Camera preliminară. Termenul de formulare a cererilor și excepțiilor – termen (judecătoresc) de recomandare, și nu (legal) de decădere. Sintagma ,,închiderea/încheierea procedurii de cameră preliminară” nu semnifică expirarea termenului stabilit de către judecător. Necrearea de norme noi prin interpretare. Admisibilitate

ABSTRACT

 In the proceedings of the Preliminary Chamber, the term in which the defendant, the injured party and the other parties may formulate in writing claims and exceptions as to the lawfulness of the court’s referral, the lawfulness of the taking of evidence and the execution of acts by the criminal investigating authorities is a referral term.

Keywords: Preliminary Chamber, interpretation, appeals in the interest of the law, term of request and exception, term of revocation, term of office, judiciary term, legal term, term of reference. 

Decizia Î.C.C.J. Completul

Î.C.C.J.

Actul normativ vizat Dispoziții vizate Obiectul cauzei
Dec. Î.C.C.J. nr. 14/2018 Completul competent să judece recursul în interesul legii Codul de procedură penală Art. 344 alin. (2) Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 5 septembrie 2018, a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (în continuare Dec. Î.C.C.J.) nr. 14/2018 privind judecarea unui recurs în interesul legii.

Obiectul recursului în interesul legii:

<<Natura juridică a termenului prevăzut în art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală, în care, de la data comunicării, inculpatul, persoana vătămată și celelalte părți pot formula cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.>>

Dispoziții legale incidente:

Art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală, având denumirea marginală ,,Măsurile premergătoare”, cu următorul conținut:

,,Copia certificată a rechizitoriului și, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de deținere ori, după caz, la adresa unde locuiește sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură. Inculpatului, celorlalte părți și persoanei vătămate li se aduc la cunoștință obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-și angaja un apărător și termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile. 

Dec. Î.C.C.J. nr. 14/2018 – dispozitiv:

Prin Dec. nr. 14/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a statuat că:

,,În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor prevăzute de art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală stabilește următoarele:

Termenul în care inculpatul, persoana vătămată și celelalte părți pot formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală este un termen de recomandare.

 

Argumentele Î.C.C.J.:

În cazul în care termenul prevăzut în art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală (în continuare C.pr.pen.) ar fi considerat a fi unul de decădere, părțile sau persoana vătămată nu l-ar mai putea depăși, iar cererile și excepțiile formulate cu depășirea acestui termen vor fi respinse, ca tardive. Totodată, de soluția dată acestei chestiuni depinde și posibilitatea ca acest termen să poată fi prelungit sau nu de către judecătorul care l-a stabilit. Această posibilitate este exclusă în cazul calificării termenului ca fiind unul de decădere, în timp ce, în cazul în care s-ar ajunge la concluzia că este vorba de un termen de recomandare, judecătorul de cameră preliminară ar putea să dispună prelungirea acestuia.

De plano, în raport cu dispozițiile explicite ale art. 282 alin. (4) lit. a) C.pr.pen., potrivit cărora nulitățile relative intervenite în cursul urmăririi penale pot fi invocate până la închiderea procedurii de cameră preliminară, nu se poate susține că astfel de cereri trebuie invocate doar în cursul urmăririi penale, de îndată ce partea a luat cunoștință de acestea. Acesta este și un argument în favoarea soluției că termenul de formulare a cererilor și excepțiilor nu este unul de decădere, ci de recomandare, deoarece procedura de cameră preliminară nu se încheie la termenul acordat de către judecător pentru formularea cererilor și excepțiilor.

Totodată, nefiind vorba de un termen de decădere, este permisă și suplimentarea cererilor și excepțiilor după expirarea termenului prevăzut în art. 344 alin. (2) C.pr.pen., dar nu mai târziu de momentul dezbaterii cererilor și excepțiilor în fața judecătorului de cameră preliminară.

După momentul dezbaterilor asupra cererilor și excepțiilor, până la data pronunțării soluției de către judecătorul de cameră preliminară, cererile și excepțiile nu ar mai putea fi formulate, deoarece acestea nu au fost puse în discuție contradictorie.

