Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în condițiile în care aceasta fusese anulată

ABSTRACT

The provisions of art. 864 of the previous Criminal Code (art. 96 of the new Criminal Code) relating to the revocation of suspension of execution of custodial punishment becomes inapplicable if the benefit of such a suspension has been definitively canceled and that punishment has been combined with another penalty, the suspension can not be effective.

Key words: cancellation, revocation, suspension of execution of the punishment under supervision.

I. Prezentare speță. Hotărârea instanței de fond. Prin Sentința penală nr. 1438/2014, pronunțată de către Judecătoria Oradea, s-a dispus, printre altele, condamnarea inculpatului C.A. la pedeapsa rezultantă de 7 ani și 3 luni închisoare pentru săvârșirea, în concurs real, a zece infracțiuni de furt calificat și a unei instigări la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Totdată, s-a constatat că inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea executării acesteia sub supraveghere prin Sentința penală nr. 940/2009 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin Decizia penală nr. 59/A/2010 a Tribunalului Bihor.

Așa fiind, în baza art. 96 alin. (4) raportat la art. 41 alin. (1) și art. 43 alin. (1) din noul Cod penal (în continuare C.pen.), a fost revocat beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii de 3 ani, aplicată prin Sentința penală nr. 940/2009 a Judecătoriei Oradea, la care s-a cumulat pedeapsa sus-menționată (de 7 ani și 3 luni închisoare), rezultând pedeapsa finală de 10 ani și 3 luni închisoare.

Apelul declarat. Împotriva Sentinței penale nr. 1438/2014 a Judecătoriei Oradea a formulat apel inculpatul C.A., solicitând înlăturarea dispozițiilor privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, întrucât aceasta (suspendarea sub supraveghere) a fost anulată cu prilejul contopirii pedepsei menționate anterior cu alte pedepse aplicate pentru infracțiuni concurente, pedeapsa rezultantă fiind deja executată.

Apelul soluționat. Instanța de apel a apreciat că apelul declarat de către inculpat este fondat pentru următoarele considerente:

La dosarul cauzei se află Sentința penală nr. 1015/2014, pronunțată de către Judecătoria Oradea, definitivă prin nerecurare la data de 29 aprilie 2014, prin care s-a admis cererea de contopire a pedepselor formulată de către inculpatul C.A., din conținutul căreia rezultă că instanța a constatat că infracțiunile pentru comiterea cărora a fost condamnat prin Sentința penală nr. 940/2009 a aceleiași instanțe și, respectiv, acelea menționate în Sentința penală nr. 224/2010 a instanței sus-indicate sunt concurente, fiind aplicabile dispozițiile art. 36 din Codul penal anterior (în continuare C.pen. din 1969). Astfel, s-a relevat că în acea cauză sunt incidente dispozițiile art. 865 din codul menționat anterior și s-a dispus anularea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate prin Sentința penală nr. 940/2009 a Judecătoriei Oradea. Această din urmă pedeapsă a fost apoi contopită împreună cu pedepsele la care făcea referire Sentința penală nr. 224/2010 a Judecătoriei Oradea în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 3 luni închisoare, stabilindu-se o pedeapsă rezultantă de 4 ani și 3 luni închisoare cu executare în regim privativ de libertate.

Prin urmare, la data pronunțării sentințe apelate, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate prin Sentința penală nr. 940/2009 a Judecătoriei Oradea fusese anulată în mod definitiv, iar pedeapsa închisorii fusese contopită cu o altă pedeapsă, astfel că instanța de fond nu putea să mai dispună și revocarea acesteia, câtă vreme suspendarea sub supraveghere nu mai producea efecte.

Pe de altă parte, din adresa nr. (…) din 23 octombrie 2014, emisă de către Administrația Națională a Penitenciarelor, rezultă că în baza Sentinței penale 1015/2014 a fost emis mandatul de executare nr. (…) din data 30 septembrie 2014, pedeapsă care a început la aceeași dată, urmând să expire în termen la data de 28 noiembrie 2015.

În atari condiții, se impune admiterea apelului penal declarat de către inculpatul C.A. și înlăturarea dispoziției de revocare a beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare.

Așadar, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) din noul Cod procedură penală (în continuare C.pr.pen.), instanța de apel a admis apelul penal formulat împotriva Sentinței penale nr. 1438/2014 a Judecătoriei Oradea, pe care a desființat-o, în sensul că:

A. A înlăturat dispoziția privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate prin Sentința penală nr. 940/2009 a Judecătoriei Oradea, precum și pe aceea privind cumularea acesteia cu pedeapsa rezultantă de 7 ani și 3 luni închisoare aplicată în cauză, urmând ca inculpatul C.A. să execute pedeapsa rezultantă de 7 ani și 3 luni închisoare.

B. În temeiul art. 424 alin. (3) C.pr.pen., a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și a arestului preventiv până la zi.

C. A menținut restul dispozițiilor sentinței apelate.

(C. Ap. Oradea, S. pen., Dec. pen. nr. 337/2015)

II. Notă aprobativă. 1. Odată ce a fost anulată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere potrivit art. 865 C.pen. din 1969 (art. 97 C.pen.[1]), aceasta (suspendarea) nu mai exista. Așadar, dispozițiile art. 864 C.pen. din 1969 (art. 96 C.pen.[2]) nu erau (sunt) incidente.

2. Procurorul de ședință nu a observat ilegalitatea, instanța de apel acționând în calea de atac a inculpatului.


[1] ,,Art. 97. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care  s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.

(2) În caz de concurs de infracțiuni sau pluralitate intermediară, instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 91. Dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a pronunțat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

[2] ,,Art. 96. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu   rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.

(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.

(3) Dacă pedeapsa amenzii care a însoțit pedeapsa închisorii în condițiile art. 62 nu a fost executată și a fost înlocuită cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) și alin. (6), instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, la care se adaugă pedeapsa închisorii care a înlocuit amenda.

(4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.

(5) Pedeapsa principală pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară.

(6) Dacă infracțiunea ulterioară este săvârșită din culpă, instanța poate menține sau revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În cazul revocării, dispozițiile alin. (1), alin. (4) și alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în condițiile în care aceasta fusese anulată was last modified: octombrie 10th, 2018 by Costache Adrian

Căutare