Constantin Hamangiu: Testament

Institui Academia Română legatară universală a întregii mele averi, cu următoarele legate de executat[1]*:

1. Din venitul (dividende, cupoane sau dobânzi) al acțiunilor, efectelor de stat sau a orice sume de bani depuse spre fructificare (cum sunt acele de la Societatea Clădirea Românească), se va da imediat și cu prioritate câte o rentă viageră anuală celor două surori ale mele: D-rei Maria Hamangiu, câte 70.000 lei (șaptezeci mii) pe an și D-nei Elena T. Moscu, câte 30.000 lei (treizeci mii) pe an. Ambele mele surori domiciliază în Bârlad, B-dul Epureanu 2, unde li se va trimite renta viageră respectivă, pe un an înainte, prin Banca Națională, Sucursala Bârlad. Casele mele din Bârlad, B-dul Epureanu 2, le las în plină proprietate surorei mele Maria Hamangiu care locuiește în ele.

2. Se va da, odată pentru totdeauna, una sută mii lei (100.000) numerar lui Dorel T. Moscu, fiul nepotului meu de soră, Colonel Teodor Moscu, actualmente comandantul regimentului 7 pioneri din Timișoara.

3. Se va da în plină proprietate Revista mea juridică „PANDECTELE ROMÂNE“ (lunară) D-lor Nicolae Georgean, președinte la Tribunalul Ilfov, G. P. Docan, președinte la Tribunalul Buzău și George Iuliu, avocat din București, rugându-i să depună toată dragostea, toată munca și toată energia de care-i știu însuflețiți pentru menținerea prestigiului ei și apariția ei regulată în viitor. Numele meu va figura pentru totdeauna în fruntea revistei ca: Fondator. Ei se vor pune în legătură cu editorul lor, D-l Marton Ig. Herz, în ceea ce privește cheltuelile și veniturile revistei conform contractului respectiv. A patra parte din beneficiul lunar și anual al revistei se va vărsa Academiei Române, pentru mărirea fondului de premii sau bursă ce se vor acorda celor mai buni absolvenți sau elevi chiar ai Liceului „Codreanu“ din Bârlad, cum lămuresc în actul de donațiune, autentificat de Tribunalul de notariat Ilfov, la 2 Noiembrie 1929, ce am făcut Academiei Române.

4. Se va da în plină proprietate Revista mea de jurisprudență: „Pandectele săptămânale“ D-lui George Alexianu, profesor universitar și avocat, actualul ei prim-redactor, numele meu figurând în fruntea revistei ca: „Fondator“. A patra parte din beneficiul ei săptămânal și anual (după deducerea cheltuelilor redacționale) se va vărsa Academiei Române în același scop al măririi fondului de premii și bursă al Liceului „Codreanu“ din Bârlad, cum am arătat la punctul 3.

5. Se va da în plină proprietate lucrarea mea scrisă în colaborare cu D-l N. Georgean „Codul Civil Adnotat“ cu doctrina și jurisprudența română și franceză în cinci (5) volume (al 6-lea fiind sub tipar aproape terminat) având a apare în total 8 (opt) volume, D-lui N. Georgean, actual președinte la Tribunalul Ilfov, căruia îi mulțumesc de munca și competența sa pusă în completarea acestei migăloase lucrări. A patra parte din beneficiul anual (sau semestrial) al acestei lucrări se va vărsa Academiei Române în acelaș scop al mărirei fondului Liceului „Codreanu“ din Bârlad, arătat la punctele 3 și 4.

