Infracțiunile de executare de lucrări fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia și de continuare a executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente – concurs real. Amenda

ABSTRACT

The act of the defendant to execute, without a construction license, reconstruction, extension, repair and consolidation works on the building located in the Municipality of Curtea de Argeș, in the protection area of historical monuments, namely the urban site “Curtea de Argeș Historical Town”, meets the constitutive elements of the offense of execution of construction works without a construction license, set out by art. 24 a) of the Law no. 50/1991 on the authorization for performing construction works, republished, with subsequent amendments.

The act of the defendant to continue the works at the same building, although the competent control bodies had ordered the execution to be stopped until it became legal, meets the constitutive elements of the offense of continuing the execution of works after their suspension has been ordered by the competent control bodies, under the law, in compliance with art. 24 b) of Law no. 50/1991.

The abovementioned facts were committed by the defendant by breaching the provisions of art. 38 par. (1) of the new Criminal Code, so there is a real concurrence of offenses.

The law sets out the alternative penalty of the fine, which the court will consider, taking into account that the defendant sought to modernize a building located in the protection area and not to destroy it and that the building was his property.

Key words: execution of construction works without a construction or demolition license or by failing to comply with the provisions thereof, continuing the works after the competent control bodies have ordered the execution to be stopped, real concurrence of offenses, fine, historical monument.

I. Prezentare speță. Prin Sentința penală nr. 248/2017, pronunțată de către Judecătoria Curtea de Argeș în dosarul nr. 3592/216/2016, s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa rezultantă de 150 zile-amendă. În baza art. 61 alin. (1) din noul Cod penal (în continuare C.pen.), s-a stabilit valoarea unei zile-amendă la suma de 30 lei, inculpatul urmând să execute sancțiunea amenzii penale în sumă de 4.500 lei.

În considerentele rechizitoriului procurorului, ca act de sesizare a instanței, s-au reținut următoarele:

La data de 18 februarie 2015, inculpatul L.G.L.G. a achiziționat imobilul compus din teren, curți, construcții, în suprafață de 106 metri pătrați, casă de locuit și bucătărie de vară, imobil situat în intravilanul municipiului Curtea de Argeș, dar amplasat în zona de protecție a monumentelor, respectiv a sitului urban „Orașul istoric Curtea de Argeș”, cod (…).

În cursul lunii mai 2015, inculpatul L.G.L.G. a executat fără autorizație de construire lucrări de reconstruire, extindere, reparare și consolidare la imobilul sus-menționat, respectiv a termoizolat locuința pe exterior și apoi a finisat-o cu vopsea decorativă de culoare crem, a schimbat tâmplăria locuinței cu ferestre din termopan și ușa principală de acces metalică, a extins locuința pe latura de vest cu o încăpere cu destinația baie și pe latura de sud a imobilului a executat stâlpi din beton în vederea unui gard împrejmuitor.

La data de 23 iulie 2015, organele de control competente din cadrul Primăriei municipiului Curtea de Argeș au efectuat un control pe linia respectării Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții[1], republicată, cu modificările și completările ulterioare, la imobilul inculpatului L.G.L.G.

Cu acea ocazie, s-a constatat faptul că inculpatul a executat lucrările menționate anterior fără a deține autorizație de construire, motiv pentru care au dispus „oprirea executării de lucrări la construcția și la împrejmuire din strada (..) până la intrarea în legalitate”. În acest sens, organele de control au întocmit procesul-verbal de control nr. 18579 din 23 iulie 2015, care a fost adus la cunoștința inculpatului L.G.L.G. și semnat de către acesta.

Cu toate acestea, după efectuarea controlului și dispunerea opririi executării de lucrări, inculpatul L.G.L.G. a continuat executarea lucrărilor la imobilul în cauză prin edificarea fardului împrejmuitor, termoizolarea pe exterior a bucătăriei de vară, aceasta fiind finisată cu vopsea decorativă de culoare crem, și schimbarea tâmplăriei bucătăriei de vară cu ferestre din termopan și ușa principală de acces metalică.

Prin Încheierea din 12 ianuarie 2017, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. În atari condiții, s-a dispus și începerea judecății.

Inculpatul, legal citat, s-a prezentat la termenul din data de 22 iunie 2017, când, în prezența apărătorului ales și a interpretului de limbă italiană, a arătat că recunoaște învinuirile ce i se aduc și este de acord cu soluționarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, „construcțiile civile (…) se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire pentru lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcții reprezentând momente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil – teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate (…)”.

