REVISTA PRO LEGE NR. 3/2020

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Epidemia SARS-COV 2 și ”gâlceava” drepturilor omului
Autor: Răzvan-Horațiu Radu

Studii Articole Discuții Comentarii Analize

Arestarea provizorie în caz de urgență, anterior primirii de către statul român a cererii de extrădare. Aspecte teoretice și practice
Autor: Oana Chichernea

Echipele comune de anchetă. Măsuri premergătoare, constituire, aplicații financiare
Autor: George Virgil Gavrilă

Expertiza și constatarea. Abordare constituțională și convențională
Autor: Dana-Cristina Bunea

Despre necesitatea modificării art. 426 alin. (1) Cod procedură penală în sensul lărgirii sferei hotărârilor judecătorești împotriva cărora să poată fi declarată contestație în anulare
Autor: Andreea Manuela Benedek

Posibilitatea reținerii, în concurs real, a infracțiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b)/art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 și a celei prevăzute de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, în ipoteza în care desfășurarea acțiunii incriminate prin cea de-a doua infracțiune vizează sume de bani obținute prin evaziune fiscală
Autor: Monica Dobrescu

Mijloace de probă derivate din utilizarea serviciilor de internet
Autor: Marian Drăgulescu

Considerații teoretice și de drept comparat privind punerea în mișcare a acțiunii penale – obligativitate versus oportunitate
Autor: Aurelian Mirel Toader

Crearea premiselor pentru abuzul de medicamente și deținerea fără drept de droguri de mare risc și risc prin eliberarea din sistemul farmaceutic a substanțelor și preparatelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope în afara unei prescripții medicale speciale
Autor: Simona Rusu

Soluția dispusă de procuror cu prilejul soluționării dosarului penal rezultat ca urmare a disjungerii dispuse prin rechizitoriul întocmit de un procuror din cadrul unui parchet ierarhic superior pentru o infracțiune concurentă poate conține interpretări ale probatoriului diferite de cele reținute în rechizitoriul inițial, interpretări care pot fi capabile să influențeze modul de soluționare în instanță a dosarului respectiv
Autori: Marius-Bogdan-Ionuț Comșa, Florena-Esther Sterschi

Probleme practice privind acordarea despăgubirilor pentru exproprierea terenurilor aparținând composesoratelor
Autor: Vasile Luha

Dreptul la un proces echitabil în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Autor: Ionuț Drîmbă

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN și REMUS JURJ

A. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE CIVILĂ

Sesizare pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Violență domestică. Revocarea ordinului de protecție. Serviciul de probațiune. Evaluarea riscului de recidivă. Incidență

Sesizare pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Inadmisibilitate. Expropriere pentru cauză de utilitate publică. Retrocedarea imobilului expropriat. Nerealizarea scopului exproprierii într-un interval de timp rezonabil. Lege specială. Lege generală. Norme de completare

B. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Natura juridică a veniturilor la fondul pentru mediu, constând în contribuția de 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică, din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, obținute de către generatorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică, reglementată de art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

C. COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

Fapta de sustragere a unui bun dintr-un magazin prevăzut cu sistem de alarmă, precedată de scoaterea/ruperea sistemului de siguranță aplicat pe obiectul sustras, pentru a împiedica declanșarea sistemului de alarmă

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de REMUS JURJ

Decizia Curții Constituționale a României nr. 50/2020 din 4 februarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 148 alin. (3) și (10) din Codul de procedură penală

Decizia Curții Constituționale a României nr. 55/2020 din 4 februarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 139 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală și ale art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN

Articolul 1 din Protocolul nr. 1. Reglementare privind folosința bunurilor. Neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive prin care s-a ridicat ipoteca instituită asupra bunurilor reclamantei și aceasta a fost exonerată de plata obligațiilor fiscale pentru prejudiciul cauzat de o altă persoană. Hotărârea judecătorească a fost lipsită de orice efect din cauza atitudinii constante a autorităților fiscale cu privire la existența unui debit care trebuie plătit de reclamantă. Comportamentul autorităților a fost contrar principiului bunei guvernări. Eșecul autorităților în a recunoaște efectul res judicata în privința unei hotărâri judecătorești definitive și punerea acesteia în executare. Sarcină excesivă impusă reclamantei

Articolul 2 (aspect substanțial). Obligații pozitive. Autoritățile au manifestat suficientă diligență în ciuda anumitor amânări și omisiuni provocate de comportamentul obstructiv al martorilor plasați sub protecție. Martorii au fost plasați sub protecție de îndată ce riscul a fost identificat. Martorii nu au fost lipsiți de protecție pe durata amânărilor inițiale, anterior încheierii protocoalelor de protecție. Absența unor instrucțiuni clare date polițiștilor însărcinați cu protecția și lipsa unei pregătiri adecvate. Răspuns prompt al autorităților în remedierea erorilor identificate. Încălcarea de către martori a obligației de a coopera și neconformarea la solicitările autorităților. Compromiterea de către martori a propriei siguranțe prin prezența lor pe rețelele de socializare și la televiziuni. Măsurile de protecție și sprijinul financiar au fost menținute în ciuda deciziei unilaterale a martorilor de a se muta în străinătate

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE –Rubrică realizată de CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră), în cauza C-129/19, din 16 iulie 2020. „Trimitere preliminară – Directiva 2004/80/CE – Articolul 12 alineatul (2) – Sisteme naționale de despăgubire a victimelor infracțiunilor intenționate săvârșite prin violență care garantează o despăgubire echitabilă și corespunzătoare – Domeniu de aplicare – Victimă care are reședința pe teritoriul statului membru în care a fost săvârșită prin violență infracțiunea intenționată – Obligația de a include această victimă în sfera de aplicare a sistemului național de despăgubire – Noțiunea de «despăgubire echitabilă și corespunzătoare» – Răspunderea statelor membre în cazul încălcării dreptului Uniunii”

DIN JURISPRUDENȚA CURȚILOR DE APEL – Rubrică realizată de FLORENA-ESTHER STERSCHI

Înfracțiunile de viol și furt calificat, infracțiuni concurente. Inculpatul a întreținut raport sexual cu o minoră, prin constrângere (imobilizare și amenințări cu moartea), fără consimțământ, și i-a sustras telefonul mobil, profitând de vulnerabilitatea vârstei persoanei vătămate

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de TAMARA MANEA

Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. l) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE ȘI INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII – Rubrică realizată de IRINEL ROTARIU

Strategia rețelei Uniunii Europene privind genocidul (I) – specificul cercetării genocidului, crimelor de război, crimelor împotriva umanității

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de REMUS JURJ

Legea nr. 106/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

Legea nr. 167/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Legea nr. 197/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic

RESTITUIRI – Rubrică realizată de SIMONA FROLU

Rotațiunea în magistratură (,,Dreptul”, Anul LXVIII, 17 octombrie 1899)
Autor: Em. Cernătescu

IN MEMORIAM

Vasile Pantea
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege_2020_3

REVISTA PRO LEGE NR. 3/2020 was last modified: octombrie 9th, 2020 by Costache Adrian

Căutare