6. Se va da în plină proprietate colecția mea de coduri și legi uzuale, actual în 16 volume (al 17-lea fiind sub tipar), colecție intitulată: „Codul General al României“ D-lor George Alexianu, profesor universitar și avocat, și Constantin St. Stoicescu, inginer din Iași, strada Școalei de Arte 6, (care actualmente adună, sistematizează și corectează materia volumelor aflate sub tipar, repertoriul 1862-1930, al tuturor legilor precum fi materia ediției viitoare), numele meu figurând în fruntea volumelor sub titulatura principală: „Colecția C. Hamangiu“. D-nii G. Alexianu și C. St. Stoicescu fiind continuatorii acestei colecții, pe care o vor completa, aducând-o la curent an cu an prin publicare de volume anuale, cu conținutul anului curent (ca în volumele deja apărute, mai ales volumul XVII aflat sub presă). Dorința mea este că după epuizarea ultimei ediții, să se pună sub tipar o edițiune nouă completă și adusă la curent cu toate legile și regulamentele (decrete, convenții internationale etc.), colecție în formatul acelei belgiene „E. Picard“ intitulată „Quinze Codes belges“. A patra parte din beneficiul semestrial sau anual ce va produce această colecție se va vărsa Academiei Române, pentru mărirea fondului de premii și burse al Liceului „Codreanu“ din Bârlad.

7. Se va da în plină proprietate lucrările mele: „Codul de Audiență“ format de revistă și „Codex Romaniae“ format portativ D-lor: G. P. Docan, actual președinte Trib. Buzău, și G. Iuliu, avocat din București, numele meu figurând pe copertă, ambele lucrări fiind aduse încontinuu la curent, prin adaosuri sau suplimente. A patra parte din beneficiul acestor două lucrări se va vărsa Academiei Române în scopul măririi fondului de premii și bursă al Liceului „Codreanu“ din Bârlad.

8. Se va da în plină proprietate colecția fondată de mine „Biblioteca Universitară de Drept“ din Editura Socec & Co., bineînțeles cu respectarea „Dreptului de autor“ de 20% al autorilor fiecărui volum, D-lor G. Alexianu, profesor universitar și avocat, și Matei G. Nicolau, doctor în drept și litere din Paris, colaboratorul meu la volumele „Dreptul Român“ din această bibliotecă, din beneficiul special de 5% rezervat prin contract pentru formarea unui fond de rezistență al „PANDECTELOR ROMÂNE“ vărsând a patra parte Academiei Române pentru mărirea fondului Liceului „Codreanu“ din Bârlad, în scopul arătat. Numele meu va figura în fruntea fiecărui volum, ca: Fondator al „Bibliotecii”.

9. Se va da în plină proprietate lucrarea în trei (3) volume: „Tratat de Drept Civil Român“, D-lor I. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, avocați, principalii mei colaboratori la această lucrare, a patra parte din beneficiu vărsându-se Academiei Române pentru mărirea fondului Liceului „Codreanu“ din Bârlad. Numele meu va continua să figureze pe copertă.

10. Se va da în plină proprietate lucrarea: „Recursul în Casație și Contenciosul Administrativ“ (aflată sub tipar în acest moment) D-lor Richard Hutschneker, avocat din Iași, și G. Iuliu, avocat din București, a patra parte din beneficiu vărsându-se Academiei Române pentru mărirea fondului Liceului „Codreanu“ din Bârlad.

11. Se va da în plină proprietate lucrarea: „Doctrina Curții de Casație“ repertoriul alfabetic al tuturor deciziilor importante ale Curții de Casație, scrisă de mine în colaborare cu Dl. Richard Hutschneker, avocat din Iași, care lucrează în acest moment la ea pentru completarea materialului din ultimii ani, a patra parte din beneficiul ei, vărsându-se Academiei Române în scopul măririi fondului pentru premii și burse al Liceului „Codreanu“ din Bârlad.

– – – – – – – – – –

În ceea ce privește fixarea cotei beneficiilor tuturor acestor lucrări, cote de 25% din sumele totale ce se vor vărsa Academiei Române, în scopul arătat în cele 11 puncte de mai sus, fiecare editor va trimite Academiei Române copii certificate după conturile date anual sau semestrial legatarilor, Academia Română având dreptul de a le verifica și controla în scopul preluării cotei ce trebuie vărsată ei în scopul măririi fondului Liceului „Codreanu“ din Bârlad.

Toți legatarii lucrărilor mele se vor pune în legătură cu editorii respectivi, în scopul editării edițiunilor viitoare.

Din ceea ce rămâne, după executarea acestor legate, împreună cu veniturile respective ce vor rămâne Academiei Române după încetarea (uzufructului) rentelor viagere indicate la început, ea va întrebuința banii rămași pentru publicarea diferitelor manuscrise importante ce are sau i se vor prezenta în viitor, precum și pentru continuarea și terminarea dicționarului limbii române a cărei apariție e așa de mult așteptată de toți iubitorii limbii și literaturii românești.