Legea aplicabilă. Faptele inculpatului au fost săvârșite după intrarea în vigoare a noului Cod penal, astfel că urmează a fi avute în vedere normele acestei legi.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material s-a realizat prin acțiunile de construire în condițiile prevăzute de normele incriminate (fără autorizație de construire și după ce aceste acțiuni au fost oprite de către organele competente).

Urmarea imediată a constat în crearea unei stări de pericol pentru zona de protecție a monumentelor, iar legătura de cauzalitate rezultă în materialitatea faptei.

În ceea ce privește latura subiectivă, inculpatul a acționat cu intenție, întrucât acesta a prevăzut rezultatul faptelor sale (crearea unei stări de pericol) și, deși nu a urmărit acest rezultat, a acceptat posibilitatea procedurii lui. Așa cum s-a menționat și în rechizitoriu, instanța nu poate reține lipsa nevinovăției pe considerentele că inculpatul, fiind mutat de curând în țară, nu a cunoscut prevederile legale și nici faptul că imobilul se află în zonă protejată, dat fiind împrejurarea că inculpatul a continuat în săvârșirea ilicitului și după ce aceste aspecte i-au fost aduse la cunoștință de către organele de control.

În ceea ce privește pedeapsa ce urmează a se aplica inculpatului, văzând criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute în art. 74 C.pen., instanța a reținut următoarele:

Potrivit art. 24 lit. a) și b) din Legea nr. 50/1991, ,,constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) și g), cu excepțiile prevăzute de lege;

b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii”.

Legea prevede sancțiunea alternativă a amenzii penale, asupra căreia instanța va avea în vedere faptul că inculpatul a înțeles să modernizeze un imobil aflat în zona de protecție, și nu să-l distrugă, iar imobilul în cauză era proprietatea sa.

Conform art. 61 alin. (3) și (4) C.pen., instanța stabilește numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei; limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani.

Potrivit art. 396 alin. (10) din noul Cod de procedură penală, „(…) în caz de condamnare (…), limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime (…)”. Aplicând coeficientul de reducere prevăzut de lege, se vor reține limitele ca fiind 90 și 180 de zile-amendă.

Pentru prima infracțiune [art. 24 lit. a) din Legea nr. 50/1991], instanța va aplica 90 de zile-amendă, reținând că inculpatul este cetățean italian și nu este familiarizat cu legislația română.

A doua infracțiune [art. 24 lit. b) din Legea nr. 50/1991] a fost săvârșită însă de către inculpat în cunoștință de cauză, acesta fiind avertizat anterior de către organele competente, și cu toate acestea a procedat la continuarea lucrărilor. Intenția directă și implicit perseverența și periculozitatea autorului impun aplicarea unei sancțiuni superioare: 120 de zile-amendă.

Faptele au fost săvârșite de către inculpat în condițiile art. 38 C.pen.

În atari condiții, inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 150 de zile-amendă, compusă din pedeapsa cea mai grea de 120 de zile-amendă la care se adaugă un spor de 30 de zile-amendă, reprezentând o treime din restul sancțiunilor pecuniare.

Conform art. 61 alin. (2) C.pen., suma corespunzătoare unei zile-amendă este cuprinsă între 10 lei și 500 lei și se înmulțește cu numărul zilelor-amendă.

În raport cu cele expuse anterior, instanța a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de 4.500 lei amendă pentru săvârșirea infracțiunilor de executare fără autorizație de constituire de lucrări prevăzută în art. 24 lit. a) din Legea nr. 50/1991 și de continuare a executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii, prevăzută în art. 24 lit. b) din aceeași lege cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

(Jud. Curtea de Argeș, Sent. pen. nr. 248/2017, rămasă definitivă prin neapelare)

II. Notă parțial aprobativă. 1. În ceea ce privește prima faptă (de executare de lucrări fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia), încadrarea juridică este în art. 24 lit. a) combinat cu art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991.

2. Potrivit art. 61 alin. (3) teza a II-a C.pen., ,,cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabilește ținând seama de situația materială a condamnatului și de obligațiile legale ale condamnatului față de persoanele aflate în întreținerea sa. Or, instanța trebuia să stabilească suma corespunzătoare unei zile-amendă prin raportare la cele două criterii speciale de individualizare a pedepsei amenzii (situația materială a condamnatului și obligațiile legale ale acestuia față de persoanele aflate în întreținerea sa)[2]. Se deduce însă că această sumă a fost de 30 lei (4.500 lei:150 lei=30 lei).


[1] Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004.

[2] A se vedea, pe larg, Gh. Ivan, M.-C. Ivan, Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal, ediția 3, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, București, 2017, p. 222.

Infracțiunile de executare de lucrări fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia și de continuare a executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente – concurs real. Amenda was last modified: aprilie 3rd, 2018 by Costache Adrian

Căutare