Singura excepție o reprezintă invocarea unor cazuri de nulitate absolută, care pot fi iterate și în calea de atac a contestației, chiar dacă nu au fost formulate în fața judecătorului de cameră preliminară de la fond.

Noțiunea de închidere a procedurii de cameră preliminară trebuie definită ca fiind momentul procesual la care judecătorul dezbate cererile și excepțiile, conform art. 345 C.pr.pen.

Dacă termenul stabilit de către judecător în procedura scrisă pentru depunerea cererilor și excepțiilor nu este unul de decădere, acest efect îl produce încheierea pronunțată în temeiul art. 345 C.pr.pen.

Ca atare, cererile și excepțiile formulate de către părți până la închiderea procedurii camerei preliminare nu ar putea fi suplimentate în calea de atac a contestației formulate împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de cameră preliminară de la instanța de fond, cu excepția mai sus arătată.

Prin Dec. nr. 641/2014[1], Curtea Constituțională a României a declarat neconstituționale dispozițiile privind comunicarea cererilor și excepțiilor formulate către parchet cu posibilitatea acestuia din urmă de a răspunde în scris, precum și prevederile referitoare la soluționarea excepțiilor, fără participarea procurorului și inculpatului.

Mai mult, a statuat obligativitatea participării subiecților acțiunii civile la această procedură, precum și caracterul oral și contradictoriu al procedurii în camera preliminară.

Ca urmare a modificărilor survenite prin Legea nr. 75/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, alin. (2) al textului anterior al art. 346 C.pr.pen. a fost abrogat, iar alin. (1) al acestui articol, care tratează situația pasivității părților în a formula cereri sau excepții, a fost reformulat astfel:

,,Dacă nu s-au formulat cereri și excepții în termenele prevăzute la art. 344 alin. (2) și (3) și nici nu a ridicat din oficiu excepții, la expirarea acestor termene, judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății. Judecătorul de cameră preliminară se pronunță în camera de consiliu, fără citarea părților și a persoanei vătămate și fără participarea procurorului, prin încheiere, care se comunică de îndată acestora.”

În legătură cu termenele prevăzute în art. 344 alin. (2) și (3) C.pr.pen., la care face trimitere textul anterior citat, se observă că aceste termene nu sunt unele de decădere, ci au caracter de recomandare. În acest sens, se apreciază că termenul stabilit de către judecătorul de cameră preliminară este unul judiciar, iar nu legal, părțile având posibilitatea invocării de cereri sau excepții noi chiar la termenul stabilit pentru asigurarea contradictorialității procedurii.

Și dispozițiile procedurale privitoare la regimul nulităților pledează în sensul posibilității invocării acestora la momente procesuale diferite decât cel limitat de art. 344 din codul sus-menționat.

Sintagmele închiderea/încheierea procedurii de cameră preliminară semnifică momentul procesual cu care, în faza camerei preliminare, se încheie verificarea dosarului de cameră preliminară. Or, în acord cu Dec. Curții Constituționale a României nr. 641/2014, acest moment nu poate fi decât unul la care părțile vor fi citate, cu asigurarea caracterului echitabil al procedurii.

Este evident că principalele excepții formulate în camera preliminară privesc nulitățile actelor de procedură, cu scopul excluderii probelor obținute în mod nelegal, criticile de neregularitate având deseori doar finalitatea unei temporizări a acțiunii penale.

Citarea părților și participarea procurorului la soluționarea procedurii de cameră preliminară depind, așadar, de împrejurarea dacă s-au formulat cereri și excepții sau dacă acestea au fost invocate din oficiu, în conformitate cu dispozițiile art. 344 alin. (4) C.pr.pen. și, respectiv, art. 346 alin. (1) din același cod.

