REVISTA PRO LEGE NR. 1/2022

Recomandări

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

EDITORIAL

Principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare din perspectiva Directivei 2014/41/UE privind ordinul european de anchetă. Posibile limitări: încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale
Autor: Mihaela-Rodica CHICEA

STUDII ARTICOLE – DISCUȚII – COMENTARII – ANALIZE

Natura juridică a actului prin care procurorul dispune prelungirea dreptului de circulație în temeiul art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, modificată și completată, din perspectiva exercitării controlului ierarhic. Posibilitatea procurorului de a dispune prelungirea dreptului de circulație, atunci când dovada înlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberată fără drept de conducere, în situațiile prev. de art. 111 alin. (3) și (5) din același act normativ
Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Aprecierea valabilității consimțământului exprimat de victimele minore în materia infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale a persoanei
Autori: Oana CHICHERNEA, Marinela-Loredana BĂLĂNOIU

Incidența principiului ne bis in idem în materia protecției sănătății și securității muncii
Autor: Alina Ioana SZABÓ

Procedee investigative prevăzute în al doilea Protocol al Convenției privind criminalitatea informatică
Autor: Leontin MATEI

Efectele Deciziei nr. 51/2016 a Curții Constituționale a României
Autor: Ioan-Florentin ENE

Scurte considerații asupra noțiunii de „a comunica cu” din conținutul interdicției prevăzute la  art. 215 alin. (2) lit. d) teza finală din Codul de procedură penală
Autor: Irina-Cornelia MUNTEANU

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN și Oana CHICHERNEA

A. COMPLETUL PENTRU SOLUȚIONAREA RECURSULUI ÎN INTERESUL LEGII

Recurs în interesul legii. Admisibilitate. Rectificare acte de stare civilă. Dispoziții emise de primari. Competență materială procesuală de soluționare în primă instanță a acțiunilor în anulare sau a contestațiilor formulate împotriva dispozițiilor emise de primari. Judecătoriile au plenitudinea de competență în materia înregistrărilor de stare civilă

B. SECȚIA PENALĂ

Decizia nr. 55 din 27 ianuarie 2021. Mandat european de arestare emis în scopul executării unei pedepse. Persoană condamnată, cetățean român, minor la data comiterii faptei, care trăiește în România și care refuză să execute pedeapsa în statul membru solicitant. Aplicabilitatea dispozițiilor art. 99 alin. (3) din Legea  nr. 304/2004. Solicitarea de către autoritatea judiciară română de executare a copiei certificate a hotărârii judecătorești de condamnare în vederea recunoașterii hotărârii de condamnare pe cale incidentală. Necesitatea adaptării pedepsei care nu corespunde sub aspectul denumirii și a duratei cu măsurile educative aplicabile minorilor prevăzute de legea penală română. Incidența prescripției executării măsurii educative privative de libertate a internării într-un centru educativ prevăzută de art. 124 din Codul penal

C. SECȚIA I CIVILĂ

Înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu plasamentul minorului la un centru de plasament. Pe parcursul judecării apelului declarat de pârât, reclamanta a renunțat la cererea de chemare în judecată. Instanța de apel a anulat sentința primei instanțe prin care a fost admisă cererea reclamantei și a luat act de renunțarea reclamantei la cererea de chemare în judecată. Recursul declarat de reclamantă este nefondat

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de Aurelian-Constantin MIHĂILĂ

Decizia Curții Constituționale a României nr. 637 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (2) lit. b) și ale art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Articolul 3 din Convenție. Interzicerea relelor tratamente. Încălcare. Aspect material. Aspect procedural

Articolul 8 din Convenție. Viață privată. Încălcare. Lipsa unor măsuri adaptate situației persoanei în procedurile care au avut ca efect lipsirea acesteia de capacitatea juridică. Lipsa garanțiilor legale care să îi permită unei persoane declarate incapabile să își exprime opinia în procedurile de înlocuire a tutorelui. Statul român a fost invitat să adopte măsuri generale

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE – Rubrică realizată de Cătălin-Andrei POPESCU

Hotărârea Curții de justiție a Uniunii Europene (Camera a patra), în cauza C‑724/19 din 16 decembrie 2021. „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Ordin european de anchetă – Directiva 2014/41/UE – Articolul 2 litera (c) punctul (i) – Noțiunea «autoritate emitentă» – Articolul 6 – Condițiile de emitere a unui ordin european de anchetă – Articolul 9 alineatele (1) și (3) – Recunoașterea unui ordin european de anchetă – Ordin european de anchetă prin care se urmărește obținerea unor date de transfer și de localizare legate de telecomunicații, emis de un procuror desemnat drept «autoritate emitentă» prin actul de transpunere a Directivei 2014/41 – Competență exclusivă a instanțelor judecătorești în cadrul unei proceduri naționale similare de dispunere a măsurii de anchetă indicate în acest ordin”

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de Tamara MANEA

Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

DIN JURISPRUDENȚA TRIBUNALULUI PENAL INTERNAȚIONAL PENTRU FOSTA IUGOSLAVIE – Rubrică realizată de Irinel ROTARIU

Statutul mecanismelor reziduale ale tribunalelor penale internaționale

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de Remus JURJ

IN MEMORIAM

Ioan Lascu – procuror și profesor
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege-1_2022

REVISTA PRO LEGE NR. 1/2022 was last modified: aprilie 7th, 2022 by Costache Adrian

Recomandări

Căutare