– – – – – – – – – –

Toată averea mea, modestă de altfel, pe care o las Academiei Române, cu obligația legatelor specificate mai sus, se află depozitată în caseta No. 1154 de la Banca de Scont din București, str. Lipscani; ea consistă în acțiuni petroliere și acțiuni Reșița. Banii numerari sunt depuși spre fructificare la Societatea Clădirea Românească din București, B-dul Domniței. Toate acțiunile diferitelor societăți, ce posed, se vor vinde de Academia Română când va socoti că vânzarea este mai favorabilă, adică când valoarea lor va fi mai ridicată, cumpărându-se din banii obținuți efecte de Stat, din acele care se vor socoti mai avantajoase.

– – – – – – – – – –

Și acum câteva cuvinte mult iubitei mele soții Paulina căreia îi las amintirea, dragostea și recunoștința mea, deoarece frumoasa situațiune materială ce posedă o face să nu aibă nevoie de nimic material. Grație, de altminteri, acestei împrejurări, am putut face donațiunea de 5 milioane Academiei Române, lăsând-o și prin acest act de ultimă voință legatară universală a averii ce mi-a mai rămas. Țin să arăt aici că întregul cuprins al casetei depuse la Casa de Depuneri cu recipisa No. 24.384 din 29 Septembrie 1916 și evacuat la Moscova aparține în totul soției mele, bijuteriile și efectele de Stat aflate în ea fiind exclusiva sa proprietate. Încă odată mulțumesc din tot sufletul dragii mele soții pentru toate atențiunile și dragostea sinceră și dezinteresată ce mi-a arătat în tot timpul vieții cât am avut marea fericire de a trăi împreună nedespărțiți.

– – – – – – – – – –

Numesc executor testamentar pe D-nii G. Alexianu, profesor universitar de drept și avocat, N. Georgean și C.P. Docan, magistrați, pe care-i rog să-și dea toată silința pentru întocmai executare a dispozițiunilor acestui testament.

Revoc orice alte dispozițiuni anterioare.

Scris și subscris de mine, astăzi 22 Decembrie 1929 la București și dat în primirea și păstrarea D-lui Ioan Bianu, președintele Academiei Romane.

București, 22 Decembrie 1929.                                                                                                      (ss) HAMANGIU

 

CODICIL. Adaog și rectific din dispozițiile prezentului testament: renta surorilor mele Maria Hamangiu și Elena Moscu, va fi de 100.000 lei anual celei dintâi și de 50.000 lei anual celei de a doua. Lucrarea mea „Pandectele Alfabetice“ un volum lucrat în colaborare cu Radu Dimiu îl leg D-lui Radu Dimiu, 1/4 sfert din beneficii dându-se Academiei Române.

Scris și subscris de mine, în București, azi 11 August 1931.                                                  (ss) C. HAMANGIU

GREFA TRIBUNALULUI ILFOV, SECȚIA III, CIV. COR.

Prezenta copie fiind conformă cu originalul testament olograf, depus în păstrarea acestui Tribunal, se legalizează de noi, pe baza cererii înreg. la No. 2082/932, anulându-se timbre mobile de 18 lei fiscal și 4 lei aviație.

Dosar No. 238/932.                                                                                                            Prim-Grefier, N. Popescu


[1] Publicat în ,,Pandectele Române”, anul XI, 1932, p. 269-272. Constantin Hamangiu, al cărui testament îl prezentăm în paginile revistei ,,Pro Lege”, s-a născut la 31 decembrie 1869, în Bârlad, și a decedat la 8 ianuarie 1932, în București; a fost magistrat, membru de onoare (1930) al Academiei Române, ministru de justiție [a se vedea, pe larg, site-ul https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Hamangiu (accesat la 22 februarie 2017)].

* Rubrică realizată de dr. Simona Frolu, procuror – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe, e-mail: frolu_simona@mpublic.ro

Constantin Hamangiu: Testament was last modified: aprilie 10th, 2017 by Costache Adrian

Căutare