definitivă pronunțată în cauza sa, cât mai ales procedura de desfășurare a judecății în lipsa sa, prin înfrângerea principiilor contradictorialității, nemijlocirii, reguli de bază ale judecății. Totodată, art. 466 alin. (1) din Codul de procedură penală evidențiază existența unui proces penal cu o acțiune penală pusă în mișcare, situație specifică unei cauze care se judecă în primă instanță sau în calea ordinară de atac, iar prin modalitatea de reglementare, redeschiderea procesului penal nu poate fi extinsă la toate categoriile de procese (contestație în anulare, revizuiri, alte cereri), interpretarea contrară conducând la o suprapunere a acestei proceduri speciale peste alte proceduri (categorii), de asemenea, cu caracter special, ce ar periclita principiul autorității de lucru judecat”.

Jurisprudența recentă a Curții Constituționale a României nu poate conduce către o altă soluție. Prin Decizia nr. 647/2016[5] a fost respinsă, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. 470 C.pr.pen.[6], excepție formulată în contextul reluării procedurii de cameră preliminară. Prin urmare, Curtea Constituțională a României nu a fost pusă în ipoteza de a explica, în cadrul funcțiilor judiciare distincte (funcția de verificare a legalității trimiterii în judecată și funcția de judecată) ce conduc la faze procesuale separate, cum se ajunge la reluarea procedurii de cameră preliminară, în urma desființării hotărârii asupra acțiunii penale. Ceea ce trebuie reținut din considerentele acestei decizii se referă la argumentul respectării dreptului la un proces echitabil, în contextul existenței unor faze procesuale distincte, cu obiecte de analiză diferite (paragr. 31, 32).

De altfel, toate argumentele referitoare la ascultarea inculpatului ori contestarea probelor și, în final, respectarea dreptului la un proces echitabil își găsesc soluția și rezolvarea în reluarea judecății din faza instanței de fond.

 

Notă critică:

1. Curtea Constituțională a României a subliniat, în considerentele Deciziei nr. 641/2014[7], următoarele:

– ,,prin prisma atribuțiilor procesuale încredințate judecătorului de cameră preliminară, în contextul separării funcțiilor judiciare potrivit textului de lege menționat anterior[8], Curtea trage concluzia că acestuia îi revine funcția de verificare a legalității trimiterii ori netrimiterii în judecată și că, în concepția legiuitorului, această nouă instituție procesuală nu aparține nici urmăririi penale, nici judecății, fiind echivalentă unei noi faze a procesului penal. Procedura camerei preliminare a fost încredințată, potrivit art. 54 din Codul de procedură penală, unui judecător – judecătorul de cameră preliminară –, a cărui activitate se circumscrie aceleiași competențe materiale, personale și teritoriale ale instanței din care face parte, conferindu-i acestei noi faze procesuale un caracter jurisdicțional” (paragr. 27);

– ,,procedura desfășurată în camera preliminară este deosebit de importantă, având o influență directă asupra desfășurării și echității procedurii ulterioare, inclusiv asupra procesului propriu-zis” (paragr. 40).

Prin urmare, prin Decizia nr. 647/2016, Curtea Constituțională a României a statuat:

– ,,având în vedere că obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenței și a legalității sesizării instanței, precum și verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală – în condițiile în care, potrivit art. 346 alin. (5) din Codul de procedură penală, probele care au fost excluse de judecător în această fază nu pot fi avute în vedere la judecarea în fond a cauzei –, este important ca, urmare a admiterii cererii de redeschidere a procesului penal, rejudecarea cauzei să se desfășoare potrivit normelor procesual penale în vigoare, așadar, cu parcurgerea fazei camerei preliminare” (paragr. 31);

– ,,asigurarea caracterului echitabil al procedurii și, implicit, principiilor precitate presupune posibilitatea reală a persoanei condamnate în lipsă de a dezbate în fața judecătorului tot ceea ce este avansat în drept sau în fapt de către adversar și tot ceea ce este prezentat de acesta, probe sau alte documente” (paragr. 31).

2. Așa fiind, Înalta Curte de Casație și Justiție trebuia să se conformeze deciziilor Curții Constituționale a României, întrucât acestea sunt general obligatorii atât în privința dispozitivului, cât și a considerentelor pe care le conțin și se impun cu aceeași forță tuturor subiectelor de drept[9].

