Stil de redactare

Stil de redactare

Redacția încurajează și susține exprimarea personalității autorilor în materialele trimise spre publicare. Fără a ne propune să înfrângem stilul personal impunem colaboratorilor respectarea rigorilor specifice publicațiilor de înaltă ținută științifică. Modul de exprimare folosit de autor trebuie să fie caracterizat prin claritate, concizie, precizie. Eventualele opinii critice abordate trebuie să fie bine argumentate, imparțiale și echilibrate.

 • La redactarea materialelor este obligatorie respectarea normelor ortografice ale limbii române, impuse de Academia Română.
 • În text și în notele de subsol nu sunt permise prescurtări, precum: prev.; disp.; H.G.; O.G.; O.U.G.; D.-L.; D.; L. etc., ci se scrie denumirea completă, adică: prevăzută, dispozițiile, Hotărârea Guvernului nr.; Ordonanța Guvernului nr.; Ordonanța de urgență a Guvernului nr.; Decretul-Lege nr.; Legea nr. etc.
 • Atât în text, cât și în note se admit prescurtări doar pentru: articol (art.); paragraf (paragr.); alineat (alin.); următorii (urm.), iar în notele de subsol se scriu prescurtat doar pagina sau paginile (p.); tomul (t.); volumul (vol.).
 • În text și în notele de subsol se scriu prescurtat numai unele din denumirile codurilor, și anume: C.civ.; C.pr.civ.; C.pen.; C.pr.pen.; C.fisc.; C.pr.fisc.; C.com. Nu se prescurtează, ci se scriu complet: Codul familiei; Codul muncii; Codul silvic; Codul vamal etc.
 • Indicarea oricăror acte normative se face numai prin numărul și anul apariției, fără a se indica și ziua și luna adoptării.
 • Denumirile oricăror instituții (persoane juridice) române (de pildă: Ministerul Public, Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii) se scriu în întregime, fiind interzise prescurtările. Prin excepție, se pot prescurta: O.N.U., U.E., N.A.T.O., O.E.C.D. etc.
 • Numai în cuprinsul notelor de subsol, următoarele categorii de instanțe ori hotărâri se scriu exclusiv prescurtat, ca de pildă: Trib. București (Tribunalul București); Jud. Brașov (Judecătoria Brașov); C. Ap. Cluj (Curtea de Apel Cluj); S. civ.; S. pen.; S. com.; S. de cont. adm. (Secția civilă, penală, comercială, de contencios administrativ); Dec. (decizia); Sent. (sentința); Înch. (încheierea). Este interzisă prescurtarea denumirii următoarelor instanțe de judecată: Curtea Constituțională, Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Supremă de Justiție, Tribunalul Suprem. Citările se fac, spre exemplu, astfel: Curtea Constituțională, Dec. nr. 312/2004; Înalta Curte de Casație și Justiție, S. civ., Dec. nr. 312/2004 etc.
 • În notele de subsol prenumele autorilor se scrie numai cu inițiala (inițialele), iar numele acestora se scrie complet, dar niciodată cursiv/italic, subliniat ori cu majuscule, cu excepția primei litere. De pildă: M. Eliescu, V. Dongoroz, C. Stătescu, C. Bîrsan, I. T. Ștefănescu, C.-L. Popescu.
 • Dacă sunt doi-patru autori ai unei lucrări, se trec toți, despărțiți prin virgulă (iar nu prin conjuncția și). De pildă: C. Stătescu, C. Bîrsan; S. Ghimpu, I. T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Gh. Mohanu.