Față de considerentele expuse anterior, se apreciază că invocarea cererilor și excepțiilor cu depășirea termenului judecătoresc, dar anterior pronunțării încheierii de soluționare a procedurii de cameră preliminară, nu echivalează cu o neformulare a cererilor, judecătorul fiind dator să se pronunțe asupra celor invocate.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 268 alin. (1) C.pr.pen., când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercițiul dreptului și nulitatea actului făcut peste termen. Se constată faptul că acest text face referire expresă doar la termenele legale, nu și la cele judecătorești, sancțiunea decăderii neputând opera în acest caz, deoarece legea penală este de strictă interpretare și, ca atare, nu trebuie să se creeze norme noi prin interpretare, ci să se explice cele deja existente.

În plus, sancțiunea depășirii termenului judecătoresc, în această situație, trebuie privită în strânsă corelare cu regimul nulităților. În acest sens, art. 281 alin. (4) C.pr.pen. prevede că, în cazul nulității absolute, încălcarea dispozițiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) din același articol trebuie invocată până la închiderea procedurii de cameră preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în procedura camerei preliminare.

Pe de altă parte, art. 282 alin. (4) din codul sus-menționat prevede, în cazul nulităților relative, că acestea pot fi invocate până la închiderea procedurii de cameră preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în această procedură.

Interpretarea corelată a acestor dispoziții legale duce la concluzia că sintagma ,,închiderea procedurii de cameră preliminară” nu semnifică expirarea termenului stabilit de către judecător pentru depunerea cererilor și excepțiilor, ci chiar termenul la care această procedură este finalizată, prin pronunțarea unei soluții de către judecătorul de cameră preliminară.

 

Notă aprobativă. 1. Instanța supremă a făcut distincție între termenele legale (cele stabilite prin lege) și termenele judiciare (cele fixate de către judecători și organele de urmărire penală), în această din urmă ipoteză cu referire specială la termenele judecătorești (cele determinate numai de către judecători).

În raport cu art. 268 alin. (1) C.pr.pen.[2], termenul legal nu poate fi decât de decădere, iar cel judiciar, de recomandare. Dacă în primul caz el nu poate fi depășit, în cel de-al doilea, da.

2. Nulitatea intervine în cazul încălcării unor dispoziții legale[3]. Or, depășirea termenelor judiciare orânduitorii (de recomandare) nu presupune nicio încălcare a legii, ci o nerespectare a dispoziției organului judiciar. Prin urmare, nu intervine sancțiunea nulității, ci (cel mult, dar nu ca regulă) neluarea în considerare a actului efectuat peste termenul fixat sau aplicarea altor sancțiuni[4].


[1] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 5 decembrie 2014.

[2] ,,Art. 268. Consecințele nerespectării termenului

(1) Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercițiul dreptului și nulitatea actului făcut peste termen (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

[…]

[3] Potrivit art. 280 alin. (1) C.pr.pen., ,,încălcarea dispozițiilor legale care reglementează desfășurarea procesului penal atrage nulitatea actului în condițiile prevăzute expres de prezentul cod (sublinierea noastră – Gh. Ivan)”.

[4] Excepție: ipoteza în care judecătorul nu redactează hotărârea în cel mult 30 de zile de la pronunțare în conformitate cu art. 406 alin. (1) C.pr.pen.; actul întocmit peste acest termen (tot de recomandare, dar legal de data aceasta) rămâne valabil și își produce efectele după rămânerea lui definitivă (de pildă, arestarea celui condamnat prin acea hotărâre penală).

A se vedea, pe larg, Gh. Ivan, Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale. Termenul în care trebuie depusă propunerea procurorului se calculează pe zile libere, și nu pe zile curente. Admisibilitate, în ,,Pro Lege” nr. 2/2018, p. 223-227 [disponibil și pe  site-ul http://revistaprolege.ro/revista-pro-lege-nr-2-2018/ (accesat la 9 noiembrie 2018)].

Camera preliminară. Termenul de formulare a cererilor și excepțiilor – termen (judecătoresc) de recomandare, și nu (legal) de decădere. Sintagma ,,închiderea/încheierea procedurii de cameră preliminară” nu semnifică expirarea termenului stabilit de către judecător. Necrearea de norme noi prin interpretare. Admisibilitate was last modified: ianuarie 7th, 2019 by Costache Adrian

Căutare