3. Mai mult, chiar în lipsa unei statuări a instanței constituționale, instanța supremă trebuia să aibă în vedere unele principii care guvernează procesul penal [caracterul echitabil al acestuia; egalitatea armelor (între acuzare și apărare); dreptul la apărare], dar și faptul că faza camerei preliminare are un rol important în procesul penal, prin aceea că la finalul ei se dispune începerea judecății, dacă sunt îndeplinite condițiile legale [art. 346 alin. (1) și (2) C.pr.pen.[10]]. În cursul procedurii camerei preliminare, inculpatul poate formula atât cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală [art. 344 alin. (2) C.pr.pen.[11]], cât și concluzii [art. 345 alin. (1) C.pr.pen.[12]].


[1] Articolul 466 din codul sus-menționat, sub denumirea ,,Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate”, prevede:

,,(1) Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de o lună din ziua în care a luat cunoștință, prin orice notificare oficială, că s-a desfășurat un proces penal împotriva sa.

(2) Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces și nu a luat cunoștință în niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deși a avut cunoștință de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei și nu a putut încunoștința instanța. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care și-a desemnat un apărător ales ori un mandatar, dacă aceștia s-au prezentat oricând în cursul procesului, și nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii, a sentinței de condamnare, nu a declarat apel, a renunțat la declararea lui ori și-a retras apelul.

(3) Pentru persoana condamnată definitiv judecată în lipsă față de care un stat străin a dispus extrădarea sau predarea în baza mandatului european de arestare, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data la care, după aducerea în țară, i-a fost comunicată hotărârea de condamnare.

(4) Procesul penal nu poate fi redeschis în cazul în care persoana condamnată a solicitat să fie judecată în lipsă.

(5) Dispozițiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător persoanei față de care s-a pronunțat o hotărâre de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei.

[2] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016.

[3] Potrivit art. 469 alin. (7) C.pr.pen., ,,admiterea cererii de redeschidere a procesului penal atrage desființarea de drept a hotărârii pronunțate în lipsa persoanei condamnate (sublinierea noastră – Gh. Ivan)”.

[4] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 2 iunie 2015.

[5] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 13 ianuarie 2017.

[6] În prezent, articolul sus-menționat este abrogat.

[7] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 5 decembrie 2014.

[8] Potrivit art. 3 alin. (1) C.pr.pen., în procesul penal se exercită următoarele funcții judiciare: funcția de urmărire penală (exercitată de către procuror și organul de cercetare penală, acesta din urmă acționând sub supravegherea primului); funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală (exercitată de către judecătorul de drepturi și libertăți); funcția de verificare a legalității trimiterii ori netrimiterii în judecată (exercitată de către judecătorul de cameră preliminară); funcția de judecată (exercitată de către instanță, în complete legal constituite).

[9] Curtea Constituțională a României, Dec. nr. 265/2014 (paragr. 54), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 20 mai 2014.

[10] ,,Art. 346. Soluțiile

(1) Dacă nu s-au formulat cereri și excepții în termenele prevăzute la art. 344 alin. (2) și (3) și nici nu a ridicat din oficiu excepții, la expirarea acestor termene, judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății. Judecătorul de cameră preliminară se pronunță în camera de consiliu, fără citarea părților și a persoanei vătămate și fără participarea procurorului, prin încheiere, care se comunică de îndată acestora (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

(2) Dacă respinge cererile și excepțiile invocate ori ridicate din oficiu, în condițiile art. 345 alin. (1) și (2), prin aceeași încheiere judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

[…]

[11] ,,Art. 344. Măsurile premergătoare

[…]

(2) Copia certificată a rechizitoriului și, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de deținere ori, după caz, la adresa unde locuiește sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură. Inculpatului, celorlalte părți și persoanei vătămate li se aduc la cunoștință obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-și angaja un apărător și termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

[…]

[12] ,,Art. 345. Procedura în camera preliminară

(1) La termenul stabilit conform art. 344 alin. (4), judecătorul de cameră preliminară soluționează cererile și excepțiile formulate ori excepțiile ridicate din oficiu, în camera de consiliu, pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul de urmărire penală și a oricăror înscrisuri noi prezentate, ascultând concluziile părților și ale persoanei vătămate, dacă sunt prezente, precum și ale procurorului (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

[…]

Reluarea procesului penal din faza judecății în primă instanță, în urma admiterii cererii de redeschidere a acestuia în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate. Admisibilitate was last modified: decembrie 29th, 2017 by Costache Adrian

Căutare