REVISTA PRO LEGE NR. 3/2021

Recomandări

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

EDITORIAL

Parchetul General – quo vadis?
Autor: Cătălin-Andrei Popescu

STUDII ARTICOLE – DISCUȚII – COMENTARII – ANALIZE

Principiul „ne bis in idem”. Importanța unei corecte interpretări și aplicări pentru menținerea spațiului de libertate, securitate și justiție în Uniunea Europeană. Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 29 aprilie 2021 și 12 mai 2021
Autor: Ioana Ursache

Unele considerații privind comportamentul de control coercitiv ca tip de violență și necesitatea incriminării acestuia
Autori: Dragoș-Nicolae Dumitru, Marinela-Loredana Bălănoiu

Rolul serviciilor de informații în activitatea de prevenire și combatere a criminalității organizate
Autor: Robert Fleckhammer

Administrarea probelor electronice în procesul penal
Autor: Leontin Matei

Infracțiuni privind securitatea și sănătatea în muncă
Autor: Grigore Voicu

Percheziția unui vehicul. Încălcarea dispozițiilor legale privind întocmirea procesului-verbal de percheziție
Autor: Dan Cristian Tătar

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN și REMUS JURJ

A. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Tăgăduirea paternității. Acțiune. Copil născut în timpul căsătoriei. Imprescriptibilitate

B. SECȚIA I CIVILĂ

Privare nelegală de libertate. Acțiune civilă. Despăgubire. Mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare române. Prescripție extinctivă. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție. Statul român. Calitate procesuală pasivă

C. SECȚIA PENALĂ

Decizia nr. 178/A/2021 din 25 iunie 2021

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de REMUS JURJ

Decizia Curții Constituționale a României nr. 172 din 16 martie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic

Decizia Curții Constituționale a României nr. 514 din 14 iulie 2021 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a legii în ansamblul său

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN

Articolul 8 din convenție. Dreptul la respectarea vieții private și a domiciliului. Încălcare. Lipsa de proporționalitate. Dreptul la un proces echitabil. Proces penal. Neîncălcare

Articolul 4 Protocolul nr. 7. Ne bis in idem. Încălcare. Lipsa raportului de proporționalitate. Desfășurarea unei proceduri penale pentru o infracțiune minoră și a unei proceduri administrative fiscale pentru folosirea pe post de carburant a unor uleiuri a căror folosire în acest scop era interzisă. Majorarea excesivă a accizelor. Între cele două seturi de proceduri nu exista o strânsă legătură substanțială pentru a fi considerate ca un întreg

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE – Rubrică realizată de CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU

Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești – Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – Domeniu de aplicare – Articolul 2 punctul 11 – Noțiunea de «deplasare sau reținere ilicită a unui copil» – Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 – Cerere de înapoiere a unui copil de vârstă mică în privința căruia părinții exercită împreună drepturile privind încredințarea – Resortisanți ai unor țări terțe – Transferul copilului și al mamei sale către statul membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională în temeiul Regulamentului (UE) nr. 604/2013 (Dublin III)”

Certificatul european de moștenitor – Valabilitate a unei copii certificate a certificatului care nu cuprinde o dată de expirare – Articolul 65 alineatul (1) – Articolul 69 – Efectele certificatului în ceea ce privește persoanele care sunt menționate în certificat, dar nu au solicitat eliberarea sa – Articolul 70 alineatul (3) – Data care trebuie luată în considerare pentru aprecierea valabilității copiei – Efecte ale copiei în materie de probă”

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de TAMARA MANEA

Magistrat. Limitele libertății de exprimare. Încălcarea obligației de rezervă

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE ȘI INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII – Rubrică realizată de IRINEL ROTARIU

Infracțiuni de război. Distrugerea clădirilor culturale sau a monumentelor istorice în jurisprudența Tribunalului Penal Internațional. Dosarul Ahmad Al Faqi Al Mahdi

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de REMUS JURJ

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

Legea nr. 207/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului

Legea nr. 219 din 26 iulie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc

IN MEMORIAM

Valeriu-Dumitru Petrovici
Autor: Ilie Picioruș

Claudia-Carmen Timofte
Autor: Florena-Esther Sterschi

Pro-Lege-3_2021

REVISTA PRO LEGE NR. 3/2021 was last modified: octombrie 8th, 2021 by Costache Adrian

Recomandări

Căutare