 • Dacă sunt mai mult de patru coautori, se scrie, după caz, numai numele primului și în continuare ș.a. ori (dacă există) numele autorului coordonator.
 • Toate publicațiile se culeg cu titlul integral și între ghilimele, fiind interzisă orice prescurtare. De pildă: „Pandectele române” nr. 3/2005, p. …; „Curierul judiciar” nr. 6/1985, p. ….
 • Publicațiile oficiale ale statului român, ale altor state și ale Uniunii Europene se culeg cu titlu integral, în conformitate cu modul în care aceste publicații își scriu ele însele titlul, astfel: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 17 februarie 2005; Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 15 din 20 ianuarie 2009.
 • Denumirile editurilor române ori străine se scriu complet, nu prescurtat.
 • Modul de citare al volumelor (cărților) este următorul: inițiala prenumelui și numele, titlul exact și complet (scris cursiv/italic), denumirea editurii, localitatea de apariție, anul, pagina. De pildă, V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, Editura Humanitas, București, 2004, p. 189.
 • În cazul volumelor scrise de mai mulți autori și în care la fiecare capitol este nominalizat autorul citarea se face astfel: C. Stătescu, Fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu, ca izvor de obligații, în ,,Drept civil. Teoria generală a obligațiilor”, de C. Stătescu, C. Bîrsan, Editura All Beck, București, 1999, p. 121 și urm.; I. Oancea, Fapta  prevăzută de legea penală (Noțiunea de infracțiune), în ,,Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală”, de V. Dongoroz ș.a., vol. I, Editura Academiei, București, 1969, p. 124-127; G. Antoniu, Trăsăturile esențiale ale infracțiunii (Dispoziții generale), în ,,Explicațiile noului Cod penal, Vol. I. Articolele 1-52”, de G. Antoniu, T. Toader (coordonatori) ș.a., Editura Universul Juridic, București, 2015, p. 160-162.
 • Dacă titlul este într-o limbă străină se scrie în această limbă. Exemplu: M. Delmas-Marty, Procedure penali dʼEuropa, Seconda edizione italiana a cura di Mario Chiavario, CEDAM, Milano, 2001, p. 219-220.
 • Toate lucrările și jurisprudența citate se indică numai în notele de subsol. Nu sunt admise materiale (studii, articole etc.) cu bibliografia și jurisprudența trecute la sfârșitul acestora.
 • Notele de subsol se numerotează în continuare, nu se reia numărătoarea pe fiecare pagină.
 • Deciziile și culegerile de decizii ale fostului Tribunal Suprem, ale fostei Curți Supreme de Justiție și ale actualei Înalte Curți de Casație și Justiție se citează astfel:
  • Culegere de decizii. De pildă: Culegere de decizii 1985, p. 27;
  • După 1990 se scrie Buletinul jurisprudenței 1998, p. 27.
  • Tribunalul Suprem, S. civ., Dec. nr. 772/1985, în Culegere de decizii 1985, p. 103; Curtea Supremă de Justiție, S. civ., Dec. nr. 714/1999, în Buletinul jurisprudenței 1999, p. 105;
  • Înalta Curte de Casație și Justiție, S. pen., Dec. nr. 6100/2003, în Buletinul jurisprudenței 2003, p. 735.

Editing style

The editorial office encourages and supports expressing the authors’ personality in the materials submitted for publishing. Without any intention of breaking the personal style, we require that our collaborators observe the rigors specific to high-spirited scientific publications. The author’s mode of expression must be clear, concise, precise. Any potential critical opinions approached must be well argued, impartial and balanced.

 • When drafting the materials, the orthographic rules of the Romanian language, imposed by the Romanian Academy, or of the English language, as the case may be, must be observed.
 • No abbreviations are allowed in the body of the text and in the footnotes. E.g.: prov.; disp.; H.G.; O.G.; O.U.G.; D.-L.; D.; L. etc., but the full words must be used, namely: provision, dispositions, Government Decision no.; Government Ordinance no.; Government Emergency Ordinance no.; Executive Order no.; Law no. etc.
 • The only abbreviations allowed in the body of the text and in the footnotes are those for: article (art.); paragraph (par.); et sequence (et seq.), and only the page or pages (p.), the tome (t) or the volume (vol.) are written abbreviated.
 • Only some of the names of the legal codes are allowed to be abbreviated in the body of the text and in the footnotes, namely: Civ.C.; Civ.Pr.C; Crim.C.; Crim.Pr.C.; Tax C.; Tax Pr.C.; C. The following codes are not allowed to be abbreviated, but must be written entirely: Family Code, Labour Code, Forest Code, Customs Code etc.
 • Any reference to pieces of legislation will include only the number and publishing year, without specifying the day and month of its enactment.
 • The name of any Romanian institutions (legal entities) (e.g.: Public Ministry, High Court of Cassation and Justice, Ministry of Justice, Superior Council of Magistracy) must be written entirely, any abbreviations being prohibited. As an exception, the following can be abbreviated: U.N.O., E.U., N.A.T.O., O.E.C.D. etc.
 • Strictly in footnotes, the following categories of courts of law or court decisions will always be abbreviated, e.g.: București Distr.Court (Bucharest District Court); Brașov C.F.I. (Brasov Court of First Instance); Cluj Court of App. (Cluj Court of Appeals); Civil d.; Criminal d.; Comm. d..; Admin. disputes d. (Civil division, Criminal division, Commercial division, Administrative disputes division); Dec. (decision); Judgmt. (judgment); Court ord. (Court order). It is prohibited to abbreviate the name of the following courts of law: Constitutional Court, High Court of Cassation and Justice, Supreme Court of Justice, Supreme Tribunal. Any quotations will be as follows: Constitutional Court, Dec. no. 312/2004; High Court of Cassation and Justice, Civil d., Dec. no. 312/2004 etc.
 • In footnotes, the forenames of authors will be written using only the initial(s), whereas their surname(s) will be written entirely, but never using italic, underlined or uppercase characters, except for the first letter. E.g.: M. Eliescu, V. Dongoroz, C. Stătescu, C. Bîrsan, I. T. Ștefănescu, C.-L. Popescu.
 • If there are two to four authors for a work, all of them must be mentioned, separated by comma (not by the conjunction “and”). For example: C. Stătescu, C. Bîrsan; S. Ghimpu, 1. T. Ștefănescu, S. Beligrădeanu, Gh. Mohanu.
 • If there are more than four co-authors, only the name of the first author will be written, as the case may be, and then write “et al.” or (if applicable) the name of the coordinating author.
 • All publications will be mentioned using their full title between quotation marks, any abbreviation being prohibited. g.: “Pandectele romane” no. 3/2005, p. …; “Curierul judiciar” no. 6/1985, p.
 • The official publications of the Romanian State, of other states of the European Union will be mentioned using their full title, in accordance with the way these publications write their own title, as follows: Monitorul Oficial al României, Part I, no. 145 of 17 February 2005; Official Journal of the European Union L 15 of 20 January 2009.
 • The names of the Romanian or foreign publishing houses will be written entirely, not abbreviated.
 • The way volumes (books) must be quoted is as follows: the forename’s initial letter and the surname, the exact and full title (in italics), the name of the publishing house, the locality where it was published, the year, the page. E.g., V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. 1, Humanitas publishing house, Bucharest, 2004, p. 189.
 • In the case of volumes written by several authors mentioning the author of each chapter, the quotation will be as follows: C. Stătescu, Fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu, ca izvor de obligații, „Drept civil. Teoria generala a obligatiilor”, by C. Statescu, C. Birsan, All Beck Publishing House, Bucharest, 1999, p. 121 et seq.; I. Oancea, Fapta prevazută de legea penală (Noțiunea de infracțiune), „Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală”, by V. Dongoroz., vol. I, Academy’s Publishing House, Bucharest, 1969, p. 124-127; G. Antoniu, Trăsăturile esențiale ale infracțiunii (Dispoziții generale), „Explicațiile noului Cod penal, Vol. Articles 1-52″, by G. Antoniu, T. Toader (coordinators) Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2015, p. 160-162.
 • If the title is in a foreign language, it will be written in that language. Example: M. Delmas-Marty, Procedure penali d’Europa, Seconda edizione italiana a cura di Mario Chiavario, CEDAM, Milano, 2001, p. 219-220.
 • All quoted works and case-law will be mentioned only in footnotes. No materials (surveys, articles, etc.) are allowed if their bibliography and case-law are mentioned at the end.
 • Footnotes will be numbered continuously. The numbering will not be restarted on each page.
 • The decisions and corpuses of decisions of the former Supreme Tribunal, of the former Supreme Court of Justice and of the current High Court of Cassation and Justice will be quoted as follows:
 • Corpus of decisions. E.g.: Corpus of decisions 1985, p. 27;
 • After 1990, write Buletinul jurisprudenței 1998, p. 27.
 • Supreme Tribunal, Civil d., Dec. no. 772/1985, in Corpus of decisions 1985, p. 103; Supreme Court of Justice, Civil d., Dec. no. 714/1999, in Buletinul jurisprudenței 1999, p. 105;
 • High Court of Cassation and Justice, Criminal d., Dec. no. 6100/2003, in Buletinul jurisprudenței 2003, p. 735.

Căutare